Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Санкт-Петербургда, халкъла арасы экономика форумда, Эресей Федерацияны Кърал советини Консультатив комиссиясыны кенгешини ишине къошулгъанды.

 Аны Эресейни Президентини Администрациясыны тамадасыны биринчи орунбасары Сергей Кириенко бардыргъанды. Джыйылгъанла регионал бюджетлени мадарларына кёре миллет проектлени джашаугъа киргизиуню юсюнден сёлешгендиле.

Темрезланы Рашид чертгенден, Къарачай-Черкес Республика  быйылдан башлаб, 10 миллет проектни юсю бла 43 федерал программаны джашаугъа киргизиуге къошулгъанды. Биринчи эсебле да бардыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосу республикада сабий тууууну кёбейтир ючюн, сабий туугъан юйдегилеге ачха тёлейди. Физкультура-саулукъ сакълау комплексле ишлениб башланнгандыла, геранталогия орундукъла бла баджарыллыкъ медицина учреждениеле сертификацияны ётедиле, пенсиягъа чыгъарыкъ адамла тюрлю-тюрлю усталыкълагъа окъуйдула.

«Безопасные и качественные дороги» деген миллет проектни джашаугъа киргизе, машина джолла Черкесск шахар агломерациягъа кёре джарашдырыладыла. Регионла, муниципалла арасы магъаналы джолла джорукъну излемине кёре ишленедиле. Джолда джюрюуню джоругъун бузгъанланы ачыкълар ючюн, федерал, регионал эмда регионла, муниципалла арасы магъаналы джоллагъа суратха, видеогъа алгъан стационар камерала салынадыла.

Мындан алда Петербургда, халкъла арасы экономика форумда, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, «Агентство стратегических инициатив» АНО-ну баш директору Светлана Чупшева эмда «Ворлдскиллс Россия» деген союзну баш директору Роберт Уразов «Молодые профессионалы» деген санагъат бирлешликле бла ишчи кадрланы ёсдюрюуню юсюнде биригиб ишлерге деб, къагъытха къол салгъандыла. 

Ары дери республикада «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской Республики» деген уллу проектге джюрюш берилген эди. Бизни регион «WorldSkills Russia, Абилимпикс» деген иш усталыкъланы чемпионатына биринчи кере къошулмайды.

Инвестицион проектлени джашаугъа киргизирге план бла белгиленнген джол карта барды. Къол салыннган кесамат бла Стратегия башламчылыкъны агентствосуну иш сынамы регионал экономиканы кадрла бла баджарыуну ведомствола арасы бирикген системасын къураргъа мадар берликди.

Сизни барыгъызны да кишиге бойсунмагъан, баш эркинликли болгъан Ата джуртубуз Эресейни Кюню бла алгъышлайбыз.

Бу кюн бизни бир иннетлилигибизни кёргюзген, кёб миллетли, кёб тюрлю дин тутхан адамла джашагъан Эресейибизни байрамыды.

Биз къралыбызны кёб ёмюрлю тарихи бла, тин-иннет, маданият байлыгъы бла ёхтемленебиз. Олду бизни джуртну баш байлыгъы эмда  кючю.

Ата джуртха сюймеклик бла патриотизм - ол затланы билген, аланы эсинде сакълагъан, бу джуртну адамы болгъанына къууаннган бла бошалмайды. Аны келир заманына къайгъырыргъа, джууаблы болургъа да тыйыншлыды. Биз бек сюйген Къарачай-Черкесияда джашагъанла да, хар замандача, адетлерин, урунуугъа сюймекликлерин сакълай, Джуртубузда ёсюмге юлюш къошадыла, тамблагъы джашау мындан да иги болур ючюн кюрешедиле.

Барынга да тутхан ишигизде, джашау джолугъузда джетишимле, саулукъ, насыб, мамырлыкъ теджейбиз. Эресейни Кюню ашхылыкъла келтирсин!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид

 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан.

Никкол (июнь) айны 3-де Черкесскени аш юйлерини биринде, республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни уллу джамагъат ифтары бардырылгъанды. Ары, аууз ачаргъа, 1500 муслиман келгенди.

Джыйылгъанланы республиканы Правительствосуну Председателини заместители Чеккуланы Хызыр алгъышлагъанды.

«Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни атындан оразаны сыйлы айында бирден аууз ачаргъа келгенигиз ючюн разылыгъымы билдирирге излейме.  Аллах ашхы муратларыбызгъа джетдирсин! Къралыбызгъа тынчлыкъ берсин, ёлгенлерибиз джандетли болсунла. Юйлеригиз иймандан, насыбдан, берекетден толсунла! Келир бу заманнга да къууанч бла джетейик!» - дегенди ол.

Ифтаргъа келгенлени Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны эмда бизни республиканы Муслиман дин управлениесини тамадасы Бердиланы Исмаил хаджи да алгъышлагъанды.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) 55-чи пленар кенгеши болду.

Анга спикер Александр Иванов башчылыкъ этди. Сессияны ишине республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъан эди. Бу джол депутатла 9 соруугъа къарадыла.

Депутатла, законнга кёре, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууна (Парламентине) депутатла сайлауну кюнюн белгиледиле. Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууна депутатла быйыл къыркъаууз (сентябрь) айны 8-де сайланныкъдыла.

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации» деген Федерал законну 10-чу статьясыны тамалында Эресей Федерацияны субъектини кърал властына депутатла сайлаугъа бегим, чёб атыу кюннге дери 100 кюнню алгъа, 90 кюнден кечге къалмай, алынады. Бегим алыннгандан сора, 5 кюнден кечге къалмай, ол кёбчюлюк информацияны мадарларында басмаланыргъа керекди.