ОГЪУРЛУ КЪАЗЫКЪЛА
Бир къарт кишини юч джашы болгъанды. Ол, малын-мюлкюн джашларына юлешиб берир мурат бла, джерге онеки къазыкъ ургъанды да, биринчи къазыкъгъа - бир къой, экинчисине - эки къой, ючюнчюсюне - юч къой, ол халда онекинчи къазыкъгъа онеки къой такъгъанды.

Багъалы джердешле! Къарачай халкъны джангырыууну кюню бла барыгъызны да таза джюрекден алгъышлайбыз!

Къарачай-Черкесияны сыйлы джамагъаты! Барыгъызны да Къарачай халкъны джангырыууну кюню бла алгъышлайма!

Къарачай-Черкесияны сыйлы джамагъаты! Къарачай миллетни джангырыууну кюню бла таза джюрекден алгъышлайма!
Талай джылны сюргюнде тургъан къарачайлыланы туугъан джуртларына къайтханлары, кесин кёб сакълатса да, тюзлюк келмей къалмаучусуна шагъатлыкъ этген ишди.

Бизни халкъыбыз кеси кесин эсгергенли бери, бир да ишексиз, хычаман (май) айны 3-сю – Джангырыуну кюню – аны эм уллу къууанч байрамыды. Биз эндиге дери Орта Азия бла Къазахстанда къалсакъ, не болурубузну бир адам да айталлыкъ болмаз.