Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Пятигорскеде Россияны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег бла тюбешгенди.
Алайда эки джаны да бусагъатдагъы джамагъат-политика болумну эмда 2018-чи джыл мартны 18-де боллукъ президент сайлауланы къурауну, аланы тыйыншлы дараджада бардырыуну мадарларын сюзгендиле.
Темрезланы Рашид Белавенцев Олегге республикан эмда федерал структураланы, кеси оноулу джергили органланы араларында адамланы къоркъуусузлукъларын сакълау джанындан бир оноулу болуб, бир-бирин ангылай, законну излеминдеча, Республикан сайлау комиссиягъа болушууну юсюнде бирлешиб ишлериклерин айтыб ангылатханды. Аны кибик, ол тюбешиуде Россияны Президентини май указларын толтурууну эмда регионда социал-экономика проектлени джашауда орунлу этиуню юсюнде кърал башчы салгъан борчланы тындырыуну юслеринден да баргъанды сёз.

 Черкесск-Доммай джолну Важный элни къаты бла ётген кесегине ремонт этген заманда буруннгулу затла табылгъандыла. Ала, Россияны Илмуларыны академиясыны Археология терекени сакълауну юсюнден институтуну кичи илму къуллукъчусу Чагъарланы Онгар джоралагъандан, XI-чи-ХIII-чю ёмюрледен, Х1V-чю ёмюрню ал кёзюуюнден къалгъандыла.
Аны себебли Важный элни ол тийресинде къазыу ишлени тохтатхандыла.
Эсигизге салабыз: Маданият хазналаны республикан управлениесини башчысы Бесленеев Умар билдиргенден, Къарачай-Черкесияда 30 мингден артыкъ археология объект барды, аланы 226-сы федерал, 187-си  да джергили магъаналы объектледиле.

Темрезланы Рашид мындан алда «Бирикген Россия» партияны ШКФО-да Регионла арасы координацион советини башчылары бла тюбешгенди.

Тюбешиуде КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну Председатели Александр Иванов да болгъанды.
Ол советге Кърал Думаны депутаты Макиев Зураб тамадалыкъ этеди. Андан сора да Геккиланы Заур, Елена Бондаренко, Таймуразов Артур, Юрий Левицкий эмда «Бирикген Россияны» толтуруучу комитетини директоруну заместители Александр Рябцев советни оноууна къошулгъан адамладыла.
Тюбешиуде регионубузну властлары бла «Бирикген Россия» партияны бирге иш джюрютюулерини юсюнден баргъанды сёз.

 Уруп районну Преградна стансесинде Джарыкълыкъ юйню толу реконструкциясы, ремонту этилиб, мындан алда аны ачдыла. Ол къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Правительствосуну къуллукъчулары баргъан эдиле. Уруп районну тамадалары, станседе джашагъанла да алайгъа джыйылгъан эдиле.
Уруп районну Джарыкълыкъ юйю 1966-чы джыл ишленнгенди. Андан бери толу ремонт бир кере да этилмеген эди. Эшикле, терезеле, полла, мекямны къабыргъалары, башы чотдан чыгъыб, хал къарыусуз эди. Аны юсюнден документли кино да кёргюздюле. Бусагъатда уа, адам кёзюн алалмазча иги болгъанды. Ариу, джумушакъ шиндикледен толгъан уллу залы адамладан тыкъды. Кёб адам олтурур джер болмай, ёрге сюелиб, бетлери джарый, къууанч тыбырлы болуб, тёгерекге къарайдыла.
Биринчи сёз республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге берилди. Ол сахнагъа чыгъыб, джыйылгъанланы джарыкъ байрамлары бла джылы алгъышлады.

 3 февраля в столице Карачаево-Черкесии более трех тысяч человек приняли участие в митинге-концерте «Россия в моем сердце», организованном республиканским объединением профсоюзов. Основной смысл мероприятия – поддержать спортсменов-олимпийцев и выразить свое несогласие с санкционной политикой по отношению к Российской Федерации.

В митинге приняли участие представители трудовых коллективов, политических партий и общественных организаций, спортсмены и молодежь.