Комсомолну къуралгъанына 100 джыл толду. Тарихде белгилисича, 1918-чи джыл аууз-герги (октябрь) айны 29-да Эресейни элчи эмда шахарчы джаш тёлюсю, биригиб, съезд бардыргъанды. Анда бютеу къралыбызны джаш тёлюсюню коммунист союзу къуралгъанын белгилегендиле.

Къарачай-Черкесде уа  1922-чи джыл алчы таулу джашла бла къызла область организациясын къурагъандыла.

  Эресейни вице-премьери Мутко Виталий РФ-ны Правительствосуну Регионал ёсюмню юсюнден комиссиясыны джыйылыуун бардыргъанды. Аны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды.

Джыйылыуда 2019-чу джыл бла 2020-чы эмда 2021-чи джыллагъа этилген федерал бюджетни бюджетле арасы иш джюрютюулеге эмда Эресей Федерацияда субъектледе комплексли планны модернизациясыны  ишлери бла миллет проектлени толтурууну болумларына къаралгъанды.

РФ-ны министрлери, субъектлени башчылары сюзюлген  ишлени юслеринден оюмларын айтыб сёлешгендиле. Неден да алгъа  ала анда къаралгъан 12 миллет проектни къайсыларына къошуллукъларын билдиргендиле.

 Къарачай-Черкесияны багъалы джамагъаты! Барыгъызны да кърал байрам бла – Халкъланы биригиулерини кюню бла – таза джюрекден исси алгъышлайбыз!

1612-чи джыл бизни къралыбызны джазыуу этилген джыл болады. Ол джыл Минин бла Пожарский башчылыкъ этген дружина Москваны поляк оккупантладан тазалайдыла. Халкъны джигитлиги Эресейни бирикген уллу эмда кючлю кърал болуруна себеблик этеди.

Хорлам тюрлю-тюрлю динлени, миллетлени, тукъумланы бирикдиреди. Эресейчилени джигитликлери, бирикмекликлери бла Ата джуртну сюйгенлери халкъны не къыйын сынаудан да сый бла ётерине кюч-къарыу бередиле. 

Бюгюн биз башчылыгъыны эм сыйлы борчу сабийлени тамблаларына, абадан тёлюню джашауун иги этерге, халкъны  иннет-тин халисин, рахатлыгъы бла келишмеклигин сакълау болгъан, ёсе, бегий баргъан Эресейде джашайбыз.

 Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) 47-чи сессиясы, 25 ишге къараб, аланы юслеринден тыйыншлы документле алгъанды. Сёзден, эки кере окъулгъандан сора «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской  Республике» деген законну проектини 6-чы статьясына кийирилген тюрлендириуню проекти къабыл этилгенди.  

Анга кёре, КъЧР-ге керекли инвестицион проектле, джарашдырыб, аланы ишлетиб тургъанланы  хайырларына салыннган льготалы налогла 13,5 процентден 12,5 процентге тюшюрюлгендиле. Бу джорукъ 2020-чы джылгъа дери кючюнде турлукъду.

 Къарачай-Черкесияда динле бир-бирлери бла келишмекликде, джарашыулукъда джашайдыла. Аллахха шукур, не аз да аланы араларында тарт-соз джюрюмейди. Ол келишмекликни андан ары бегитир ючюн не этерге керекди?

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Муслиманланы республикан  дин управлениелерини къадысы, Дружба элни имамы Катчиланы Ибрахим хаджи мындан алда болгъан тюбешиулеринде ол сорууну джууабы бла байламлы ишлени сюзгендиле.

Сёзден, джаш тёлюню ариу халиге юретиу джаны бла Къарачай-Черкесияны Муслиманларыны дин управлениеси бардыргъан ишлеге, аланы ичинде джаш адамлагъа дин билим бериуню мадарлары бла амалларына къарагъандыла.