Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни указы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы бла Правительствосуну Администрациясыны тамадасы къуллукъгъа Мурат Нухович Озов салыннганды.
Андан сора да Къарачай-Черкес Республиканы Конституциясыны 69-чу статьясыны тамалында Темрезланы Рашид Чеккуланы Умарны джашы Хызырны КъЧР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары къуллукъгъа салгъанды.
Башчы белгилегенден, Чеккуланы Хызыр, кеслери кеслерине  оноу этген джергили органлада ишлеб, уллу сынам алгъанды. Ол Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) талай чакъырыууну депутатыды.  Правительствода Мурат Озов къарагъан социал джанына: билим алыугъа маданиятха, спортха, джаш тёлю политикагъа, ГО бла ЧС-ни бизни республикада ишлерине джууаблыды.

 Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыуу (Парламенти) бла Кърым Республиканы Кърал Совети – Кърым Республиканы Парламенти мындан ары кёзюуде таймаздан бирге иш джюрютюб турлукъдула. Аны юсюнден этилген Келишиуге талай кюнню мындан алгъа КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр бла Кърым Республиканы Кърал Советини Председатели Константинов Владимир, къол салыб, анга закон кюч бергендиле.
Къол салгъынчы эки джаныны да адамлары, джыйылыб, ол иш джюрютюу къалай къураллыгъы бла барлыгъыны юслеринден тамамлы сёлешгендиле. Иванов Александр, аны юсюнден оюмун айта, эки арада этилген Келишиу КъЧР бла Кърым Республиканы  экономикалары бла политикаларынча, аланы закон чыгъарыу ишлерин джангыртыуну  да кёзюулю таукел атламы боллугъуна ышаннганын билдиргенди.

 Мындан алда Эресейни Президенти Путин Владимир Австрия Республикагъа кърал визит бла баргъан эди.
 Ол делегацияны къурамында Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да болгъанды. Аны къурамына  Путин Владимирни теджеую бла Эресейни Правительствосуну членлери, Австрия бла иш джюрютюулени тири бардыргъан регион башчыла, табышлылыкъ бла кюрешгенле, аны кибик  энергетика компанияланы келечилери киргендиле.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Эресей бла Австрияны араларында тюрлю-тюрлю  санагъатлада иш джюрютюуню ёсдюрюу бла байламлы ишлеге къошулгъанды. Сёз ючюн, Австрияны Экономика палатасында, бизнесменле да къошулуб, Эресейчи-Австриячы советни эки къралны газ санагъатда бирге ишлегенлерине 50 джыл толгъанына аталыб тюбешиу  бардырылгъанды да, ол да анда болгъанды.
Тюбешиуде уа машина ишлеуню, транспортну, коммунал мюлкню, энергетиканы ёсдюрюу бла эмда тёгерекде табигъатны кирсизлигин сакълау бла  байламлы ишлеге къаралгъанды.

 

 

Сакълар ючюн сыйлы ана тилинги,
Джакълар ючюн тарихинги, дининги,
Ёксюз къалмаз ючюн джери миллетни,
Джаздыр, окъу сен «Къарачай» газетни!

 

2018-чи джылны экинчи джарымына «Къарачай» газетге джаздырыу башланнганды. Джарым джылгъа багъасы 439 сом бла 86  капекди.

  

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ишни юсю бла Къарачай шахар бла Къарачай муниципал районнга баргъанды. Аны биргесине Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини орунбасары Мурат Озов, Къарачай шахарны мэри Диналаны Алик, Къарачай муниципал районну администрациясыны тамадасы Къушджетерланы Спартак бар эдиле.  

Ала биринчи Орджоникидзе посёлокда Кавказны ауушларын къоруулагъанлагъа аталыб салыннган Мемориалгъа бардыла. Быйыл ол музей комплексге 50 джыл толады. Аллай бир заманны ичинде Эресей Федерацияда анга ушаш тематикасы болмагъан ол Мемориалгъа, республиканы джамагъаты, туристле болуб, мингле бла адамла баргъандыла.