12 марта в Пятигорске первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов представил личному составу нового командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Гетманова, а также вручил ему личный штандарт.

В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Александр Матовников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава города Пятигорска Андрей Скрипник, представители руководства окружных и территориальных органов взаимодействующих структур.

Генерал-полковник Сергей Меликов выразил уверенность, что генерал-лейтенант Игорь Гетманов обеспечит успешное выполнение поставленных перед округом служебно-боевых задач. Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации поблагодарил за службу генерал-лейтенанта Сергея Корнюшкина, возглавлявшего округ с 2017 года и добившегося высоких результатов на этапе становления округа.

РФ-ны Президенти Владимир Путинни Федерал Джыйылыугъа этген Чакъырыуунда медицинагъа да уллу эс бёлюнеди.

«Бюгюннгю халы маджалдан маджал бола, ким да аны бла эркин хайырланырча ол дараджагъа чыгъа барады. Бир джаны бла алай болгъанлыкъгъа, ол адамланы кёллерине толу джетмейди алкъын. Аны чуруму да белгилиди. Саулукъну дженгил халда хакъсыз тинтерча мадар табылмайды бирде. Иги уста врачны къолуна тюшер ючюн, талай кюнню кёзюу сакълаб турургъа керек болады. Чарх юсюнде (мобильный) медицина комплекслени саны да ёсюб барады. Ала болмагъан джерледе уа адамла инджилир ючюн къалмайдыла», - деб айтылады Чакъырыуда.

Не джаны бла да заманны излемине келишген медицинабыз болур ючюн, кърал тамада талай борч салгъанды. 2020-чы джылны аягъына медицина болушлукъ къайсы бир адамгъа да (къралны къалайында джашагъанына да къарамай) джетерча болургъа керекди. Эки джылны ичине «мобильный амбулаторный пункт» дегенледен 1,5 мингни ишлерге керекди. Поликлиникалада врачлагъа къаратыр кёзюулерин сакълаб адамла кёб туруучандыла. Ол затны къойдурур ючюн, къралны бютеу медицина учреждениелеринде «Бережливая поликлиника» деген проектни джашауда бардырыргъа тыйыншлыды. Ол иш этилсе, регистратурада да, врачны кабинетини аллында да кёзюу сакълауну заманы 3-4 кереге аз болургъа керекди. Ол проектни, сёз ючюн, Татарстанда хайырландырыб башлагъандыла.

 

  

 

 

 

 

 

Хурметли джамагъат!

2019-чу джыл арттотур (апрель) айны 15-ден Къарачай-Черкес Республика цифралы эфир телевидениеге кёчерикди. Алгъыннгы аналог телевизион сигналланы джукълатырыкъдыла.

Цифралы эфир телевидениеге кёчюуде  ангылашынмагъан  сорууугъуз болса, алтотур (март) айны 5-ден арттотур (апрель) айны 30-на дери  8-800-201-28-89 номерли телефоннга, къаллай телефон бла да, хакъсыз сёлеширге боллукъсуз.

 

 Алтотур (март) айны 8-де - Тиширыуланы халкъла арасы кюнюнде - КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид 93 джыл болгъан Уллу Ата джурт къазауатны ветераны Шайдакова Валентинаны юйюне барыб, джарыкъ байрамы бла алгъышлаб, амманы кёлюн кёлтюрюб, ёмюрлюкге эсинде къалырлай саугъа да бериб кетгенди.

Айхай да, тюненеги фронтовик къыз, Башчыгъа кесини джашау джолундан къысха хапар айтханды. Ол Уллу Ата джурт къазауатда Липецк шахардан Берлиннге дери урушха къошула баргъан эмда Рейхстагда атын джазыб кетген хапарларын айтханды. Туздамы бла къонакъбайлыкъ этиб, быллай кюнде аны унутмай сый бергенине бек къууана, Темрезланы Рашидге джюрек разылыгъын билдиргенди.

Шайдакова Валентина Егоровна эки ёмюрню башындан къарагъан амма болса да, бюгюнлюкде къартлыкъгъа кесин хорлатмазгъа кюрешеди. Ол фронтха тюшер ючюн 1942-чи джыл инженер-техника аскер бёлекде къуллукъ этерге джарашханды. Андан сора Уллу Хорламгъа дери Биринчи белорус фронтда къуллукъ этгенди. Ата джурт къазауат бошалгъандан сора кесини туугъан джеринде – Волгоград областны Михайловск шахарында - джашагъанды. Алай болса да буйрукъ бла 1977-чи джыл Валентина Егоровнаны Къарачай-Черкесиягъа - Джёгетей Аягъы шахаргъа - ишлерге джиберген эдиле. Тау джуртланы хауасын, аны джашагъан адамларын асыры бек джаратхандан артда ызына кетерге хазна излемей къойгъанды. Алай бла Шайдакова Валентина эки джыйырма джылдан аслам заманны уруннганды. Джашлыгъында къарыуун-кючюн уруш тюзледе аямагъан тири тиширыу къазауатдан сора да арымай-талмай, урунууда да атын айтдыра, сыйгъа, махтаугъа тыйыншлы болуб тургъанды.

 Озгъан ыйыкъда Черкесскени Джарыкълыкъ юйюнде къууанч джыйылыу болгъанды.

Анда кёб джылланы уруна, ишлерин бет джарыкълы баджаргъан тиширыуланы эмда кёб, юлгюлю сабийлени аналарын Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид тиширыуланы байрамлары бла алгъышлаб, алагъа сыйлы кърал саугъала бергенди.

Къууанч джыйылыугъа КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр, Правительствону Председатели Аслан Озов, Правительствону членлери, республиканы районларыны эмда шахарларыны тамадалары да келген эдиле.

- Ёмюрледен бери да тиширыула сюймекликни, ариулукъну, огъурлукъну, джюрек джумушакълыкъны белгиси болгъанлай келедиле. Къатыгъыздагъылагъа да сиз джылыу бересиз, юйню берекетли этесиз, бизге да, эркишилеге, къыйын кюн билек бола джашайсыз. Бу хурметли джаз байрам бла – Тиширыуланы халкъла арасы кюню бла - таза джюрекден барыгъызны да алгъышлайма. Джазны бу аламат байрамы сизге кёб ашхылыкъла келтирсин, муратларыгъыз толсунла. Мыдахлыкъ, инджиу сизден кери болсунла, юйдегилеригизде мелхумлукъ, джарашыулукъ джашасынла, - дегенди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид.