Россия Федерацияны Президенти Владимир Путин Федерал Джыйылыугъа Чакъырыуун баямлагъан кюн Къарачай-Черкесиядан баргъан официал делегациягъа Темрезланы Рашид башчылыкъ этгенди.

Быйылгъы Чакъырыуну ёзеги да къралны хар бир адамыны джашауун иги этиу бла байламлыды.

«Чакъырыуунда къралны Башчысы эс бёлмей къойгъан зат джокъду. Демография болумгъа, сабий ёсдюрген юйдегилеге билек болуугъа айырыб уллу эс бёлюнеди. Миллет проектлени себеблери бла этиллик ишледен сора да сабий тууууну санын ёсдюрюрге джораланнган борчланы кескин белгилегенди Президент. Сабий пособиелени ёсдюрюу, налог льготаланы аслам этиу, кёб сабийли юйдегилеге ипотека кредитлерин джабдырыу, сабий садла, школла ишлеу дегенча затланы юсюнден барады сёз.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид эмда Эресей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко ишчи тюбешиуню кёзюуюнде республиканы социал-экономика ёсюмюню юсю бла этиллик ишлени сюзгендиле.

Ала къурулуш бла юй турмуш мюлк санагъатлада 2025-чи джылгъа дери алыннган миллет проектлени тамалында бардырыллыкъ ишлени юсюнден да тамамлы сёлешгендиле.

Темрезланы Рашид Виталий Леонтьевичге социал эмда коммунал инфраструктураны къурулушу бла реконструкциясы, республиканы ара шахары Черкесскеден сора да эллеге джетгенин айтханын Инстаграмда кесини аккаунтунда билдиргенди.

Андан сора да ала тюбешиуде Къарачай-Черкесияны 100-джыллыгъына хазырланыуда федерал органла бла республиканы властлары биригиб этерик ишлени сюзгендиле.

 

Эресей Федерацияны Цифралы ёсюмюню, связь бла кёбчюлюк коммуникацияларыны министерствосу, РФ-ны Промышленность эмда сатыу-алыу министерствосу, Эресейни Почтасы эмда цифралы ритейлге кирген онглу

Санагъатла цифралы сигналны тутаргъа джараулу абонент оборудование бла къралны джамагъатын баджарыргъа джораланнган келишиуге къол салгъандыла.

Келишиуге къол салгъанла барысы да DVB-T2 форматда цифралы телесигналны туталлыкъ тюрлю-тюрлю багълары болгъан оборудованиени не къадар кёб этиуге эс бёллюкдюле.

Айтыргъа, бюгюнлюкде цифралы телесигналны тутаргъа боллукъ приставкала Эресейни Почтасыны бёлюмлеринде сатыладыла.

Айтыргъа, къралны 30-дан аслам регионуну почта бёлюмлеринде аланы табаргъа боллукъду. Эм алгъа аланы Тула, Рязань, Пенза, Ульяновск, Ярослав, Магадан областлада эмда Чечен Республикада орналгъан почта бёлюмлеге табдыргъандыла, нек десенг, биринчи аналог телевещаниени ол регионлада къурутурукъдула.

Уллу магъанасы  барды

Эркин-Шахар элде шекер завод ишленнгенли 55 джыл болду. Ол заманны ичинде предприятие регионну да, аны тёгерегиндеги элле бла шахарланы да шекер бла баджарыб тургъанды. Аны бла да къалмай, бу тёгерекде татлы тамыр ёсдюрген мюлклени битимлерин алыб, аладан продукция этиб чыгъарыб да келгенди. Кеси орналгъан элни адамларындан да, хоншу элледе джашагъан адамладан да кёблени ишли этиб да тургъанды.

Ол алайды. Заводну бюгюню уа къалайды? Анда ишлеб, кеслерине джашау кечинмек этиб келген джюзле бла адамланы не сакълайды? Предприятие, бусагъатха дерича, мындан ары да республикан бюджетни тамалын къурагъан предприятиелени бирича сакъланныкъмыды? Ол, бу дараджасындан айырылмаз ючюн, не этерге керекди?

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Эресей Федерацияны Правительствосуну Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри Сергей Чеботарёвну Эркин-Шахар шекер заводда тюбешиулеринде башында салыннган соруулагъа джууабла изленнгендиле.

 

Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар республиканы Эл мюлк министерствосунда миллет проектлени джашауда толтурууну юсюнден кенгеш бардыргъанды.

Ол белгилегенден, Эресей Федерацияны Президенти В. В. Путинни «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» деген указын джашаугъа сингдире, Къарачай-Черкесия  «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» эмда «Экспорт продукции АПК» деген федерал проектлеге, аны кибик «Международная кооперация и экспорт» деген миллет проектге къошулгъанды.

Ол ишни джашаугъа сингдирир ючюн, «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» деген программада айтылгъаннга кёре, 2019-чу джыл республикагъа 86 миллион сом берилгенди.