Никкол айны 10-да республикан филармонияны залында Социал къуллукъчуну кюнюне аталыб, уллу къууанч джыйылыу болду.

Бизни республикада фахмулу сабийлени, джаш адамланы ачыкълау эмда алагъа болушуу бла байламлы аралыкъ барды. «Спутник» ‑ алайды аны аты.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид кеси разылыкълары бла къралыбызгъа аскер къуллукъ этерге кёллениб, РФ-ны Къоруулау министерствосу бла кесамат этген джердешлерибизге бир кереге 1,5 мелиуан сом берирге оноу этгенди.

Никкол (июнь) айны 3-ден 8-не дери Санкт-Петербургда «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста» деген чакъырыу бла бардырылгъан XXVII-чи халкъла арасы экономика форумну тамалында къуралгъан пленар кенгешге башха кърал къуллукъчула бла бирге Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды.

Бу кюнледе Исправная станседе эркин тутушдан республиканы ачыкъ турнири бардырылгъанды.