Арттотур (апрель) айны 11-де КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Правительствосуну регионал ёсюмню хакъындан комиссиясыны кенгешине къошулгъанды. Аны  РФ-ны Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды.

Кенгешде миллет, федерал проектле регионлада быйыл къалай толтурула тургъанлары сюзюлгенди.
Анда айтылгъаннга кёре, миллет, федерал проектлени тамалларында бизни регионда ремонт эмда джангыртыу ишле 151 объектде бардырыладыла. Бир къауум джерледе джолла джангыртыладыла, арбазла ариу, айбат джарашдырыладыла, бирсиледе къурулуш ишле бардырыладыла.
Хар нени таб джарашдырыргъа деб берилген бюджет кредитле да болушлусуча, тири хайырландырыладыла. Ол халда кёлтюргючлюк этилгени бла Къарачай-Черкесияда «Комплексная застройка квартала в микрорайоне «Спутник г. Черкесск» деген инвестицион проект тохтаусуз толтурулады. Аны тамалында кир суу кетерик 3,06 километрни узунуна быргъыла салынныкъдыла.
Арт кёзюуде 15 «ПАЗ CITIMAX 9» автобус бла 4 да «ПАЗ Вектор NEXT 8,8» автобус алыннганды. Джангы улоу джолгъа чыгъаргъа хазыр этиле турады.

 
{jcomments}