Эресейни Почта къуллугъуну къайсы бир бёлюмюнден да Украинада бардырыла тургъан аскер къаугъагъа къошулгъан джердешлербизге хакъсыз посылкала джиберирге болады.


Посылканы ашырыргъа къагъыт джарашдыргъан заманда адресни орнуна аскерчини атын, атасыны атын, тукъумун, аскер бёлегини номерин, Москва шахар деб, 103400 индексни джазаргъа керекди.
Почтаны къуллукъчусу аскерчиге ашырыллыкъ затланы кёрюрча, аны аллына посылканы ачыкъ элтирге тыйыншлыды.
Аскерчилеге къуралгъан посылкаланы ичлерине салыргъа болмагъан затланы тизими pochta.ruhttp://pochta.ru/ сайтда джазылыбды. Аллай тизим джергили почта бёлюмлени «Информационный материал по почтовым услугам» деген папкаларында да болады.
Хакъсыз ашырылгъан СВО-гъа къуралгъан посылканы ауурлугъу 10 килограммдан ауур болмазгъа керекди. Андан кёб зат иерге излеген, талай посылка къураргъа тыйыншлыды.
Бу ишни юсюнден толу хапарны Эресейни Почта къуллугъуну усталарындан 8-800-1-000-000 номер бла соруб билирге боллукъду.

 

 
{jcomments}