Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан Социалист Урунууну Джигити Датка Кишаевге саугъагъа МТЗ-83 «Беларусь» маркалы тракторну бергенди.

«Мен бюгюн Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан сизге бу джангы «Беларусь» маркалы тракторну саугъа этеме. Джаныгъызны-къаныгъызны аямай уруннганыгъыз ючюн сау болугъуз. Сизни, сизни нёгерлеригизни таза джюрекден алгъышлайма», - дегенди Байчораланы Эльдар.

Датка Карович агропромышленность комплексге 13 джылында келгенди. Ол 1956-чы джылдан 1961-чи джылгъа дери Псыжда колхозну кёб тюрлю бёлюмюнде ишлегенди. Сакъманчы болуб башлаб, механизаторладан къуралгъан бригаданы тамадасы къуллукъгъа дери ёсгенди. Аскер къуллугъун толтуруб къайтхандан сора, «Къобан» колхозда, артхаракъда «Абазинский» деген СПК-да джигер ишлегенди.

Кърал аны джашау джолунда кёргюзген мийик джетишимлери ючюн 1979-чу джыл «Хурмет Белгиси» орден бла, 1983-чю джыл Урунууну Къызыл Байрагъыны ордени бла саугъалагъанды.

Джангы технологияланы, мадарланы, амалланы хайырландырыб, эл мюлкню ёсюмюне къошхан уллу юлюшю ючюн 1990-чы джыл къыркъар (август) айны 23-де Датка Кишаевге «Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлкюню махтаулу къуллукъчусу» деген ат аталгъанды. Ол КПСС-ни Къарачай-Черкес обкомуну члени эмда СССР-ни Баш Советини депутаты да болгъанды.

Бюгюнлюкде Датка Каровичге 76 джыл толса да, ол тириди. Джашларына, туудукъларына, башхалагъа болуша джашайды. Аланы мюлклеринде 30-гъа джууукъ техникалары барды.

Датка Карович айтхандан, республиканы Башчысы Темрезланы Рашид саугъагъа берген МТЗ-83 «Беларусь» маркалы трактор эм биринчи техникалары джетмеген фермерлеге болушургъа хайырландырыллыкъды. Ол, Темрезланы Рашидге разылыгъын билдире, анга да, Къарачай-Черкесияны бютеу джамагъатына да кючлю саулукъ, къууанч, узакъ ёмюр теджеди.

 

УЗЕИРЛАНЫ Хусей.

 

  Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид озгъан джыл эндреуюк (декабрь) айны 29-да Черкесскени ара майданында республиканы муниципал районлары бла шахарларыны администрацияларыны тамадаларына 43 джангы школ автобус бла терк болушлукъ этген 18 машинаны ачхычларын берген эди. Къууанч халда баргъан ол джыйылыуда кёб адам бар эди.

Башчы кесини сёзюнде Джангы джылны аллы бла школ автобусла бла терк болушлукъ этген машиналаны ачхычларын бериу ашхы адет болуб бошагъанын айтды. Бизни регионнга 61 машина Эресей Федерацияны Президенти В. В. Путин бла Правительствосуну, Окъуу министерство бла Саулукъ министерствону тилеклери бла берилгенин чертди. Хар нелери да джарашыб келген машинала республиканы эллери бла шахарларына берилликлерин да билдирди.

Эресейни Президенти В. Путин РФ-ны Кърал Советини джыйылыуун бардыргъанды. Анда Волонтёрну джылыны эсеблери чыгъарылгъандыла.

Джыйылыуну ишине  закон чыгъарыучу, толтуруучу властланы органларыны башчыларындан сора да Эресей Федерацияны регионларыны, джамагъат волонтёр эмда кеси разылыкълары бла къуралгъан коммерциясыз организацияланы башчылары да къошулгъандыла. Ол уллу джыйылыуда  Къарачай-Черкесияны Башчысы  Темрезланы Рашид да болгъанды.

Эресейни Президенти В. Путин РФ-ны Кърал Советини джыйылыуун бардыргъанды. Анда Волонтёрну джылыны эсеблери чыгъарылгъандыла.

Джыйылыуну ишине  закон чыгъарыучу, толтуруучу властланы органларыны башчыларындан сора да Эресей Федерацияны регионларыны, джамагъат волонтёр эмда кеси разылыкълары бла къуралгъан коммерциясыз организацияланы башчылары да къошулгъандыла. Ол уллу джыйылыуда  Къарачай-Черкесияны Башчысы  Темрезланы Рашид да болгъанды.

 Джангы джылны аллы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид 2018-чи джылны эсеблерин чыгъарыугъа аталгъан тамамлау джыйылыу бардыргъанды. Анга Къарачай-Черкесияны толтуруучу, закон чыгъарыучу, муниципал властларыны органларыны башчылары, республикан Парламентни депутатлары дагъыда башхала  чакъырылгъан эдиле.

Джыйылыуда Темрезланы Рашид айтхандан, толтуруучу, закон чыгъарыучу, муниципал властланы органлары бир-бирлери бла къысха байламлылыкъда этимли ишлегенлери себебли 2018-чи джыл социал-экономика джаны бла да, джамагъат-политика джаны бла да джетишимли джыл болуб ётгенди. Аны алайлыгъына бу затла шагъатлыкъ этедиле. Къарачай-Черкесия Эресей Федерацияда эм къоркъуусуз, эм рахат регионланы бириди. Мында адамланы джашау дараджалары да таймаздан ёсе, игиден иги бола барадыла. Бу  затла, айхай да, туристлени бери асламдан аслам келе барырларына себеблик этедиле.