Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, «Сады Карачаево-Черкесии» инвестицион проект деген джашаугъа сингдириле тургъан джерге баргъанды. Ол проект 2017-чи джыл ишлеб башлагъанды. Республиканы Башчысы анда, джашы Марат бла, кертме терекле орнатыуну экинчи кёзюуюне къошулгъанды.

Бу проектни къалгъанладан башхалыгъы - Адыге-Хабль районда къуру  кесибизни къралдан чыкъгъан терекчикле орнатылгъандыла. Бюгюнлюкде былайда 210 гектар джерде салыннган алма терекле кёгет бериб башлагъандыла. Планнга кёре белгиленнген 30 гектарны 10 гектарына, уллу хайыр берлик кертме терекле да орнатылгъандыла. Эм ахырында былайы бусагъатдагъы Эресейде эм уллу кертме бачха боллукъду. Бу проект бусагъат заманны технологияларыны кючюнден джашаугъа кийириледи. Терекчикле суу тамчыла бла сугъарыладыла, аланы буздан сакълагъан затла да бардыла.

Проектни тамадасы Айдын Ширинов Темрезланы Рашидге мындан ары не этиллигини  ачыкълай, кёгетлени сакъларча мекямла ишлеуню, къозла, джилекле ёсдюрюуню юсюнден да айтханды.

Къарачай-Черкесияда республикан аралыкъны ара майданында немец-фашист джыртхычла бла къазауатда совет аскер хорлагъаныны 74-чю джыллыгъына аталыб митинг эмда уллу парад болгъанды.

Уллу Хорламгъа джораланнган къууанч джыйылыугъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, регионну толтуруучу эмда закон чыгъарыучу властларыны келечилери, Уллу Ата джурт къазауатны ветеранлары, джамагъат бирлешликлени келечилери, Черкесскени джамагъаты эмда къонакъла келген эдиле.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидге республиканы аскер комиссары, полковник Темиров Арсен къууанч митингни хазырлыгъыны юсюнден рапорт бергенден сора Башчы джыйылгъанланы Уллу Хорламны кюню бла алгъышлагъанды.

Байракъчы къауум майданнга «Хорламны байрагъын», Эресей бла Къарачай-Черкесияны байракъларын чыгъарыб, Эресейни эмда КъЧР-ни гимнлери согъулгъандыла.

Эресейни Президенти В.В. Путинни КъЧР-ни Башчысына эмда республиканы джамагъатына аталгъан Хорлам кюн бла алгъышлауу окъулгъанды.

Адетдеча, Хорламны кюнюнде Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Уллу Ата джурт къазауатны ветеранлары эмда тылда уруннганла бла тюбешгенди. Тюбешиуню кёзюуюнде Башчы фронтовиклени баш кърал саугъа бла - «Къарачай-Черкесияны аллында махтаулу ишлери ючюн» деген орден бла – саугъалагъанды.

Къууанч джыйылыугъа КъЧР-ни Парламентини Председатели Александр Иванов, Аслан Озовну башчылыгъы бла КъЧР-ни Правительствосуну келечилери, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, Черкесскени мэри Руслан Тамбиев, министерствола бла ведомстволаны джууаблы къуллукъчулары къошулгъандыла.

Хорламны кюнюнде къууанч халда тюбешиу – ол фронтовикле бла тюберге, совет халкъны джигитлигин эсге тюшюрюрге, джигитлени тёлюлерине сый берирге, разылыкъ билдирирге энтда бир ашхы чурумду. Къууанч тепсиде байрам хантланы арасында, адетдеча, аскерчи баста да болгъанды. «Кавказны чекчиси» деген КъЧР-ни Чекчи управлениесини джыр бла тепсеу ансамбли, республиканы эстрада артистлери белгили аскер джырла бла тепсеулени кёргюзгендиле.

Джыйылгъанланы КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид алгъышлагъанды.

«Таза джюрекден сизни Хорламны кюню бла – аскер эмда урунуу махтауну, миллет ёхтемликни, кюню бла – алгъышлайма! Барыбызгъа да Уллу Хорлам къаллай багъа бла джетгенин эсибизге салгъан кюн бла! Хурметли фронтовикле, сизни Хорламыгъызны себеби бла, бюгюн биз урунургъа, рахатлыкъ джашаугъа къууаныргъа, тамблагъы кюннге нюзюр этерге мадарыбыз барды. Сиз бизни джигитлерибизсиз. Сизни джигитлигигиз, Уллу Ата джурт къазауатны фронтларында кёргюзген батырлыгъыгъыз, тылда уруннганыгъыз кишилик бла къаджыкъмакълыкъны белгисича сакъланныкъдыла ёмюрледе», - дегенди Темрезланы Рашид.

Джыйылгъанла, бир такъыйкъаны шум болуб, урушда джан бергенлени эмда къазауатдан сора ёлгенлени эсгердиле.

Джанларын-къанларын аямай этген джигитликлери эмда Джуртну къоруулаугъа уллу юлюш къошханлары ючюн, Темрезланы Рашид алты фронтовикни – Макс Владимирович Беленькийни, Екатерина Степановна Журавкованы, Виталий Гаврилович Зоринни, Георгий Иванович Мартидини, Вера Николаевна Никулинаны, Рамазан Хаджимурзович Хежевни - «Къарачай-Черкесияны аллында махтаулу ишлери ючюн» деген орденле бла саугъалагъанды. Ветеранланы эмда тылда уруннганланы атларындан Григорий Павлович Овсиенко сёлешгенди.

«Уллу Эресейни сыйлы джамагъаты, фронтовикле, къазауатны ветеранлары, барыгъызны да Хорлам бла алгъышлайма! Кёзлерибизде джыламукъларыбыз бла белгилеген байрам бла! Саулукъ эмда насыб теджейме. Уруннган халкъгъа къуллукъ этеме!» - дегенди ветеран.

Дагъыда ветеранланы Хорламны кюню бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, Черкесскени мэри Руслан Тамбиев, КъЧР-ни ич ишлерини министри Игорь Трифонов алгъышлагъандыла.

 

ДЖАНКЁЗЛАНЫ Марина.

Багъалы ветеранла! Хурметли джердешлерибиз!

Сизни барыгъызны да Уллу Хорламны кюню бла таза джюрекден исси алгъышлайбыз!

Хычаман (май) айны 9-у ашхылыкъны, тюзлюкню хорламы болуб къалмай, Ата джуртну сакълай, джигитлик этгенлени, урушда джан бергенлени эсге тюшюрген кюндю.

Уллу Ата джурт къазауатда Хорлам къралыбызны халкъларын бирлешдирген белгиди; джигит аскерчилерибизни, тылда ишлеген джигер адамларыбызны  атларын ёлюмсюз этген тарих китабды.

Къарачай-Черкесияны кёб джашлары, къызлары къралыбызны азатлар ючюн уруш этиб, Волгадан Берлиннге дери созулгъан къанлы джоллада джан бериб, топуракъ юлюшлерин табхандыла.

Быйыл хычаман (май) айны 3-де къарачай халкъны джуртуна къайтханына 62 джыл толгъанын Къарачай-Черкесияны миллетлери бары да, биригиб, кеслерини энчи къууанчларынча белгиледиле.

Къарачайны бу джарыкъ байрамына аталыб, кёбчюлюк къошулгъан къууанч джыйылыула, тойла-оюнла болдула. Ол байрамгъа аталгъан баш джыйылыу республиканы ара шахарында бардырылгъанды. Джыйылыугъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид келген эди. Келгенлени арасында КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) спикери Иванов Александр, Правительствону Председатели Озов Аслан, КъЧР-ни Правительствосуну эмда Администрациясыны тамадасы Озов Мурат, РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини члени Салпагъарланы Ахмат, федерал структураланы  джергили бёлюмлерини келечилери, закон-джорукъ сакълагъан органланы тамадалары, республиканы Правительствосуну членлери, депутатла, дин къуллукъчула, джамагъат бирлешликлени келечилери эмда республиканы районлары бла шахарларындан адамла бар эдиле.

КъЧР-ни Башчысы ол кюн Къарачай шахарда  халкъыбызны репрессиядан джарсыгъанларына аталыб ишленнген мемориал аралыкъда да болду.