Москвада «Бирикген Эресей» деген Бютеуэресей политика партияны Огъаргъы эмда Баш советлерини биргелей бардырылгъан джыйылыулары болгъанды.  Ол конференцияны дараджасында  ётгенди. Аны «Бирикген Эресей» партияны башчысы, Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Медведев Дмитрий бардыргъанды. Конференцияны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели, «Бирикген Эресей» политика партияны Къарачай-Черкес регионал бёлюмюню башчысы Иванов Александр да къошулгъандыла.

 Къарачай-Черкесия Эресей Федерацияны чекчи субъектлерини бириди.
Ол къыбыла джанында Абхазия бла, андан ары джанында Гюрджю бла эмда Къыбыла Тегей бла чеклешиб турады. Эресейни ырджысы да алайтын ётеди. Ол чеклени уа Эресейни Къоркъуусузлугъуну федерал къуллугъуну КъЧР-де орналгъан Чекчи управлениесини къуллукъчулары сакълайдыла.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Чекчи управлениени тамадасы генерал-майор Кудрявцев Юрий, аскер бёлекни 100-джыллыгъын белгилерни аллы бла тюбешиб, эки арада иш джюрютюулени джетишимлерини, арада байламлылыкъны андан ары игилендириуню  джолларыны юслеринден сёлешгендиле.

 Черкесск шахарда Кавказ къазауат бошалгъанлы 154 джыл толгъанына аталыб уллу митинг болду. Ол Кавказ къазауатда ёлгенлеге аталыб салыннган эсгертмени аллында бардырылды. Ары келгенлени арасында КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов, КъЧР-ни Башчысыны Администрациясы бла Правительствосуну  башчысыны борчларын толтургъан Надежда Пивоварова, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, КъЧР-ни кърал власть органларыны келечилери, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, районладан, шахар округладан келген делегацияла, дин къуллукъчула, башхала бар эдиле.

  Къралны регионларында «Эресейчи студент джазны» къууанчын бардырыу арт кёзюуде адетге бурулгъанды. Алай бла аны байрамы Эресейни джер-джеринде 25 кере болуб ётгенди. «Эресейчи студент джазны» бу джолгъу фестивалын  бардырыуну сыйлы борчу уа Ставрополь крайны бойнуна тюшгенди. Ол анда къууанч халда ачылгъанды. Аны ачаргъа Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр да къошулгъандыла.

 Хычаманны 9-да Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид 100 джыл толгъан Хубийланы Шонайны джашы Мустафагъа юбилейи бла байламлы Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни энчи алгъышлауун берди. 

Андан сора республиканы  Башчысы ветеранны Къарачай-Черкес Республиканы баш саугъасы бла – «Къарачай-Черкес Республиканы аллында махтаулу ишлери ючюн» деген орден бла - саугъалады. Хубийланы Мустафа, Ейскеде аскер-тенгиз авиация училищени тауусуб, Уллу Ата джурт къазауатны заманында Къара тенгиз флотну бешинчи гвардия авиация полкунда къуллукъ этгенди. Къазауатны аллындан артына дери ётгенди.