Быйыл окъуу джыл бошалды. Бюгюнлюкде 9-чу, 11-чи классланы сохталары экзаменле бере турадыла. Къалгъан сохтала уа, 1-чи классдан башлаб, 6-чы класслада окъугъанла, школланы кеслеринде къуралгъан саулукъ бегитиучю джайгъы легерледе солуйдула. Къаллай бир заманны солурукъдула ала? Лагерде, солугъандан сора да, башха ишле бла кюреширикмидиле? Бу эмда башха сорууланы «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут Черкесскеде 6-чы номерли орта школда къуралгъан «Капитошка» солуу лагерни тамадасы Кипкеланы Мудалифни къызы Ёзденланы Фатимагъа бергенди.

Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны Джамагъат палатасында Сайлауланы хакъындан джамагъат штабны къурамы джангыртылгъанды.

 

А.С. Пушкинни 225-джыллыкъ юбилейи бла байламлы Къарачай-Черкесияда кёб иш этилгенди. Озгъан ыйыкъда да, никкол (июнь) айны 14-де, Байрамукъланы Халиматны атын джюрютген Черкесскеде ара библиотекада «А.С. Пушкин эмда Шимал Кавказны джазыучуларыны чыгъармачылыкълары» деген темагъа аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

 

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид билдиргенден, Москвада «Многоцветие России» деген кёбчюлюкню тюрлю-тюрлю миллетлени маданиятларындан хапарлы этиуге джораланыб джыл сайын да бардырылыучу фестиваль болгъанды. Анда  къралны регионлары Москваны адамларын, къонакъларын кеслерини сейир тарихлеринден, маданиятларындан хапарлы этгендиле.

 

Газетни редакциясы, «Къарачай» газет мени юйдегимде» деген темагъа газетни джюзджыллыгъына атаб, къурау ишледен эришиуле этеди республиканы школларыны арасында деб эшитгенимде, «Къарачай» газетни тарихине эс бёлюрюм келди.