Багъалы джердешлерибиз!

Къарачай халкъ тарих джуртуна къайтыб, джангыдан айныб башлагъан байрам кюн бла таза джюрекден алгъышлайбыз!

1957-чи джылны хычаман (май) айыны 3-чю кюнюнде сюргюнден къайтхан къарачай халкъны алыб келген биринчи эшелонланы кёзюбюзге кёргюзтсек, кёчгюнчюлюкню азаб джылларында къарачайлыла къаллай джарсыуланы сынагъанларын эсибизге тюшюрмей болмайбыз. Ол бушууланы сынагъан бизни абадан тёлюбюз сау болуб, ала кёргенлерин бир заманда да унутурукъ тюлдюле.

14 джылны ичинде Орта Азия бла Къазахстанда ачлыкъны, джаланнгачлыкъны, аурууланы, зулмулукъну сынагъан къарачай халкъ сыныб къалмай,  ана тилин, маданиятын, ёмюрледен келген адетлерин да сакълаялгъанды.

Къарачайлыла ата тыбырларына къайтхандан сора, кеслерини тириликлери бла, къарнаш хоншу халкъланы да болушлукълары бла, тау джуртубузну да, уллу Эресей къралыбызны да айнытыр ючюн уллу юлюш къошхандыла.

Къарачай халкъны сюргюнден Джуртуна къайтхан кюню барыбызны да байрамыбызды. Бу байрам кёб миллетли Къарачай-Черкесияда тюзлюкге, джюрек тазалыкъгъа, шохлукъгъа, келишимлиликге белги болгъан байрамды.

Бюгюнлюкде ёсюб келген джаш тёлюбюз  къралыбызны, республикабызны тарихлерин, джангыргъан Эресейни айнытыугъа уллу къыйынлары кирген джигитлерибизни, джигер ишчилерибизни атларын эслеринде къаты тутаргъа керекдиле.

Къралыбызны тарихинде болгъан джарсыула энди бир заманда да болмасынла, унутулгъан а этмей, зулмулукъ, зорлукъ болмазгъа кереклисин эсге салгъанлай турсунла.

Хурметли джердешле, таза джюрекден хар биригизге саулукъ-эсенлик, юйюгюзге мелхумлукъ теджейбиз.

Сабий кюлген тауушла, къартланы акъыл сёз айтхан аууазлары джюреклерин  джылыта джышасын Къарачай-Черкесияны хар бир адамы! Насыб, мелхумлукъ, берекет хар юйню да джокълагъанлай турсунла!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид

 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан.


Уллу Хорламны 74-джыллыгъына аталыб, Къарачай-Черкес Республиканы Туризмини, курортларыны эмда бла джаш тёлю политикасыны министерствосу «Георгиевчи лентачыкъ» деген акциягъа кенг джол бергенди.

- Уллу Ата джурт къазауат бошалыб, Уллу Хорлам кесини ёхтем байрагъын кёлтюргенли быйыл хычаман (май) айны 9-да 74 джыл болады. Аны бла байламлы бизни министерство «Георгиевчи лентачыкъ» деген акцияны башлагъанды. Ол республиканы бютеу шахарлары бла районларына да джайыллыкъды. Акцияны экинчи этапы хычаман (май) айны 9-да бардырыллыкъды, - деб хапар айтханды КъЧР-ни Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерствосуну джаш тёлю политика бёлюмюню консультанты Текеланы Алина.

Ол бу акция бек керекли эмда магъаналы болгъанын чертгенди. Уллу Хорламгъа ие болур ючюн, бизни аталарыбыз эмда аккаларыбыз джанларын-къанларын аямай кюрешгендиле. Ёсюб келген тёлюле ол затны билирге керекдиле.

Бу кюнледе Эресей Федерацияны Миллет гвардия аскерлерини федерал къуллугъуну КъЧР-де управлениесинде Чернобыль АЭС-де болгъан къыйынлыкъгъа 33 джыл толгъаны бла байламлы джыйылыу болду.

Джыйылыугъа «Союз Чернобыльцев» деген джергили джамагъат бирлешликни келечилерин - Гурьев Владимирни, Кургов Хазретни, Мекеров Викторну, Шебзухов Владимирни, Акбашев Хизирни эмда Ионов Викторну - чакъыргъан эдиле.

Джыйылыуда Чернобылде болгъан ветеранла Миллет гвардияны аскерчилерине ол джылланы эсге тюшюре атом станцияда болгъан палахны эмда аны къоратыу бла байламлы этген ишлерини юслеринден хапар айтхандыла. Ала билдиргенден, 1986-чы джыл къралыбызгъа къыйынлыкъ джетген кюн къалгъан джерледенча, бизни Къарачай-Черкес областдан да 1200 адам Чернобылге тюшген палахны къоратыр джанындан кеслерин аямай кюрешгендиле. Аланы 300-ю Черкесск шахардан болгъандыла.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресейни маданият министри Владимир Мединский бла тюбешгенди.

Ала ол тюбешиуде республиканы маданиятыны ёсюмюню эмда джетишмеген затланы юслеринден сёлешгендиле.

Темрезланы Рашид Владимир Мединскийге элледе джарыкълыкъ юйлени ишлеуню джакълагъан проектни джашаугъа сингдирирге болушханы ючюн разылыгъын билдиргенди.

«Ахыр эки джылны ичинде ол джаны бла бизни республикада уллу тюрлениуле болгъандыла. Бюгюннгю Къарачай-Черкесияны тарихинде, биринчи кере болуб, 27 джангы джарыкълыкъ юй ачылгъанды. Быйыл да ачылыргъа кеслерини кёзюулерин 9 джарыкълыкъ юй сакълаб турады. Андан сора да Къарачай шахарда кёб функциялы маданият аралыкъ хайырланыугъа берилирге хазырды», - дегенди Темрезланы Рашид.

 

Мындан алда Эсентюк шахарда Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министерствосуну коллегиясы ахыр эсеблерин чыгъарыугъа атаб кенгеш бардыргъанды. Ол кенгешде Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да болгъанды.

 Кенгешни ишине Эресейни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко, РФ-ны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри Сергей Чеботарёв, РФ-ны Президентини Администрациясыны, РФ-ны Правительствосуну, РФ-ны Кърал Думасыны, РФ-ны Федерация Советини, Эресейни Тергеу палатасыны келечилери, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини башчылары эмда правительстволарыны, джамагъат бирлешликлерини келечилери къошулгъандыла.