Дагъыстанда къумукъ тилде чыкъгъан «Ёлдаш» республикан газетни баш редактору Конакбиев Гебек Арзулумович бла «Районну яшауу» Карабудахкент район газетни баш редактору Гаджиев Асадулла Гайбуллаевич «Къарачай» газетде къонакъда болдула. Къонакъла бла джылы саламлашхандан сора, джай чилледе исси шай да иче, хапаргъа кёчдюк…

Лепшокъланы Хаджи-Дауут тири къымылдагъан, джигер, джигит адамды, халкъын, джуртун, табигъатын багъалатады, кийик джаныуарланы, къанатлыланы, сууда джашагъан джанланы да бек сюеди.

Аллы 1-чи бетдеди.

Эминаны юч тюрлюсю болады. Биринчиси хыппил, экинчиси ёпке, ючюнчюсю да безлени тургъузгъан эминадыла. Аланы арасында адамны саулугъуна уллу къоркъуулу хыппил эминады.

Озгъан солуу кюнледе Къарачай-Черкесияны ара шахарында «Джашил айрымкан» деген паркда каказ миллетлени хантлары бла кёбчюлюкню шагъырей этерге джораланнган «КуНаК-2022» деген халкъла арасы фестиваль бардырылгъанды.