Хасан 11 джылында атасыз къалады. Анасыны саулугъу къарыусуз, тюз уллу эгечине - 13 джыл, кесинден юч гитчеге: джашчыкъгъа - 9, эки къызчыкъгъа да, бирине - 4 джыл, экинчиге - 6 ай болгъан эди.

Алийланы Шахарбийни атын джюрютген Къарачай драмтеатр бу джыл башланнганлы талай ишни къолгъа таукел алгъан эди. Аланы бириди «Эртде-эртде бир чегетде» деген спектакль-таурух. Ётген байрым кюн, арттотур айны 12-де, Чапаевское элде аны премьерасы болду. Актёрла ол ишлерин «Къарачай» газетни 100-джыллыгъына багъышлагъан эдиле.

Озгъан ыйыкъда Эресейни Федерал казначействосуну Къарачай-Черкес Республикада управлениесинде къууанч джыйылыу болду.

Эресейде ногъайлыланы федерал миллет-маданият автономияларыны баш советини председатели Валерий Казаков:

Арттотур (апрель) айны 16-да видеоконференция халда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид «Россия – Исламский мир: KazanForum» деген халкъла арасы XV-чи экономика форумну бардырыуну хакъындан къурау комитетни кенгешине къошулгъанды. Форум хычаман (май) айны 14-ден 19-на дери Къазан шахарда ётерикди.