Мындан алда «Архыз» ВТРК-да Къарачай-Черкесияны тауларында аякъ чанала бла учхан къышхы заманнга хазырланыуну юсюнден кенгеш болду.

Анга къошулгъанланы арасында Эресей Федерацияны граждан оборона бла къоркъуулу болумдан эмда андан джетген заранны кетерген министри Евгений Зиничев, Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) спикери Александр Иванов, Правительствосуну членлери, шахар округла бла муниципал районланы тамадалары, Эресейни МЧС-ни Кърачай-Черкесияда управлениесини, башха профиль ведомстволаны тамадалары бар эдиле.

2019-чу джыл цифралы эфир телевизион бериулеге кёчюб бошаргъа деб план салыннганды. Джангы кийирилген затны баш мураты «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» деген федерал программаны тамалында, абонент тёлеусюз, хакъсыз, Эресей Федерацияны болгъан эллеринде да телеканалла этиудю.

Къарачай-Черкес Республикада консультация болушлукъ табдыргъан аралыкъны усталары, цифралы телевидениени юсюнде орун алгъан сорууланы барына да джууаб берирге хазырдыла. Оборудованиени къалай алыргъа керегин, каналлагъа къалай къошулургъа боллугъун +78782-28-14-94 бу телефон номер бла билирге боллукъду.

Иш график: баш кюнден байрым кюннге дери сагъат 8-ден 5-ге дериди.

Андан сора дагъыда 8-800-220-2002 номерли хакъсыз телефон  кече-кюн да ишлейди.

 

 Федерал джолгъа джууаблыла КъЧР-де Уллу Ставрополь каналны юсю бла кёпюр ишлеб тебрегендиле.

Росавтодоргъа бойсуннган «Кавказ» ФКУ Упрдор КъЧР-де Уллу Ставрополь каналны юсю бла А-165 Лермонтово-Черкесск трассада кёпюр ишлеб башларгъа хазыр болгъанды. 1964-чю джыл хайырланыугъа теджелген кёпюр да алай тургъанлай, аны къатында темирден 100 тонна ауурлукъну кёлтюрлюк кёпюр ишленникди.

65 метр узунлугъу болгъан кёпюр Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарын бир-бири бла байламлы этгенден сора да, белгили Архыз, Доммай курортла эмда Кавминвод шахар бла да байларыкъды.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» деген джангы май указыны тамалында къуралгъан миллет проектлени джашаугъа кийириуню юсюнден кёзюулю кенгеш бардыргъанды.

Кенгешни ишине Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председатели Аслан Озов, КъЧР-ни Башчысыны Администрациясыны тамадасы Мурат Озов, Правительствону членлери къошулгъандыла.

Кенгешни кёзюуюнде «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» деген миллет проектлени къурауну сорууларына къаралгъанды.

   Бир затны юсюнден къайтарыб айтыб тургъан ушагъыусузча кёрюне да болур. Алай болса да, джашауда иги зат болса, аны къууаныб, айтыб турурунг келеди. Нек десегиз, ол иги затны башхала да эшитиб, кёрюб, къууанныкъларын излейсе.

Темрезланы Рашид КъЧР-ни Башчысы болгъанлы республиканы джамагъатына кёб иги зат этгенди. Джангы школла, сабий садла, спорт комплексле, кёпюрле ишлениб, хайырланыугъа берилгендиле. Бу арт кёзюуде уа бизни республикада джолла ишлеуге уллу эс бёлюннгенди. Сёз ючюн, бусагъатда федерал магъанасы болгъан «Черкесск-Архыз» джолну Джёгетей Аягъы районда иги кесегин толусу бла джангырта турадыла. Башхача айтсакъ, кенгертгендиле.