КъЧР-де Гигиена бла эпидемиологияны юслеринден аралыкъны микробиология лабораториясында кёб тюрлю тинтиу ишле этиледиле. Тинтиуле бир кереге талай затны ачыкълайдыла. Алай бла Роспотребнадзор къуллукъну республикада управлениесини иш баджарыууна себеблик этедиле. Джангыз алайда тинтедиле адамланы джашауларында амалсыз керекли затланы - джерни, сууну, хауаны адам улуну чархына къалай джарагъанларындан башлаб, аны клиника-диагностика джаны бла тинтиу ишлери бла адамны биология къадары да.
Ол лабораторияда врачла да, лаборантла да ишлейдиле.

 Биринчи кере «учханында», аны джолу болмай къалгъан эди. Къанат сюеклеге ушатыб бир затла ишлейди да, юйюнден эки джукъа орун джабыуну джашыртын алыб чыгъыб, ол ишлеген затларына джайыб тагъады. Сора мийик джардан секириб кетеди учар муратда. Аллай бир уллу эди аны учаргъа излеми! Алай а, ай медет, орун джабыула чыдамайдыла да, джаш, хауада бурула келиб, джерге тиеди, къолун да сындырады!
Ма былайды сабий заманында Балаланы Мекерни муратына джетерге излемин толтура билгени. Энди уа, ол заманын эсине тюшюре, сюйюмлю ышарады сау дуниягъа белгили лётчик, парашют спортну халкъла арасы устасы Мекер Магометович.
Мекер, дунияны эсгере башлагъандан бери лётчик болуб, къанатлыча учаргъа излегенлей ёсгенди. Туугъаны Къобу Башы элде болса да, Кисловодск шахарда бошагъанды орта школну. 14-чю номерли орта школну тауусханлай, Ставрополда авиация училищеге къагъытларын бериб, лётный факультетге киреди. Аскер къуллугъун да анда тындырыб, дипломун да алыб чыгъады 1973-чю джыл. Ол джыллада Мекер 7859 кере секиргенди кёкден парашют бла. Эм биринчи кере уа, башында айтханыбызча, 14 джылында секиргенди.
- Ол «джигитлигим» таурухдача бир зат болгъан эди, - деб эсине тюшюреди Бала улу. - Ол кесек заманны ичинде саулай джер къучагъына сыйыныб къалгъан эди. Алай «учханым» таурухдача болса да, къанатлы болургъа излемим джюрегимден къоркъуу сезимни алыб атхан эди. Ол заманда ангылагъан эдим мындан ары джашаууму магъанасы кёк бла хауада учуу болгъанын.
Уллу болгъанындан сора да джашауундан хапар айта, былай эсге тюшюреди Мекер: «Бир кере къарангы заманда чыныгъыу-юрениу секириуле боладыла парашют бла. Ол кёзюуде хауада австриячы нёгерим бла мени парашютларыбызны чындылары бир-бирлерине чырмаладыла да къаладыла. Экибиз да, бир-бирлерине илиннген тау къушлача болуб, терк огъуна энгишге тюшюб башлайбыз. Башха мадарыбыз болмай, экибиз да, чындыларыбызны кесебиз да, запасда тургъан парашютларыбызны джаябыз. Ол иш Австрияны Виллах деген шахарыны къатында болгъан эди.

Тамазов Каншао бла Мурат къарнашладыла. Экиси да суратлау темирчилик бла кюрешген усталадыла. Аланы чемерликлери халкъ ичинде уллу бюсюреуге, разылыкъгъа тыйыншлы болуб, махтау табхынчы ала къаллай бир темирни бюкген, «джазгъан» болурла, деб ойлашырчады. Ким юретгенди аланы ол усталыкъгъа? Володя деб бир аламат адам бла шагъырей болгъан Мурат аны ишин бек джаратады, Володя темирден этген «оюула» аны джюрегине джол табадыла терк огъуна.

Хар адамны джазыуу бирер тюрлюдю. Алада къууанч да, бушуу да, джетишимле бла джарсыула да боладыла. Элбургъан элчи Шхаев Мухамед Салим-Гериевич а кесин насыблы адамгъа санайды.
- Мен интеллигент адамла къурагъан юйдегиде туугъанма, – дейди Мухамед. – Атам эл Советни председатели болуб ишлей эди. Анам да орус тил бла литературадан окъутхан устаз эди. Сабий заманым а мени бек сюйген къарт аналарымы къайгъырыулары бла рахат ётгенди (анам 45 джылында ёлюб къалгъан эди). Атам джамагъатда уллу сыйы болгъан, тюз адам эди. Мен хаманда атама, анама ушаргъа тырмашыб джашагъанма. Анамы джумушакъ джюреклилиги бла хатерлилиги кёчгенди меннге, атамы да юлгюлю, ашхы адам болгъаны меннге ёмюрлюк юлгюлей къалгъанды. Хабез районда халкъ контролну комитетине тамадалыкъ эте 17 джыл ишлегенди. Шхаев Мухамед, Ставрополь шахарда эл мюлк институтну экономика факультетин тауусхандан сора «Элбургъан» совхозда бир джыл ишлейди, бухгалтер болуб. Андан сора аны Хабез райкомда комсомолну экинчи секретары къуллукъгъа кёчюредиле. Комсомол иш бла аскер къуллукъ этген заманында да кюрешгенди Мухамед. Анда да ротасында ВЛКСМ-ни комитетини секретары болуб тургъанды. Аскер къуллугъун ротаны старшинасы болуб тургъанлай тауусханды. Аскерден къайтханлай ол КПСС-ни Хабез райкомуну инструктору болады. Арадан 3 джыл ётерге аны «Черкес» совхозну парткомуну секретары къуллукъгъа кёчюредиле. Ол совхоз а Псаучье-Дахе эл Советге къарагъан беш элни джамагъатындан къуралгъан эди.