Алийланы Умар атлы Къарачай-Черкес кърал университетни тамалында къуралгъан, Къарачай-Черкес Республиканы фахмулу сабийлерине кёлтюргючлюк этген «Талант и успех» деген  аралыкъ, экономиканы баш школуну лицейи бла бирге джайгъы гуманитар-математика школну къурагъанды.

 Анда республиканы фахмулу сохталары билим алгъандыла.

  Озгъан солуу кюнледе Къарачай-Черкесияда Уллу Ата джурт къазауатны заманында кавказ ауушланы джаудан азатлау кюрешде джан берген совет аскерчилени эсгериб, аланы сыйларына аталыб Нарсана-Карачаевск-Теберди шахарланы байлагъан джоллада мотобарыш болду.

Анга Эресейни Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимиров, Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков къошулгъан эдиле.

 Эресейни Эл мюлк министерствосу джыл сайын кърал дараджада тюрлю-тюрлю эл мюлк кёрмючле бардыргъанлай турады.

Элия (июль) айны 11-де «Сабанны Бютеуэресей кюню» деген уллу аграр-техника кёрмюч болуб ётгенди. Анга бизни республикабызны Эл мюлк министерствосуну келечилери да къошулгъандыла. Къарачай-Черкес Республикадан баргъан делегациягъа КъЧР-ни эл мюлк министри Боташланы Анзор башчылыкъ этгенди.
«Быйыл кёрмюч, элия айны 10-дан башлаб, 12-не дери, Ленинград областны Пушкин атлы шахарында ётгенди. Аны къууанч халда РФ-ны эл мюлк министри Дмитрий Патрушев бла Ленинград областны губернатору Александр Дрозденко ачхан эдиле», – деди КъЧР-ни Эл мюлк министерствосуну келечиси.
Ол билдиргенден, кёрмючде къралыбызны аграр-промышленность комплекс предприятиелерини джангы чыгъаргъан продукциялары эмда техникасы кёргюзюлгенди, бютеулей да 800 джангы техника. Сабанлада урунурча техниканы не тюрлюсю да бар эди. Кёрмючге къошулгъанлагъа 70-ге джууукъ трактор, къаладжюк, культиватор, сеялка дегенча техниканы сабанлагъа чыгъарыб аланы къалай ишлегенлерин да кёргюзген эдиле. Анда Петербургну трактор заводу джангы чыгъарыб башлагъан «Кировец К-7» трактор да болгъанды.
Кёрмючню тамалында, 2019-чу джыл Эресейде сабанлагъа урлукъ атыу бла битим джыйыуну эсеблерине аталыб, уллу кенгеш да бардырылгъанды. Кенгешде РФ-ны Эл мюлк министерствосуну тамадалары эмда кёрмючге къошулгъан делегацияланы келечилери къралны эл мюлкюн айнытыуну джолларын белгилегендиле.


(Бизни корр.).

 

Элия (июль) айны 11-де КъЧР-ни Правительствосуну Юйюню Уллу залында спикер Александр Ивановну башчылыгъы бла Къарачай-Черкес Республиканы 5-чи кере сайланнган Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) кёзюулю 57-чи сессиясы болду. Анда 19 ишге къаралды.
Федерал законодательствода джарашдырыучу сюдюлени юслеринден бир талай соруугъа тюрлениуле этилгенлерини себебинден  КъЧР-ни Законуну 3-чю статьясына - «О мировых судьях в Карачаево-Черкесской Республике» - тюрлениуле кийирилгендиле. Ол тюрлениуле кассацион эмда аппеляцион сюдле юрисдикция ишлерин башлагъан кюнлеринден ишлеб башларыкъдыла. Бу статьягъа энтда бир тюрлениу къошулгъанды. Ол тюрлениуге кёре джарашдырыучу сюдю энди 100 минг сомдан кёб болмагъан мюлк ючюн даулашыуланы ишлерине къараргъа да боллукъду, юйдеги-право джаны бла соруулагъа къараргъа энди эркинликлери джокъду.

 Элия (июль) айны 9-да Эресей Федерацияны Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары, финансланы министри Антон Силуанов регионланы башчылары бла видеоконференция бардыргъанды. Анга Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды. 

Кенгешде регионлада миллет проектле къалай толтурулгъанларыны, алагъа тыйыншлы ачха къалай берилгенини юслеринден сёлешиннгенди.  Аны тышында да «Производительность труда и поддержка занятости» эмда «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проектлени бир къауумуну къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.