Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни Инстаграм аккаунтуна джамагъатдан тилекле, тарыгъыула келгенлей турадыла. Аланы хар бирине тыйыншлы джууаб бериледи, болушлукъ этиледи. Бюгюн биз газет окъуучуларыбызгъа аллай болушлукъ этилген ишлени бирин теджейбиз. 

Туристле келиб башларгъа деб, Кавказ биосфера заповедникни къуллукъчулары къонакъланы эм ариу джерлеге элтирик джолла бла ала тохтаб солурча джерлени джарашдырыб кюрешедиле.

«Бу кёзюуде Кавказ заповедникни къуллукъчулары иш заманларыны кёбюсюн турист джолланы джарашдырыб ашырадыла. Арт джыллада ол джолла бла бара барыб, кечеге ызларына къайталмай, сыртда-тюзде танг атдыргъан туристлени саны кюнден кюннге ёсе барады. Аны ючюн ала джолларындан бир джаякълаб солурча джерле хазырлаугъа эс бёлюне тебрегенди. Аллай джерлени хазыр этген заманда туристлеге таблыкъла бла бирге табигъатха хыянат джетмезине да эс бёлюннгенлей турады.

Быйыл Шимал Кавказны джаш тёлюсюню «Машук-2020» деген форуму онлайн халда бардырыллыкъды. Аны аллы бла форумну окъуу программасына башчылыкъ этген Олег Ляшко бардырыллыкъ ишни юсюнден хапар айтханды.

- Быйыл окъутуу программа алгъынча къаллыкъмыды, лекцияла, дискуссияла бардырылгъан майданчыкъла, башха ишле бардырыллыкъмыдыла?

Главный редактор-директор газеты "Къарачай", Заслуженный артист РФ, Народный поэт КЧР, Заслуженный работник культуры КБР Альберт Магометович Узденов посетил свой избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию. 

Никкол (июнь) айны 25-ден, Къарачай-Черкес Республикада, Эресей Федерацияны бютеу регионларындача, РФ-ны Конституциясына кийирирге теджелген къошакъ тюрлениулени хакъындан сайлаула бардырылыб башлагъандыла.