Бюгюнлюкде Къарачай шахар округда 9 межгит ишлейди.  Мындан алда Къарачай шахарда энтда бир джангы межгит ачылгъанды.

Аны ачылгъанына аталгъан джыйылыуда Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Чеккуланы Хызыр, Черкесск шахарны Багъыу-реабилитацион аралыгъыны баш врачы Темрезланы Бориспий, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну саулукъ сакълау бла социал политикадан комитетини председатели Хубийланы Хасан, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну депутатлары, Къарачай шахарны джамагъаты, чакъырылгъан къонакъла къошулгъан эдиле.
«Джангы ачылгъан межгит бизни асламыбызгъа тин-иннет, санат джашауубузну аралыгъы боллукъду. Мында хар адам кесин юйюндеча кёрлюкдю. Бу мекямны ичинде къууанч, мыдахлыкъ да юлешинникди. Барыгъызны да бу ашхы иш бла таза джюрекден алгъышлайма. Джангы межгит акъыллылыкъны, игиликни, бирикмекликни, келишиулюкню аралыгъы болсун. Бери келген адамланы джюреклери ышанмакълыкъдан, къууанчдан толсун», - дегенди Къарачай шахар округну мэри Орусланы Марат.
Ол чертгенден, Ораза байрамны аллы бла джангы ачылгъан межгит адамланы тин-иннет байлыкъларын сакъларгъа эмда ёсдюрюрге себеблик этерикди, халкъланы арасында къарнашлыкъны, шохлукъну, рахатлыкъны бегитирикди.
Алгъаракъда Къарачай шахар округга кирген Эльбрусский посёлокда да джангы межгит ачылгъан эди. Анга Къарачай-Черкесияны къадысы болуб тургъан Катчиланы Ибрагим хаджини атын атаргъа оноу этилгенди.

 

 
{jcomments}