КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты, Халкъла арасы черкес ассоциацияны вице-президенти, КъЧР-де «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» деген джамагъат бирлешликни председатели Али Асланов:

«Спецоперация башланнганлы бери бизни джердешлерибиз Ата джуртну къорууларгъа, къыйын болумгъа тюшгенлеге болушлукъ этерге, нацизмни къурутургъа ёрге тургъандыла.

Салыннган борчну сый бла толтура, аскерчилерибиз джигитлик танытадыла. Биз ала бла ёхтемленебиз. Къайсы бири да юйюне сау-эсен къайтырын излейбиз.

Ёсюб келген джаш тёлю ариу халили болурча, аманлыкъ ишлеге къатышмазча, рахатлыкъда джашарча биз миллетчилеге къаршчы кюрешни бирге бардырыргъа керекбиз.

Биз Уллу Ата джурт къазауатны джылларында къарт аталарыбызны джигитликлерин юлгюге тута ёсген тёлюбюз. Аны себебли патриотизм джюреклерибизге сингибди.

Бюгюнлюкде спецоперациягъа къошулгъанла да, ата-бабаларыбызча, хорламлы боллукъларына ышанама».

 
{jcomments}