Хурметли къурулушчула эмда къурулуш санагъатны ветеранлары! Сизни санагъат байрамыгъыз бла алгъышлайбыз.

Ёмюрлени теренинден бери да джамагъат сизни ишигизге уллу сый бериб келеди. Бюгюнлюкде да сизни этген ишигизни магъанасы ёлчемсизди.


Багъалы джердешлерибиз!

Муслиманланы эм  сыйлы байрамларыны бири бла - Къурман  байрам бла - барыгъызны да таза джюрекден алгъышлайбыз!

Хар муслиман адамгъа бирча сыйлы кёрюннген бу сыйлы байрам джюреклеринде ийнанмакълыкълары болгъанланы барын ислам динни иннетине бурады.

 

Къыркъар (август) айны 1-де РФ-ны Пенсион фондуну Къарачай-Черкесиядагъы управлениесинде «Сакъ болугъуз хыйлачыла» деген аты бла кёбчюлюк информация мадарланы келечилери бла брифинг болду. Республикан Пенсион фондну тамадасыны заместители Тамбиева Ирина Викторовна журналистлени сорууларына джууаб бере, хыйлачыла уллайгъан адамланы джарсытыб, ачхаларын алыб инджитгенлерини юсюнден да хапар айтды.

 

2020-чы джылны аууз-герги (октябрь) айында Эресей Федерацияда адамланы санын тергеу ишле бардырыллыкъдыла.
Ол бардырылгъан заманда РФ-ны джеринде болгъан адамланы барын да санарыкъдыла. Ол себебден тыш къралладан келген адамла да тюшерикдиле эсебге.

Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлк министри Боташланы Анзор кенгеш бардыргъанды.
Аны ишине министерствону къуллукъчулары, Эркен-Шахардагъы шекер заводну башчысы Анатолий Ковальчук, заводну ишчилери, республиканы эл мюлк товарла чыгъарыучулары, районлада эл мюлк бёлюмлени тамадалары да къошулгъан эдиле.
Кенгешде шекер чюгюндюрню ёсдюрген мюлклени битим джыйыу заманнга хазырлыкъларыны эмда заводну джангы битимден шекер чыгъарыргъа хазырлыгъыны юсюнден барды сёз.