Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Хубийланы Елизаветаны юч эгиз джашчыкъ табханы бла алгъышлагъанды.

 Быллай ашхы иш бизни республикада арт джети джылны ичинде биринчи кере болгъанды.

Къарачай-Черкес Республикада джашагъан Хубийланы Елизавета джангы джылны аллы бла юч эгиз джашчыкъ табханды. Бизни республикада Елизавета болмаса джети джылдан аслам заманны ичинде быллай «джигитлик» этген ана джокъду.

«Джангы джылны аллы бла къууанч хапар келгенди. Таза джюрекден бу ашхы иш бла Хубийланы Елизаветаны, Дауутну къызын, эмда аны юйдегисин алгъышлайма.

Дуниягъа джаратылгъан юч джан да джашчыкъладыла. Джети джылдан бери Къарачай-Черкесияда была болмасала юч эгиз сабий туууб билмейме.

Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууабла берликдиле.

Мындан алда Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде «Инвестируй в Кавказ» деген ат бла 3-чю бизнес-форум болгъанды. Аны  Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлеринден министерствосу, Эресейни ТАСС информацион агентствосу,  Чечен Республиканы Правительствосу, «Корпорация развития Северного Кавказа» деген акционер бирлешлик эмда «Курорты Северного Кавказа» деген акционер бирлешлик болушуб  бардыргъандыла.

«Разговор на прямую:  инвестиционный и деловой климат Северного Кавказа» деген пленар джыйылыуну ишине къошулгъанланы арасында Эресей Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини башчылары Темрезланы Рашид, Рамзан Кадыров, Юнус-Бек Евкуров, Казбек Коков, Шимал Тегей Республиканы-Аланияны Правительствосуну Председатели Таймураз Тускаев, Дагъыстан Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Гаджимагомед Гусейнов, Ставрополь крайны Правительствосуну Председателини орунбасары Николай Афанасов, федерал ведомстволаны келечилери болгъандыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны федерал къуллугъуну директоруну биринчи орунбасары - Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини баш командующийи Сергей Мельников бла эмда Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны тахсачы управлениесини тамадасы - Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини баш штабыны тамадасыны орунбасары Боташланы Казимир бла тюбешгенди.

КъЧР-де, Эресей Федерацияны бирси регионларыча, толусу бла цифралы телевидениеге кёчерге хазырланадыла. Аны бла байламлы КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид КъЧР-ни Промышленность бла сатыу-алыу министерствосундан талай ишни тындырлыгъын излегенди. Ведомство кесини кёзюулю джыйылыуунда ала къалай толтурула баргъанларына къарагъанды. Джыйылыуну Министерствону башчысы Аргунов Мурат бардыргъанды.