Мындан алда Ставрополда «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» деген 3-чю халкъла арасы фестиваль «Динамо» стадионда къууанч халда ачылгъанды. Ары 23 къралдан делегацияла баргъандыла.

Аны ишине къошулгъанланы арасында Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини башчылары, Темрезланы Рашид, Владимир Владимиров, Валерий Коков, Вячеслав Битаров, Эресейни Кърал Думасыны депутаты Ольга Казакова, Бойсунмагъан Къралланы Шохлукъларыны хакъындан ишлеген Федерал агентствону тамадасы Элеонора Митрофанова, Джаш тёлюню ишлерини хакъындан Федерал агенствону тамадасы Александр Бугаев болгъандыла.

Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников Владимир Путинни алгъышлауун окъуду.

«Сиз бардыргъан уллу форум джаш тёлю къралны ёсюмюне энчи юлюш къошаргъа талпыгъанын, профессионал эмда энчи байламлылыкъ тутаргъа излегенин, бирге ишлерге хазыр болгъанын ачыкълайды. Фестивалны программасында кёб терен магъаналы иш белгиленибди. Ала сизге хайыр, джюреклеригизге къууанч келтирликлерине мен толу ийнанама», - деб джазгъанды Владимир Путин.

Сергей Чеботарёв фестивалгъа баргъанла фахмулу, билимли, тири джаш адамла болгъанларын чертиб, ала дунияны иги джанына тюрлендирирге боллукъларын айтханды.

«Арт джыллада Шимал Кавказда кёб тюрлю ишле бардырыладыла. «Студенческая весна» деген ючюнчю форум ишин Ставрополда этгени бизни артыкъ да бек къууандырады. Аллай ишлени бардырыргъа Кавказ эм таб джерди. Регионда 100 тюрлю халкъдан аслам джашайды. Джергили адамла къарнаш шохлукъну, ашхы адетлени тамалында ёседиле», - дегенди Сергей Чеботарёв.

«Бюгюнлюкде Ставрополда дунияны эм фахмулу адамлары джыйылгъандыла. Бизге джигит, джигер, билимли джаш адамла келгендиле. Ала терен фахмулу джырчыла, журналистле, белгили хореографладыла. Акъыллары бла кеслерин къралгъа танытхандыла. Бюгюн аланы ёсюмлерини площадкасы Ставрополду. Келигиз ол площадканы керти, къууанчлы, ашхы этейик…» - деб, джыйылгъанланы алгъышлагъанды Владимир Владимиров.

«Студенческая весна» деген халкъла арасы фестиваль Ставрополь крайны ара шахарында никкол (июнь) айны 4-ден 9-на дери барлыкъды. Аны ахыр эсеблерин чыгъара, къаллай ишле этилирге кереклисини планы салыныб, резолюция алынныкъды.

Бусагъатда фестивалны тамалында окъуу, маданият, спорт ишле бардырыладыла. Къралла арасы ишле да этилликдиле.

Лепшокъланы Хусеин.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Санкт-Петербургда, халкъла арасы экономика форумда, Эресей Федерацияны Кърал советини Консультатив комиссиясыны кенгешини ишине къошулгъанды.

 Аны Эресейни Президентини Администрациясыны тамадасыны биринчи орунбасары Сергей Кириенко бардыргъанды. Джыйылгъанла регионал бюджетлени мадарларына кёре миллет проектлени джашаугъа киргизиуню юсюнден сёлешгендиле.

Темрезланы Рашид чертгенден, Къарачай-Черкес Республика  быйылдан башлаб, 10 миллет проектни юсю бла 43 федерал программаны джашаугъа киргизиуге къошулгъанды. Биринчи эсебле да бардыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосу республикада сабий тууууну кёбейтир ючюн, сабий туугъан юйдегилеге ачха тёлейди. Физкультура-саулукъ сакълау комплексле ишлениб башланнгандыла, геранталогия орундукъла бла баджарыллыкъ медицина учреждениеле сертификацияны ётедиле, пенсиягъа чыгъарыкъ адамла тюрлю-тюрлю усталыкълагъа окъуйдула.

«Безопасные и качественные дороги» деген миллет проектни джашаугъа киргизе, машина джолла Черкесск шахар агломерациягъа кёре джарашдырыладыла. Регионла, муниципалла арасы магъаналы джолла джорукъну излемине кёре ишленедиле. Джолда джюрюуню джоругъун бузгъанланы ачыкълар ючюн, федерал, регионал эмда регионла, муниципалла арасы магъаналы джоллагъа суратха, видеогъа алгъан стационар камерала салынадыла.

Мындан алда Петербургда, халкъла арасы экономика форумда, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, «Агентство стратегических инициатив» АНО-ну баш директору Светлана Чупшева эмда «Ворлдскиллс Россия» деген союзну баш директору Роберт Уразов «Молодые профессионалы» деген санагъат бирлешликле бла ишчи кадрланы ёсдюрюуню юсюнде биригиб ишлерге деб, къагъытха къол салгъандыла. 

Ары дери республикада «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской Республики» деген уллу проектге джюрюш берилген эди. Бизни регион «WorldSkills Russia, Абилимпикс» деген иш усталыкъланы чемпионатына биринчи кере къошулмайды.

Инвестицион проектлени джашаугъа киргизирге план бла белгиленнген джол карта барды. Къол салыннган кесамат бла Стратегия башламчылыкъны агентствосуну иш сынамы регионал экономиканы кадрла бла баджарыуну ведомствола арасы бирикген системасын къураргъа мадар берликди.

Сизни барыгъызны да кишиге бойсунмагъан, баш эркинликли болгъан Ата джуртубуз Эресейни Кюню бла алгъышлайбыз.

Бу кюн бизни бир иннетлилигибизни кёргюзген, кёб миллетли, кёб тюрлю дин тутхан адамла джашагъан Эресейибизни байрамыды.

Биз къралыбызны кёб ёмюрлю тарихи бла, тин-иннет, маданият байлыгъы бла ёхтемленебиз. Олду бизни джуртну баш байлыгъы эмда  кючю.

Ата джуртха сюймеклик бла патриотизм - ол затланы билген, аланы эсинде сакълагъан, бу джуртну адамы болгъанына къууаннган бла бошалмайды. Аны келир заманына къайгъырыргъа, джууаблы болургъа да тыйыншлыды. Биз бек сюйген Къарачай-Черкесияда джашагъанла да, хар замандача, адетлерин, урунуугъа сюймекликлерин сакълай, Джуртубузда ёсюмге юлюш къошадыла, тамблагъы джашау мындан да иги болур ючюн кюрешедиле.

Барынга да тутхан ишигизде, джашау джолугъузда джетишимле, саулукъ, насыб, мамырлыкъ теджейбиз. Эресейни Кюню ашхылыкъла келтирсин!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид

 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан.

Никкол (июнь) айны 3-де Черкесскени аш юйлерини биринде, республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни уллу джамагъат ифтары бардырылгъанды. Ары, аууз ачаргъа, 1500 муслиман келгенди.

Джыйылгъанланы республиканы Правительствосуну Председателини заместители Чеккуланы Хызыр алгъышлагъанды.

«Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни атындан оразаны сыйлы айында бирден аууз ачаргъа келгенигиз ючюн разылыгъымы билдирирге излейме.  Аллах ашхы муратларыбызгъа джетдирсин! Къралыбызгъа тынчлыкъ берсин, ёлгенлерибиз джандетли болсунла. Юйлеригиз иймандан, насыбдан, берекетден толсунла! Келир бу заманнга да къууанч бла джетейик!» - дегенди ол.

Ифтаргъа келгенлени Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны эмда бизни республиканы Муслиман дин управлениесини тамадасы Бердиланы Исмаил хаджи да алгъышлагъанды.