Бу кюнледе Эресейни Пенсион фондуну КъЧР-де управлениесини тамадасыны орунбасары Ирина Тамбиева пенсион системада джангы тюрлениулени юслеринден журналистлеге хапар айтханды.

Ол билдиргенден, былтыр къыркъаууз (сентябрь) айны 27-де Кърал Думада сюзюлюб, пенсияны юсюнден законнга тюрлениуле къошулуб, аны 2018-чи джыл аууз-герги (октябрь) айны 3-де РФ-ны Федерация Совети къабыл этген эди. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» атлы 350-чи номерли федерал законну тамалында 2019-чу джылны биринчи кюнюнден башлаб ишлеб тебрегендиле.

Ирина Тамбиева айтхандан, алгъынлада пенсиягъа тиширыула 55 джылда, эркишиле да 60 джылда чыкъгъан эселе, энди ала бешишер джылны кечирек чыгъарыкъдыла. Ол закон бла бегигенди. 2019-чу джылны биринчи кюнюнден башлаб, 2028-чи джылгъа дери ол аз-аз тюрлене барлыкъды. Сёз ючюн, биринчи этапда 1959-чу джылда туугъан эркишиле бла 1964-чю джылда туугъан тиширыула ётерикдиле. Алай демеклик, 2019-чу джылда толу 60 эмда 55 джыллары толлукъ адамладыла анга кирген къауум. Ол къауумгъа быйыл джылны экинчи джарымында неда 2020-чы джылны биринчи джарымында пенсиягъа чыгъаргъа эркинлик бериледи – эркишилеге 60 джыл бла 5 айда, тиширыулагъа да 55 джыл бла 5 ай толуб.

 Озгъан джыл джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесеги ёсгенмиди? Аны эсеблери къалайдыла? Джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесегин ёсдюрюр ючюн, быйыл а не этилликди?

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Сюдю приставланы федерал къуллугъуну Къарачай-Черкесияда управлениесини тамадасы Орусланы Рамазанны мындан алда болгъан тюбешиулеринде ол ишлеге къаралгъанды.

Тюбешиуде Управлениени тамадасы Орусланы Рамазан КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидге билдиргеннге кёре, республиканы властлары бла кеси оноуларын кеслери этген органла, Сюдю приставланы федерал къуллугъуну Къарачай-Черкесияда управлениесини бёлеклери бла биригиб  ишлей, 2018-чи джыл джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесегин ачхалы этиуде белгили джетишимлеге  джетгендиле. Алай бла кетген джыл сюдлени кесаматларыны юслери бла аны аллында джылда джыйылгъанындан эсе кёб ачха джыйылгъанды.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Инстаграмда аккаунтунда аны юсюнден джаза: «Адамлагъа таб болур ючюн, озгъан джыл бу къуллукъну ишине хапар бериучю сервисле да кийирилген эдиле. «Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет» стороны исполнительного производства», «Электронная очередь» - ма былайдыла аланы атлары.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Москвада Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри С. Чеботарев бла тюбешгенди.

Ол тюбешиуню кёзюуюнде Къарачай-Черкесияны тау лыжа курортларында туризмни ёсдюрюуню эсеблерине къаралгъанды. Анда айтылгъанына кёре, къуру джангы джылгъы солууланы кёзюуюнде алада 125 минг адам болгъанды. Ол а былтырны бу заманындагъыдан 5 минг адамгъа кёбдю.

Къарачай-Черкесияны лыжа курортларынында орунла толусу бла толадыла. Дуниягъа белгили Доммай курорт бла бирге Архыз курортну сыйы да ёсе, кенгере барады.

 Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла  «Шимал Кавказ» федерал кърал учреждениени джол управлениесини тамадасы Л. Лечхаджиев,  тюбешиб, КъЧР-де «Къоркъуусуз эмда асыулу джолла» деген миллет проектни 2019-чу джыл биргелей толтурууну планын сюзгендиле. 

Ол тюбешиуден сора Темрезланы Рашид Инстаграмда кесини аккаунтунда джазгъандан, миллет проектде кёргюзюлген джолланы ишлер ючюн, быйыл кёб зат этилликди. Биринчиси, Эресейавтодор Джёгетей Аягъы шахарны юсю бла ётген тёрт полосалы джолну битдирликди. Экинчиси, 2019-чу джылны аягъына Зеленчук станседен Архыз посёлок бла Эресейни Илмуларыны академиясыны обсерваториясына баргъан джолну тамамлы ремонту этилиб бошаллыкъды.

Былтыр абыстол (ноябрь) айда «Кавказцемент» АО-да ремонт ишле башланнгандыла. Ала 2019-чу джылны хычаман (май) айына дери барлыкъдыла.

Ол заманны ичинде «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» «Кавказцемент» АО-ну ремонту бла модернизациясын этерге 1 миллиард сомдан артыкъ ачха бёллюкдю. Аны себеби  «Кавказцемент» АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» холдинге киреди.

Ремонтну кёзюуюнде «Кавказцемент» АО-ну иш кереклери джангылагъа ауушдуруллукъдула, автоматизация кенг сингдирилликди. Ол затланы кючлеринден чыгъарылгъан продукцияны багъасы тюшюб, асыулулугъу ёсерикди. Предприятие, бёлюнмей ишлегени бла да къалмай, Эресейни къыбыла джанын агъачлы цемент бла толу баджарыб да турлукъду.