Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид быйыл Правительствону членлери бла биринчи кенгеш бардырды.

Башчы алгъы бурун Правительствону членлерине, законну сакълагъанлагъа, кюч структуралагъа, къутхаргъан джол къуллукълагъа, Джангы джылда биригиб ишлегенлери ючюн, бюсюреу этиб, разылыгъын билдирди.   Андан сора кенгешде 2019-чу джылгъа толтуруучу, законла чыгъарыучу, муниципал властланы органларыны этерик ишлери белгилендиле.

«Бютеулей алыб айтсакъ, Къарачай-Черкес Республикада Джангы джылны байрамы рахат ётгенди. Адамла кёб джыйылгъан джерледе  халкъны тынчлыгъын бузгъан зат болмагъанды. Этилирге керекли джумушла тири баджарылгъандыла. Адамла бир-бирлерине ашхылыкъ, игилик теджей, Джангы джылны байрамы элледе, шахарлада къууанч халда ётгенди. Аны ючюн федерал, республикан властланы, кеси оноулу джергили органлагъа биригиб иш бардыргъанлары ючюн, джюрек разылыгъымы билдиреме», - деди Темрезланы Рашид.

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Хубийланы Елизаветаны юч эгиз джашчыкъ табханы бла алгъышлагъанды.

 Быллай ашхы иш бизни республикада арт джети джылны ичинде биринчи кере болгъанды.

Къарачай-Черкес Республикада джашагъан Хубийланы Елизавета джангы джылны аллы бла юч эгиз джашчыкъ табханды. Бизни республикада Елизавета болмаса джети джылдан аслам заманны ичинде быллай «джигитлик» этген ана джокъду.

«Джангы джылны аллы бла къууанч хапар келгенди. Таза джюрекден бу ашхы иш бла Хубийланы Елизаветаны, Дауутну къызын, эмда аны юйдегисин алгъышлайма.

Дуниягъа джаратылгъан юч джан да джашчыкъладыла. Джети джылдан бери Къарачай-Черкесияда была болмасала юч эгиз сабий туууб билмейме.

Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууабла берликдиле.

Мындан алда Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде «Инвестируй в Кавказ» деген ат бла 3-чю бизнес-форум болгъанды. Аны  Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлеринден министерствосу, Эресейни ТАСС информацион агентствосу,  Чечен Республиканы Правительствосу, «Корпорация развития Северного Кавказа» деген акционер бирлешлик эмда «Курорты Северного Кавказа» деген акционер бирлешлик болушуб  бардыргъандыла.

«Разговор на прямую:  инвестиционный и деловой климат Северного Кавказа» деген пленар джыйылыуну ишине къошулгъанланы арасында Эресей Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини башчылары Темрезланы Рашид, Рамзан Кадыров, Юнус-Бек Евкуров, Казбек Коков, Шимал Тегей Республиканы-Аланияны Правительствосуну Председатели Таймураз Тускаев, Дагъыстан Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Гаджимагомед Гусейнов, Ставрополь крайны Правительствосуну Председателини орунбасары Николай Афанасов, федерал ведомстволаны келечилери болгъандыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны федерал къуллугъуну директоруну биринчи орунбасары - Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини баш командующийи Сергей Мельников бла эмда Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны тахсачы управлениесини тамадасы - Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини баш штабыны тамадасыны орунбасары Боташланы Казимир бла тюбешгенди.