Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Санкт-Петербургда, халкъла арасы экономика форумда, Эресей Федерацияны Кърал советини Консультатив комиссиясыны кенгешини ишине къошулгъанды.

 Аны Эресейни Президентини Администрациясыны тамадасыны биринчи орунбасары Сергей Кириенко бардыргъанды. Джыйылгъанла регионал бюджетлени мадарларына кёре миллет проектлени джашаугъа киргизиуню юсюнден сёлешгендиле.

Темрезланы Рашид чертгенден, Къарачай-Черкес Республика  быйылдан башлаб, 10 миллет проектни юсю бла 43 федерал программаны джашаугъа киргизиуге къошулгъанды. Биринчи эсебле да бардыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосу республикада сабий тууууну кёбейтир ючюн, сабий туугъан юйдегилеге ачха тёлейди. Физкультура-саулукъ сакълау комплексле ишлениб башланнгандыла, геранталогия орундукъла бла баджарыллыкъ медицина учреждениеле сертификацияны ётедиле, пенсиягъа чыгъарыкъ адамла тюрлю-тюрлю усталыкълагъа окъуйдула.

«Безопасные и качественные дороги» деген миллет проектни джашаугъа киргизе, машина джолла Черкесск шахар агломерациягъа кёре джарашдырыладыла. Регионла, муниципалла арасы магъаналы джолла джорукъну излемине кёре ишленедиле. Джолда джюрюуню джоругъун бузгъанланы ачыкълар ючюн, федерал, регионал эмда регионла, муниципалла арасы магъаналы джоллагъа суратха, видеогъа алгъан стационар камерала салынадыла.

Республикада джюрек-къан тамыр аурууладан ёлгенлени санын аз этер муратда ишле этилиб башланнгандыла. Сабийлеге медицина болушлукъ табдырыргъа бусагъат заманнга джууаб Берген инфраструктура къуралады; бирикген кърал системаны тамалында саулукъ сакълауда бирикген цифралы контур этиледи; онкология аурууланы заманында ачыкълаб, аладан ёлгенлени санын аз этер джанына терен эс бёлюнеди.

«Образование» деген миллет проектни тамалында, республикада къошакъ билим берген окъуу учреждениелени саны кёб болуб барады. Ол джанындан таймаздан ишле бардырылгъанлай турадыла.

«Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин бизни аллыбызда салгъан борчланы толтура, быйыл эмда аллыбызда 6-10 джылны ичинде бюджетден социал джанына этилген джоюм ёсе барлыкъды. Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосу бу затны эсге ала, бюджетге къаллай бир хайыр тюшгенине, ол къалай джоюлгъанына терен эс бёледи.

Алай бла миллет проектлени юслери бла кёргюзюмлени, джетишимлени ёсдюрюу бизни баш ишлерибизни бириди. Биз ол муратыбызны толтурмай къоярыкъ тюлбюз», - дегенди Темрезланы Рашид.

 

КъЧР-ни Башчысыны эмда Правительствосуну пресс-къуллугъу.

 
{jcomments}