Бу кюнледе Железноводскеде РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников бла РФ-ны эл мюлк министри Дмитрий Патрушев РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини хакъындан министри эмда ШКФО-ну субъектлерини башчылары бла эл мюлк экспортну юсюнден кенгеш бардыргъандыла.

Джыйылыугъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, республиканы биринчи вице-премьери Байчораланы Эльдар, КъЧР-ни эл мюлк министри Боташланы Анзор да къошулгъандыла.

«Шимал Кавказны эл мюлк промышленностну айнытыргъа джараулу хауа болумун эсге ала, округ эл мюлк продукцияны чыгъарыуну кенгертирге кереклисин айтыргъа джыйылгъанбыз. Эл мюлк продукция кереклисича бир тыш къраллагъа сатылыб башласа, джангы иш орунла къураллыкъдыла. Джамагъат иш къоллу болса, ишсизлик да анга кёре аз боллукъду», - дегенди Александр Матовников.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Правительствону келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

Кенгешчиле республиканы социал-экономика айныууну хакъындан ишлеге къарагъандыла. Джууаблы министерстволаны министрлери кеслерини санагъатларында миллет проектле джашауда къалай бардырылгъанларыны, федерал власть органла бла иш джюрютгенлерини юслеринден айтхандыла.

Кенгешде дагъыда социал, инженер инфраструктура объектлени хайырландырыугъа берилиулери эмда аланы усталыкълары болгъан кадрла бла баджарылыргъа кереклилери да сюзюлгенди.

Джыйылыуда Темрезланы Рашид Правительствону келечилерине джаш адамла Эресейни баш окъуу заведениелерине КъЧР-ни экономикасына эмда урунуу рынокда болумуна кёре окъуугъа алыныргъа кереклилерине эс бёлдюртгенди.

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Премьер-министри Аслан Озов башчылыкъ этиб, республиканы Правительствосуну кенгеши болгъанды. Анда сёз, Эресей Федерацияны Президенти В. В. Путинни «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» деген Указына кёре миллет проектлени джашаугъа кийириуню юсюнден баргъанды.

Кенгешни ишине къошулгъанланы арасында кураторла эмда «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда» деген миллет проектлени регионал проектлерини тамадалары болгъандыла.

Хычаман (май) айны 22-де Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Юйюню Уллу залында республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид хар джыл сайын баямлаучу Чакъырыуун-Докладын этди.

Ол озгъан 2018-чи джыл республикабызда этилген ишлени, быйыл баджарылгъан эмда этиллик ишлени ачыкълады.

Темрез улуну сёзюне тынгыларгъа Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини Аппаратыны КъЧР-де Баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, КъЧР-ни Правительствосуну членлери, джорукъ сакълаучу эмда кюч структураланы тамадалары, шахар эмда район администрацияланы башчылары, дин къуллукъчуланы, джамагъат бирлешликлени келечилери, билим бериуню, медицинаны махтаулу къуллукъчулары, социал сфераны ишчилери да келген эдиле.