Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Правительствосунда регионубузну ёсюмюне юлюш къошхан адамланы учундуруугъа аталгъан кенгеш болду. 

Ол кенгешге республиканы экономика ёсюмюню хакъындан министри Артур Езаов, «КАВКАЗ.РФ» АО-ну баш директоруну биринчи орунбасары Андрей Цемахович, «Россети Северный Кавказ» ПАО-ну баш директоруну орунбасары Сергей Поляков, толтуруучу властны органларыны къуллукъчулары, табышлылыкъ бла кюрешгенлени бирлешликлерини келечилери, кредит-финанс учреждениелени къуллукъчулары дагъыда башхала къошулгъан эдиле.
Ала бюгюнлюкде табышлылыкъ бла кюрешгенлени эслерин регионну джарсыуларына, ёсюмюне бёлдюрген ишлени сюздюле.
Кенгешде «КАВКАЗ.РФ» АО бла табигъат байлыкъланы чыгъаргъанланы, джарашдыргъанланы, ала бла джамагъатны баджаргъанланы бирикдириб, регионда табышлылыкъ бла кюрешгенлеге джол ачар мадарланы айтдыла.
Озгъан джыл ишлерин бизни регионда бардыргъанлагъа кёлтюргючлюкге къуралгъан таблыкъла инвесторланы Къарачай-Черкесиягъа кёллендирирге джарагъанлары да чертилди.
Кенгешде айтылгъаннга кёре, Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни излеми бла республиканы Экономика ёсюмюню хакъындан министерствосу муниципал къуралышла бла бирге регионну хар муниципал къуралышыны инвестицион паспортун хазырлагъанды.
Бюгюнлюкде ол паспортлагъа тюшюрюлген ишлени баджарыр мадарла этиледиле.

 
{jcomments}