Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууабла берликдиле.

Мындан алда Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде «Инвестируй в Кавказ» деген ат бла 3-чю бизнес-форум болгъанды. Аны  Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлеринден министерствосу, Эресейни ТАСС информацион агентствосу,  Чечен Республиканы Правительствосу, «Корпорация развития Северного Кавказа» деген акционер бирлешлик эмда «Курорты Северного Кавказа» деген акционер бирлешлик болушуб  бардыргъандыла.

«Разговор на прямую:  инвестиционный и деловой климат Северного Кавказа» деген пленар джыйылыуну ишине къошулгъанланы арасында Эресей Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини башчылары Темрезланы Рашид, Рамзан Кадыров, Юнус-Бек Евкуров, Казбек Коков, Шимал Тегей Республиканы-Аланияны Правительствосуну Председатели Таймураз Тускаев, Дагъыстан Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Гаджимагомед Гусейнов, Ставрополь крайны Правительствосуну Председателини орунбасары Николай Афанасов, федерал ведомстволаны келечилери болгъандыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны федерал къуллугъуну директоруну биринчи орунбасары - Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини баш командующийи Сергей Мельников бла эмда Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны тахсачы управлениесини тамадасы - Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини баш штабыны тамадасыны орунбасары Боташланы Казимир бла тюбешгенди.

КъЧР-де, Эресей Федерацияны бирси регионларыча, толусу бла цифралы телевидениеге кёчерге хазырланадыла. Аны бла байламлы КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид КъЧР-ни Промышленность бла сатыу-алыу министерствосундан талай ишни тындырлыгъын излегенди. Ведомство кесини кёзюулю джыйылыуунда ала къалай толтурула баргъанларына къарагъанды. Джыйылыуну Министерствону башчысы Аргунов Мурат бардыргъанды.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан Социалист Урунууну Джигити Датка Кишаевге саугъагъа МТЗ-83 «Беларусь» маркалы тракторну бергенди.

«Мен бюгюн Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан сизге бу джангы «Беларусь» маркалы тракторну саугъа этеме. Джаныгъызны-къаныгъызны аямай уруннганыгъыз ючюн сау болугъуз. Сизни, сизни нёгерлеригизни таза джюрекден алгъышлайма», - дегенди Байчораланы Эльдар.

Датка Карович агропромышленность комплексге 13 джылында келгенди. Ол 1956-чы джылдан 1961-чи джылгъа дери Псыжда колхозну кёб тюрлю бёлюмюнде ишлегенди. Сакъманчы болуб башлаб, механизаторладан къуралгъан бригаданы тамадасы къуллукъгъа дери ёсгенди. Аскер къуллугъун толтуруб къайтхандан сора, «Къобан» колхозда, артхаракъда «Абазинский» деген СПК-да джигер ишлегенди.

Кърал аны джашау джолунда кёргюзген мийик джетишимлери ючюн 1979-чу джыл «Хурмет Белгиси» орден бла, 1983-чю джыл Урунууну Къызыл Байрагъыны ордени бла саугъалагъанды.

Джангы технологияланы, мадарланы, амалланы хайырландырыб, эл мюлкню ёсюмюне къошхан уллу юлюшю ючюн 1990-чы джыл къыркъар (август) айны 23-де Датка Кишаевге «Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлкюню махтаулу къуллукъчусу» деген ат аталгъанды. Ол КПСС-ни Къарачай-Черкес обкомуну члени эмда СССР-ни Баш Советини депутаты да болгъанды.

Бюгюнлюкде Датка Каровичге 76 джыл толса да, ол тириди. Джашларына, туудукъларына, башхалагъа болуша джашайды. Аланы мюлклеринде 30-гъа джууукъ техникалары барды.

Датка Карович айтхандан, республиканы Башчысы Темрезланы Рашид саугъагъа берген МТЗ-83 «Беларусь» маркалы трактор эм биринчи техникалары джетмеген фермерлеге болушургъа хайырландырыллыкъды. Ол, Темрезланы Рашидге разылыгъын билдире, анга да, Къарачай-Черкесияны бютеу джамагъатына да кючлю саулукъ, къууанч, узакъ ёмюр теджеди.

 

УЗЕИРЛАНЫ Хусей.