Эртделеден бери да окъуу санагъатда халкъны атын сый бла айтдыргъан адамлары бола келгендиле. Джюрек джылыуларын аямай миллет айныр ючюн, джаш тёлю билимли болуб ёсер ючюн, къолларындан келгенни этиб кюрешгенле бусагъатда да кёбдюле. Мен хапарын айтыргъа излеген фахмулу, билимли, сынамлы устаз Ёзденланы Хопайны къызы Чотчаланы Назифат тутхан усталыгъына толу берилген устазланы бириди.

Атасы Хопай Терезе совхозну ара складыны тамадасы болуб ишлеб тургъанды. Пенсиягъа да андан чыкъгъанды. Хопайны гитче къарнашы Сейит Мурманск областны Апатиты шахарында 1989-чу джылдан 2011-чи джылгъа дери, эм уллу школланы бирини - 10-чу номерли орта школну - директору болуб тургъанды. Ишинде кёргюзген мийик джетишимлери ючюн кърал аны 1997-чи джыл «За заслуги перед Отечеством» деген II-чи дараджалы орденни медалы бла саугъалагъанды. Экинчи къарнашы Кёккёз Терезе орта школда математикадан устаз болуб ишлегенди.

Россельхозцентрни КъЧР-де управлениесини къуллукъчулары айтхандан, быйыл къачда республиканы Къобан районуну бир энчи мюлкюнде гардош джыйылгъан сагъатда Россельхозцентрни къуллукъчулары, ишни юсю бла къарай барыб, гардош кюени табхандыла. Гардош кюе гардош бла кюрешген фермерлеге, элледе, шахарлада джашаб гардош салгъанлагъа бек къоркъуулуду. Ол аман, заранлы зат гардош тюб этген, ёсген заманда да, ёсюмлюкню къазыб, джыйыб, асырагъан сагъатда да кёб къоранч салады. Аны ууакъ къуртлары, асыралгъан гардошну бир эки айны ичине адам ашамазча этиб, чотдан чыгъарыргъа боллукъдула.

Абыстол (ноябрь) айны 27-де республикан аралыкъда басма эмда электрон кёбчюлюк информация мадарланы журналистлерини арасында терроризм бла экстремизмни профилактикасына аталыб джазылгъан эм иги материалланы конкурсунда хорлагъанланы саугъалагъандыла.

Конкурсну КъЧР-ни Правительствосу къурагъанды. Конкурс комиссиягъа уа башчылыкъ КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министри этгенди.

Къарачайны таулу джуртунда бурундан бери да эл мюлкде баш орунланы бирин малчылыкъ санагъат алады. Ата-бабадан келген усталыкъны къурутмай, бусагъатда аны бла кёб джигер адам кюрешеди. Мен хапарын айтыргъа излеген Токъланы Магометни джашы Эльдар да аланы бириди.

(Гузеланы Жамалны 80-джыллыгъына) 

Къабарты-Малкъар Республиканы илмусуну сыйлы къуллукъчусу, филология илмуланы доктору, профессор Гузеланы Магометни джашы Жамал 1940-чы джылда Огъары Джемтала элде туугъанды.

Аны сабий джыллары туугъан элинден узакъда - кёчгюнчюлюкню тутмагъында - ётгендиле. Жамал эгиз нёгерчиги бла бирге миллет кёрген къыйынлыкъланы толусу бла сынайды. Минг-минг джылланы сакъланыб келген ана тилини киши джерде сыйы тюшгенин, теблене, таркъая, тас бола тебрегенин кёзю бла кёрюб, джюреги сынады. Ма ол заманда огъуна уяннган болур эдиле джаш джюрекде миллет сезимле, ана тилине уллу сюймеклик…