Ленинни ордени

Ленинни ордени 1930-чу джыл арттотур (апрель) айны 6-да СССР-ни Ара толтуруучу комитетини Президиумуну оноуу бла эм сыйлы кърал саугъа болуб бегитилгенди. Аны урунууда, урушда, чыгъармачылыкъ джолунда эмда бирси санагъатда этген джетишимлери эмда ишин мийик дараджагъа чыгъаргъан адамгъа тыйыншлы кёрюб бергендиле. Ол сыйлы уллу кърал саугъагъа Къарачайны талай уланы бла къызы тыйыншлы болгъанды. Аланы юслеринден бюгюнлюкде хазна кёб адам билмейди. Миллетибизге сый, махтау келтирген джердешлерибизни атларын джыйыб миллетге ачыкъ этерге барыбызны да бойнубузда борчубузду. Алайды да, аны бла байламлы уллу джумуш этиб кюрешген джердешибиз тарих илмуланы доктору, профессор Къойчуланы Аскербий Ленинни орденине тыйыншлы болгъан талай къарачайлыны атын ачыкълагъанды. Ол адамланы бир къаууму барыбызгъа да белгили болгъанлыкъгъа, алкъын кишиге белгили болмай тургъан джангы тукъумла, атла да бардыла. Аланы юслеринден толу керекли керти хапар джыяр муратда газетибизни юсю бла бу тюбюндеги тизимде адамы, джууугъу неда таныгъаны болгъан бар эсе, аланы суратларын эмда анкетада соруулагъа толу джууаб джазыб бу адресге джибериригизни тилейди:Россия, 369200 КЧР, г.Карачаевск, ул Ленина д.№ 29 КЧГУ, Койчуеву А.Д.

Эл мюлк продукция чыгъаргъан сатыучулагъа-алыучулагъа кърал къошакъ болушлукъ табдырлыкъды. Аны юсюнден РФ-ны Премьер-министри Михаил Мишустин айтханды.

Агропромышленностда ишлегенле производстволарын къураргъа, джангыртыргъа этген джоюмларын, ала ол ачханы льгота кредитни юсю бла алсала да, къралдан субсидия алыргъа да боллукъдула. Ол зат аграрийлеге чыгъаргъан продукцияларыны агъачлылыгъын кёлтюрюрге, аны ассортиментин аслам этерге мадар берликди.

Бу субсидияны чабакъ, айры чабакъ къауум бла эмда моллюскала бла кюрешгенле, сютден къургъакъ продуктала этиб чыгъаргъанла, джау берген ёсюмлюкле бла кюрешген компанияла алыргъа боллукъдула.

(Бизни корр.).

Бу кюнледе Эресей Федерацияны Эл мюлк министерствосунда, министр Дмитрий Патрушевни башчылыгъы бла, видеоконференция халда оператив штабны кенгеши болгъанды. Анда агропромышленность комплексде эмда сатыу-алыуда къуралгъан болумну сюзгендиле.

2014-чю джылдан бери Украинаны башчылыгъы (Петр Порошенко, бусагъатда Владимир Зеленский) сёз бегитилгенине да къарамай, кесини халкъына эмда бизни къралгъа къаршчы къаллай къуджур ишле бардырыб турду. Айхай да, бир кюн бир тёзюм да тауусулгъан этеди. Сау сегиз джылны кюрешди Эресейни башчылыгъы, «былай этмегиз Минскеде сёз бегитиуню (Минское соглашениени) излемлерин толтуругъуз», дегенни айтыб, рахатлыкъгъа чакъырыб. Бир да, бир да болмады, ангыларгъа излемеди Украина джаны. Болмагъанында, Президент Владимир Путин, къралны башчылыгъы бла да кенгешиб, тутуб алды да таукел атлам этди. Донецк Халкъ Республика бла Луганск Халкъ Республиканы  кеси башына оноулу субъектле болгъанларын мюкюл этди, ызы бла уа аскер кюч бла бардырылгъан спецоперацияны башлады. Ол Украинаны тюз халкъына къаршчы баргъан иш тюлдю, бизни къралгъа къаршчы ууланнган, андагъы джамагъатха да зулму этиб тургъан аскер кючню къабына джыйыугъа джораланнган операцияды. Барыбыз да билебиз НАТО-гъа кенг эшик ачаргъа излегенлени иннетлерин. Аны ангыларгъа керекбиз къайсыбыз да.

Владимир Путин, мен ангылагъаннга кёре, мадары болмай спецоперация этерге Указ алай чыгъаргъанды. Мен аны этген ишин бек тюзге санайма. Ол 8 джылны Донецк халкъ республика бла Луганск халкъ республикада этилиб тургъан артыкълыкъны игилик бла тюзетирге кюрешгенин НАТО-чула, башхала да ангыламадыла. Аны бары да биледиле.