Мындан алда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид уллу магъанасы олгъан темагъа аталгъан кенгеш бардыргъанды.

2019-чу джыл башил (январь) айны 15-де Эресей Федерацияны бютеу джеринде, 100 мингден артыкъ адамы болгъан шахарланы санамай, эфир аналог телевидение бериуле тыйыллыкъдыла. Бютеу кърал, аны ичинде Къарачай-Черкесия да болуб, 20 телевизион каналы болгъан, джер бла баргъан, хакъсыз цифралы телевизион бериулеге кёчерикди.

Регионну Башчысы Темрезланы Рашид билдиргенден, ол муратны толтурур ючюн, Минкомсвязь, РТРС, кърал властны органлары биригиб, кёб иш этгендиле. Къуру бизни республиканы джеринде, цифралы телевизион сигналланы иги берирге деб, 45 цифралы станция ишленнгенди. Цифралы бериуле республикада 99,8 процентге джетселе да, тау джерледе орналгъан узакъ элледе джашагъан миллет бериулени джангы форматы бла хайырланалмайды. Къарыусуз джашагъанла кеслери цифралы бериулеге керекли оборудованиени алалмай къыйналыргъа боллукъдула.

 Мындан алда Къарачай-Черкесияны ара шахарында дуниягъа белгили эресейчи актёр Василий Лановой чыгъармачылыкъ ингирини тамалында республикада Уллу Ата джурт къазауатны ветеранларын, регионал властны келечилерин алгъышлаб, аланы «Эресейни ёлюмсюз полку» деген Бютеуэресей джамагъат къозгъалыуну Сыйлы грамоталары бла саугъалады.

«Сау бол Къарачай-Черкесия, мен сизге бек разыма. Кертиси бла мында джамагъатдан джылыу урады, хар ишиме разы болуб къарайды. Энди мен «Къарачай-Черкесияны махтаулу артисти» болгъаным себебли, сизге кесими юйюме келгенча, дженгил-дженгил келе турлукъма», - деди Василий Лановой джыйылгъанланы алларында сёлеше.

 Бу кюнледе КъЧР-ни эл мюлк министри бла «Сбербанкны» Къарачай-Черкес бёлюмюню управляющийини орунбасары Заур Джазов Къарачай-Черкес Республиканы Эл мюлк министерствосуну юсю бла гитче, орта сатыу-алыу бардыргъанлагъа кърал болушлукъ къалай табдырыргъа боллугъуну сорууларын сюзгендиле.

Эсигизге салайыкъ, Сбербанк бла Эресей Федерацияны Эл мюлк министерствосу агропромышленность комплексни предприятиелерине программагъа кёре льгота кредитле берирча кесаматха къол салгъан эдиле.

 Мындан алда Эресей Федерацияны Президенти В. В. Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини Аппаратыны контроль департаментини тамадасы Сергей Никитин Къарачай-Черкесияны саулукъ сакълау министри Шаманланы Казим бла бирге ишни юсю бла Зеленчукде ара район больницагъа баргъандыла.

Ала больницаны терапия, ара стерилизацион бёлюмлеринде, ашарыкъ блокда толу ремонт къалай этилгенине къарагъандыла. Бёлюмле бла ашарыкъ блок быйыл аууз-герги (октябрь) айны 22-де ишлеб башлагъандыла.

 Мындан алда Москва шахарда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни башламчылыгъы бла эмда Эресейни саулукъ сакълау министри Вероника Скворцованы аманаты бла, аны биринчи орунбасары Татьяна Яковлева, Эресейни Саулукъ сакълау министерствосуну болгъан департаментлерини тамадалары да къошулуб, кенгеш бардыргъанды.

Анда сёз Къарачай-Черкесияны «Саулукъ сакълау» деген миллет проектге кийириуню юсюнден баргъанды. Ол ишге къошулгъанланы арасында Къарачай-Черкесиядан Федерацияны Советини члени Салпагъарланы Ахмат, вице-премьер Джанибек Суюнов, Къарачай-Черкес Республиканы Москвада дайым тургъан келечиси вице-премьер Мадина Гогова, саулукъ сакълауну министри Шаманланы Казим, регионда тамырлагъа (сосудлагъа) къарагъан аралыкъны тамадасы Темрезланы Марат болгъандыла.