Арттотур (апрель) айны 5-де Черкесск шахарны Маданият къаласында «Работа России. Время возможностей» деген Бютеуэресей урунуу джармалыкъ регионал дараджада бардырылгъанды. 

Урунуу джармалыкъны юсюнден Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид: «Бюгюнлюкде республиканы джамагъатын иш бла баджарыугъа аталгъан кърал программаны тамалында регионда ишсизлени иш орунлу этерча болум къуралады, алагъа не джаны бла да болушлукъ этиледи.
Этилген ишледен себеб болгъанына, джыл сайын чыгъарылгъан эсебле шагъатлыкъ этедиле. Сёзден, кёб болмай адамлары иш бла баджарылгъан эресейчи регионланы рейтинги джарашдырылгъанды да, анда Къарачай-Черкес Республика 3-чю орунну алгъанды. Къуру былтырны ичинде 14 минг адам иш бла баджарылгъанды. Бу джаны бла болумну бусагъатдан да иги этерге кюреширикбиз. КъЧР-ни хар адамы да кеси сюйген ишде урунур мадар табарыкъды», - дегенди.
Регионубузну адамларын иш къоллу этер мурат бла къуралгъан джармалыкъгъа мингнге джууукъ ишсиз адам къошулгъан эди.
Урунуу джармалыкъгъа ишсизле бла бирге ВУЗ-ла бла СУЗ-лада окъуй тургъан эмда джангы усталыкъ сайлай башлагъан джаш адамла да баргъан эдиле.
Ишсизледен иги устала сайлар мурат бла иш берир хыйсаблары болгъан предприятиелени келечилери да къошулгъан эдиле джармалыкъгъа.
Аланы барына да хошкелди айта, Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини орунбасары Джанибек Суюнов: «Бу регионну бютеу адамларына магъаналы ишди. Бюгюннгю джармалыкъгъа къошулуб, сиз регионубузгъа керекли усталаны тизими бла шагъырей боллукъсуз. Аладан кесигиз ушатханны сайлаб, билимигизни ёсдюрюр, иш орунлу болур мадар да табарыкъсыз. Былайда сизге Къарачай-Черкесияны предприятиелеринде бош иш орунланы, керекли усталыкъланы алыргъа джараулу билим ёсдюрген программаланы юслеринден да хапар айтырыкъдыла.
Джашау джолда кеси сокъмакъ салыргъа излеген джаш адамлагъа да иш ачаргъа болушлукъ этилликди.
Бюгюннгю ишибиз хар биринге да файдалы болур деб ышанама. Иш бергенле кеслерине керекли усталаны сайласынла, ишсизле да джюрек излемлерине кёре иш орунлу болсунла», - дегенди.
Джармалыкъгъа республиканы 27 уллу предприятиеси бла организациясы къошулгъан эди. Аланы келечилери къурулуш, саулукъ сакълау, туризм, эл мюлк, IT дегенча санагъатлада ишчилери джетишмегенлерин билдириб, ишсизлени араларында кеслерине келишген усталаны излей эдиле.
Джармалыкъны кёзюуюнде ишчиле керекли предприятиелени башчылары бла алагъа келишген усталыкълары болгъан ишсиз джердешлерибиз бир-бирлери бла тюбешдирилгендиле. Алайда огъуна урунууну юсю бла иш джюрютюрге къуралгъан «Работа в России» деген платформада белгиленнген бош иш орунлагъа келишген ишсиз устала бла керекли ушакъла этерча мадарла къуралгъандыла.
Урунуу джармалыкъгъа джарашдырыучу промышленность бла кюрешген предприятиеле бла орта, баш билим бериб, керекли усталаны хазырлагъан 12 учреждение да къошулгъан эди.
Къысхасыча айтсакъ, «Работа России. Время возможностей» деген Бютеуэресей урунуу джармалыкъгъа къошулгъан ишсизле джамагъатны иш бла баджарыр ючюн этилген кърал джумушланы барындан да хапарлы болгъандыла.
Алайда ишсизлени кърал программаланы тамалларында къошакъ билим алыб, усталыкъларын ёсдюрюрге неда джангы усталыкъла алыргъа, алай бла иш орунлу болургъа да юретгендиле.
Аны кибик, джармалыкъны кёзюуюнде мастер-классла, презентацияла да бардырылгъандыла, билим бериу учреждениелени интерактив площадкалары да ишлегендиле.
Иш бергенле бла бирге джармалыкъгъа тюрлю-тюрлю санагъатланы усталары да чакъырылгъан эдиле. Ала студентлеге, окъуу заведениелени бошай тургъан джаш адамла бла аланы аталарына-аналарына артдасында иш орунлу болурча усталыкъланы сайларгъа юретгендиле.
Джамагъатны иш бла баджаргъан къуллукъну усталары толу хапар айтыб, ишсизлеге, джетишимли болур ючюн, джашау болумларына кёре иш сайларгъа кереклисин ангылатхандыла.
Джыл сайын бардырылыучу урунуу джармалыкъ бу джол онлайн халда «Эресей» деген халкъла арасы кёрмючде да кёргюзюлгенди. Алай этилгенини себебинден, анга Мосвкада алчы ВУЗ-лада окъуй тургъан джердешлерибиз да къошулгъандыла. Ала, «Бумфа Групп» ООО, «Кавказцемент» АО, «Черкесские строительные материалы» ООО дегенча, бизни регионда ишлеген уллу предприятиеледе бош иш орунладан хапарлы болгъандыла.
Алай бла «Работа России. Время возможностей» деген Бютеуэресей урунуу джармалыкъ регионал дараджада къурамлы ётгенди.
Ол энтда да федерал дараджада быйыл никкол (июнь) айны 28-де бардырыллыкъды.

 

 

 
{jcomments}