Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Москва шахарда таймаздан ишлеген келечилиги «Вклад представителей Карачаево-Черкесии в Великую Победу» деген ат бла «тёгерек стол» бардыргъанды.  Анга къошулгъанла Уллу Ата джурт къазауатда республиканы келечилери кёргюзген джигитликлени юслеринден докладла этгендиле.
 Алайда тамада къауумдан профессор, экономика илмуланы доктору, ООН-да Информатиканы къралла арасы академиясыны академиги, Къарачай-Черкесияны илмусуну махтаулу къуллукъчусу, Москвада Адыг диаспораны къартларыны советини тамадасы Агирбов Юрий,  Эресей Федерацияны Кърал Думасыны биринчи сайланнган къурамыны депутаты Акъбайланы Азрет,  филология илмуланы кандидаты Болатов Исхакъ болгъандыла.

 Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Тёбен Архыз комплексде джыйылыу бардыргъанды.
Ол анда айтхандан, клиса аралыкъ хар заманда да республиканы энчилигинде болуб келгенди, мындан ары кёзюуде да алайлай турлукъду. Аны юсюнден айта, КъЧР-ни Башчысы: «Алан христиан аралыкъ» деген кърал бюджет учреждениени къуралгъаны уа бизни къралны маданият терекесини дунияда аз тюбеген затларын ёсдюрюу бла эмда аланы келир тёлюлеге  къалдырыу бла байламлыды. Ол Аралыкъгъа Тёбен Архыз храм  комплексден сора да Къарачай районда Чууана эмда Сынты храмла киредиле. Хычаман (май) айда анда джарашдырыу ишле башланныкъдыла».

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Хорламны кюнюнде Уллу Ата джурт къазауатны ачы урушларына къошулуб, джанларын-къанларын аямай, гитлерчи фашистле бла сермешиб, Уллу Хорламны джууукълашдырыргъа энчи юлюш къошхан 18 ветераннга «Къарачай-Черкес Республиканы аллында махтаулу ишлери ючюн» деген республиканы баш саугъасын бергенди. 

 Аны бла бирге ол къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов, Министрлени кабинетини членлери, кюч структураланы келечилери келген эдиле.

  Хычаманны (Майны) 9-да Черкесскени ара майданында Уллу Хорламгъа 73 джыл толгъанына аталгъан къууанч джыйылыу болду. Ары кёб адам келген эди.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге республиканы аскер комиссары Арсен Темиров къууанч митингге хазыр болгъанларыны юсюнден рапорт берди. Андан сора чекчилени къаууму Хорламны байрагъыны копиясын, Эресей бла Къарачай-Черкесияны байракъларын чыгъардыла.
Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни Къарачай-Черкес Республиканы Башчысына эмда бютеу джамагъатына ийген алгъышлауун окъудула.

  Адетдеча, къууанч  джыйылыу Россияны Кърал байрагъын, Президентни Штандартын, Россияны Конституциясы бла Президентини Белгисин Уллу Кремль къаланы Андреевский залына кийириуден башланнганды.
РФ-ны Конституциясыны 82-чи статьясына кёре Федерацияны Советини членлери, Кърал Думаны депутатлары эмда Эресей Федерацияны Конституцион Сюдюню сюдюлери къараб тургъанлай В. В. Путин Россияны халкъына халал къуллукъ этеригине сёз бергенди. Андан сора Эресей Федерацияны Конституцион Сюдюню председатели Валерий Зорькин В. В. Путин Эресей Федерацияны Президенти къуллугъун толтуруб башлагъанын баямлагъанды.