Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ишни юсю бла Ногъай муниципал районнга баргъанды. Ол Эркен-Шахар посёлокда юйлени алларында джерлени айбатлы этиуге джораланыб бардырылгъан ишлени къалай этилгенлерине багъа бергенди. Быйыл посёлокда кёб фатарлы 12 юйню арбазлары ариу тюрсюн аллыкъдыла. Тёрт орамны да толу ремонт ишлери битерикди. Ногъай районда джамагъат джерлени ариу этиуге терен эс бёледиле.

Темрезланы Рашид посёлокну джамагъаты бла ушакъ этиб, баджарылгъан ишлени юсюнде аланы оюмларын сора, мындан ары да бардырыллыкъ ишледе биригиб, ишге таукел джюрюш берирге кереклисин айтханды.

Андан сора Темрезланы Рашид эллени тамадаларыны эслерин, адамлагъа юй-коммунал мюлклени проблемаларыны механизми къалай ишлегенин айтыб ангылатырларын излегенди.

 

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Финанс университетни ректору  Михаил Эскиндаров чакъырыб, Къарачай-Черкесиядан Москвада окъугъан студентле бла тюбешгенди.

Джыйылгъанланы аллында университетни ректору Михаил Эскиндаров сёлешгенди. Ол кесини гитче джурту Къарачай-Черкесия бла байлам юзмей джашагъанын билдире, аны социал-экономика ёсюмюнде джетишимлерине къууаннганын айтханды. Андан сора сёзню КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидге бергенди.

Темрезланы Рашид студентле бла тюбешген 3 сагъатны ичинде 60 соруугъа джууаб бергенди. Биринчи соруу окъууда, илмуда, джамагъат ишледе айырылыб алгъа чыкъгъан студентлеге стипендия бериуню юсюнден болгъанды.

 КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни башламчылыгъы бла, республиканы Правительствосуну членлери хар миллет проектни юсюнден, федерал министерствола бла биригиб, кенгешле бардыргъанлай турадыла.

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни вице-премьери Джанибек Суюнов, КъЧР-ни Урунуу бла социал ёсюмюню министри Анзор Охтов Москвада Урунуу бла социал къоруулауну министри Максим Топилин бардыргъан кенгешге къошулгъандыла. Ары баргъанланы арасында министерствону регионал проектлеге къарагъан бютеу департаментлери да болгъандыла.

 Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Гитче Къарачай районуну «Медовые водопады» деген телевизион-радио компаниясыны конференц-залында туризм санагъатны усталарына аталыб окъуу-юретиу семинар болгъанды.

Анда «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 года)» деген федерал программаны излемин толтура, турист проектлени джашауда орун алырларыны юсюнден сёлешиннгенди. Инвестицион проектлени хайырландырыуда экспертле, башха устала кёллерине келгенни, этген оюмларын айтхандыла.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бла Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) спикери, «Бирикген Эресей» политика партияны регионал бёлюмюню тамадасы Александр Иванов «Бирикген Эресейни» Къарачай-Черкес Республикада исполкомуну тамадасыны борчларын толтургъан Джамбаланы Руслан бла тюбешгендиле.

Ала партияны регионда мындан ары да бегитиуню юсюнде этген оюмларын айтхандыла.

«Бюгюнлюкде бизни къралда «Бирикген Эресей» политика партия керти уллу кючдю. Ол кесини тёгерегинде, кюн сайын джигер урунууда республикабызны, бютеу къралны ёсюмюне юлюш къошхан тири адамланы бирикдиреди.