Къарачай-Черкес Республиканы Башчысыны эмда Правительствосуну Администрациясыны Председатели Мурат Озов Наркотиклеге къаршчы комиссияны кенгешин бардыргъанды.
Кенгешни ишине Эресей Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини Аппаратыны КъЧР-де баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, шахар эмда район администрацияланы башчылары да къошулгъандыла.
Мурат Озов чертгенден, толтуруучу власть бла джорукъ сакълаучу органла эмда кеси оноуларын кеслери этген джергили органла джаш тёлю бла бирге наркотиклеге къаршчы ишлени таймаздан бардыргъанлай турадыла.

 Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Аслан Озов, Къобан, Къарачай, Гитче Къарачай, Джёгетей Аягъы муниципал районлагъа айланыб, окъуу-билим берген организациялада «Точки роста» деген окъуу аралыкъланы къурау къалай баргъаны бла шагъырей болгъанды.

Бюгюнлюкде окъуу аралыкълагъа керекли мебелни алыу, ала орналлыкъ мекямланы джарашдырыу къызыудады.

КъЧР-ни сейирлик табигъаты Эресейни джер-джеринден да, тыш къралладан да кёб туристни эсин кесине бургъанлай турады. Аны бла туристлени саны джылдан джылгъа ёсе барады. Быйылны бусагъатха дери кёргюзюмлерине кёре туристлени саны былтыргъы эсебледен да аслам болгъанды. Къуру ётген айланы ичинде республикабызгъа келген туристлени саны 730 минг адамдан атлагъанды. 2018-чи джыл бла тенглешдирсек, бизге келиб солугъан туристлени саны 12 процентге ёсгенди.
КъЧР-де туризмни айнытыу бла байламлы ишлеге къарагъан къуллукъчула эсеблегеннге кёре, 2019-чу джылны аягъына республикабызгъа келиб солурукъ къонакъланы саны 1,500 мелиуан боллукъду. Былтыр а бизге 1, 350 мелиуан адам келген эди солургъа.

Къарачай-Черкес Республиканы ич ишлерини министри Игорь Трифонов МВД-ны коллегиясыны джыйылыуун бардырды. Ол 2019-чу джылны биринчи джарымында этилген ишлеге аталгъан эди.
Джыйылыугъа КъЧР-ни прокуроруну орунбасары Махов Артур, бу министерствону бёлюмлерине, шахарла бла районлада полицияны бёлюмлерине башчылыкъ этгенле да келген эдиле.

 

Элия (июль) айны 17-де федерал эмда Къарачай-Черкесияны кёбчюлюк информация мадарларыны келечилери КъЧР-ни джолларында пресс-тургъа къошулуб, регионну федерал джолларында къурулуш эмда джангыртыу ишлеге къарагъандыла.

«Биз регионда джолларыбызны агъачлыкъларын эмда джангыртыу ишлени къалай бардырылгъанларын кесигиз кёзюгюз бла кёрюрча къурагъанбыз пресс-турну. Бюгюн джоллагъа ремонт этилген джерлени барына да барлыкъбыз», - дегенди «Кавказ» деген федерал джол управлениени республикан бёлюмюню тамадасыны орунбасары Анатолий Озов журналистлеге.