Багъалы джердешле!

1943-чю джылны абыстол (ноябрь) айыны 2-си къарачай халкъ бла бютеу Къарачай-Черкесияны джашауларында къара кюнлени бириди. 75 джылны мындан алгъа, терсликлери болмагъанлай, мингле бла къарачай юйдегиле, джалгъан терслеуле салыныб, туугъан джерлеринден Орта Азия бла Къазахстаннга кёчюрюлгендиле. Ол халкъны юсюнде зулмулукъ алай бла башланыб, 14 джылны баргъанды.

Ол заманда джуртларындан къысталыргъа буюрулгъанладан  кишиге да кечим салынмагъанды. Эркишилери Ата джуртлары ючюн къазауатда къан тёгюб айланнган заманда аланы сабийлерин, къартларын, тиширыуларын киши джерлеге ашыргъандыла.

Къарачай-Черкесия, Адыгея, Къабарты-Малкъар, эртдеден бери да бир-бирлери бла къарнаш шохлукъда джашагъанлай, араларында тюрлю-тюрлю иш джюрютюуле бардыргъанлай келедиле. Ол иш джюрютюуле алагъа тюрлю-тюрлю санагъатлада алгъа барыргъа, ёсерге, кенгерирге болушханлай да турадыла.

Аны бла да къалмай, ала бу юч республикада джашагъан къарнаш миллетлени бир-бирлерине ары дериден да бек джууукълашдырадыла. Аны себебли    Къарачай-Черкесияны, Адыгеяны, Къабарты-Малкъарны башчылары Темрезланы Рашид, Кумпилов Мурат, Коков Казбек, Майкопда тюбешиб, бу  юч республиканы араларында байламлылыкъланы андан ары бардырыу бла аланы кенгертиуню джолларын сюзгендиле. Тюбешиуге ала бла бирге Къарачай-Черкесияны, Адыгеяны, Къабарты-Малкъарны толтуруучу властлары бла администрацияларыны келечилери да баргъандыла. Къарачай-Черкес Республиканы делегациясыны къурамына КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан бла республиканы Башчысы бла Правительствосуну Администрациясыны тамадасы Озов Мурат киргендиле.

 

Черкесск шахарда дагъыда РТРС-2 экинчи мультиплекси бла да СТС, ТНТ, Рен ТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ 3, Мир, Муз ТВ каналла  кёргюзюледиле.

Къарачай-Черкесияны адамлары, Керчь шахарда ажымлы ёлгенлени эсге тюшюре, алагъа атаб Черкесскеде Джигитлени Аллеясында гокка хансла салдыла. Анга КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Правительствону Председатели Аслан Озов, республиканы Башчысыны эмда Правительствону Администрациясыны къуллукъчулары, депутатла, джамагъат бирлешликлени, политика партияланы, школланы келечилери келген эдиле.

Москвада Финанс университет Эресей Федерацияны эм иги баш окъуу заведениелерини бириди.

Анда баш билим алыб чыкъгъанладан кёбле, Къарачай-Черкесияда да атларын айтдырыб, джетишимли ишлейдиле.