Бизни аскерчи джашларыбыз, аскер къаугъагъа къошулуб, Ата джуртубузну джанларын-къанларын аямай къоруулагъан кёзюуде, биз, уллу къралны адамлары, бир-бирибизге джакъ, билек болуб, бирикмекликни кючлю этгенбиз. 

Кюнбатышны къраллары бла Киевни сёз ангыларгъа унамагъанлары амалтын, аллында аскер къаугъа Украинада терс иннетли къауумланы тынч этер иннетде башланнган эди. Джау, хатер салмай, Донбассны джамагъатына халеклик джетдиргенине да къарамай, Эресей, Украинаны миллетин аяб, сынгар аскер инфраструктураны ургъанды.
Къаугъагъа Кюнбатышны къраллары къатышыб, болумну бек чюйре этгендиле. Румыния, Польша эмда Прибалтика, кеслерини аскер кючлерин ёсдюрюб, къралыбызны чеклерине джууукълашыргъа тырмы тартханлары бла къралыбызгъа къоркъуу салгъандыла. Эресейни Украина бла чеклешген регионларына окъ-тоб атадыла, Москвада болгъан хатерсиз теракт джюзле бла адамланы джашауларын юзгенди. Бу ассы ишлеге Украинаны кюн батхан табада орналгъан джыгыралары кеслерини тыйыншлы юлюшлерин къошханларына ишек да джокъду.
Аллай бушуулу ишле Эресейге этмезлик затларын этдиредиле. Бюгюнлюкде бизни баш борчубуз биригиудю – бирикмекликдеди бизни кючюбюз. Кюнбатышны бизге къаджау тургъан къраллары кеслерини баш борчларын бизни чачыу-къучуу этиуде, тюрлю-тюрлю миллетлени эмда тюрлю-тюрлю динлени адамларын бир-бирлерине ёчюкдюрюуде кёредиле.
Аны амалтын ала бир затдан артха турмайдыла, адамла джашагъан джерлеге окъ-тоб атадыла, терактла, диверсияла бардырадыла, информацион къазауатны кючлю этедиле. Алай а ала, не бек кюрешселе да, муратларына джеталлыкъ тюлдюле.
Эресей, къуру да кесини миллетин джакълар, аны тынгысын сакълар, джерни юсюнде рахатлыкъ бла тынчлыкъ орналыр ючюн кюрешгенлей келеди.
Аскер къаугъа да (спецоперация) къралны къоркъуусузлугъун, аны миллетини тынчлыгъын сакълар, терроризмни ууундан джакълар ючюн мадарсыз иш болуб башланнганды. Эресей экстремистле бла террористлеге къаршчылыкъ таныта билгенин кёргюзюр ючюн къалмагъанды. Биз рахатлыкъны, мамырлыкъны орнатыр, ана тилибизде сёлеширге толу эркинлигибиз болур, ата-бабаларыбыздан келген ашхы адетлерибизни сакълар ючюн кюрешебиз.
Эресейни хар адамы джауну хорларгъа кесини юлюшюн къошаргъа боллукъду. Ол хорлам бизни барыбызны да хорламыбызды. Айхай да, хар ким да аскерчи болуб, къолуна сауут алыб чыгъаллыкъ тюлдю. Ёзге биз биригирге, бизни тынчлыгъыбызны сакълагъанлагъа болушургъа эркинбиз. Сакълыкъ бек керекли затды, аны унутмайыкъ. Тюрлю-тюрлю ётюрюк затлагъа къулакъ иймейик, тюзлюкден таймайыкъ. Биз бирге болсакъ, кючюбюз-къарыуубуз да кёб боллукъду, ол себебден Хорлам да бизге джол тутарыкъды.

Жедяев Евгений,
«Русь» регионал джамагъат къозгъалыуну председатели.

 
{jcomments}