Эресей Федерацияны Украинада спецоперация бардыргъан Сауутлу кючлерин джакълау бла байламлы уллу акциягъа Къарачай-Черкесияны школ сохталары да къошулгъандыла.

Бу кюнледе КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид регионну социал-экономика болумун тыйыншлы дараджада сакълауну юсюнден кенгеш бардыргъанды.

 

Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин Украинада бу спецоперацияны амалсыз керекли кёрюб башлагъанды да, аны мен бек тюз ишге санайма. Украинадан эртделеде келиб мында, бизни элде джашагъан юйдеги да барды – Тапехин Валерий бла юй бийчеси Валентина Викторовна.

Уллу къралыбызны Президенти Владимир Путин 8 джылны узагъына Донецк бла Луганскеде этилиб тургъан артыкълыкъны игилик бла тохтатыргъа кюрешгенлей тургъанды.

Уллу къралыбызны Президенти Владимир Путин Украинада спецоперация башларгъа деген Указын Донецк Халкъ Республика бла Луганск Халкъ Республиканы 8 джылны азаб чегиб тургъан миллетлерин къутхарыргъа эмда бизни къралны къоркъуусузлугъун сакълар ючюн чыгъаргъанды.