Эресейни Президенти В. Путин РФ-ны Кърал Советини джыйылыуун бардыргъанды. Анда Волонтёрну джылыны эсеблери чыгъарылгъандыла.

Джыйылыуну ишине  закон чыгъарыучу, толтуруучу властланы органларыны башчыларындан сора да Эресей Федерацияны регионларыны, джамагъат волонтёр эмда кеси разылыкълары бла къуралгъан коммерциясыз организацияланы башчылары да къошулгъандыла. Ол уллу джыйылыуда  Къарачай-Черкесияны Башчысы  Темрезланы Рашид да болгъанды.

 Джангы джылны аллы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид 2018-чи джылны эсеблерин чыгъарыугъа аталгъан тамамлау джыйылыу бардыргъанды. Анга Къарачай-Черкесияны толтуруучу, закон чыгъарыучу, муниципал властларыны органларыны башчылары, республикан Парламентни депутатлары дагъыда башхала  чакъырылгъан эдиле.

Джыйылыуда Темрезланы Рашид айтхандан, толтуруучу, закон чыгъарыучу, муниципал властланы органлары бир-бирлери бла къысха байламлылыкъда этимли ишлегенлери себебли 2018-чи джыл социал-экономика джаны бла да, джамагъат-политика джаны бла да джетишимли джыл болуб ётгенди. Аны алайлыгъына бу затла шагъатлыкъ этедиле. Къарачай-Черкесия Эресей Федерацияда эм къоркъуусуз, эм рахат регионланы бириди. Мында адамланы джашау дараджалары да таймаздан ёсе, игиден иги бола барадыла. Бу  затла, айхай да, туристлени бери асламдан аслам келе барырларына себеблик этедиле.

Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууабла берликдиле.

 

Мындан алда Къобан районну Кавказский посёлогунда Эресейни Ич ишлерини министерствосуну бу районда джангы мекямыны ачылыууна аталгъан къууанч джыйылыу болду.

Ол ишге къошулгъанланы арасында Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Эресей Федерацияны Къарачай-Черкесияда ич ишлерини министри Игорь Трифонов, Къобан муниципал районну администрациясыны тамадасы Чомаланы Мухаммат, Къарачай-Черкесияда Ич ишлени министерствосуну къуллукъчулары, Ич ишлени министерствосуну Къобан районда бёлюмюню къуллукъчулары да бар эдиле.

Ич ишлени Къобан районда административ мекямы тёрт къатлыды. Ол бютеулей 4500 квадрат метрди. Анда 107 къуллукъчу ишлерикди. 32 орну болгъан хант юйю, 94 адам олтурурча залы бардыла. Заманнга кёре джангы видеосвязь бла баджарылгъанды. Узунлугъу 31, кенглиги 20 метр болгъан спорт залны эки бёлюмю барды. Мында спортну тюрлю-тюрлюсю бла кюреширге боллукъду. Мекямны тюбюнде шкок атыучу джер да ишлерикди.

 Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарында техника творчество бла кюрешген эм фахмулу 15 сабийге Черкесск шахарны мэрини ёчю берилгенди.

Фахмулу сабийлени алларында Черкесск шахарны мэрини биринчи орунбасары Алексей Баскаев сёлешгенди.

- Бу ашхы мероприятие быйыл тёртюнчю кере бардырылады, кеслерини къоллары бла сейир затла этген хунерли сабийлени таза джюрекден алгъышлайбыз, мындан ары да уллу джетишимле теджейбиз, - дегенди А. Баскаев.

Алайды да, фахмулу сабийлени хар бирине 15 минг сом бла Хурмет грамота берилгенди.