Джалбауур
 
Бир адамгъа теджелген хант юлюш 150 грамм къой бауурдан, 100 грамм ич джаудан, бир сарысмакъ тишден, шибижиден этиледи. Тузну адам сюйгенича къошады.
Бауурну къайнай тургъан суугъа салыб, бир кесек къайнатхандан сора алыб, ууакъ-ууакъ туураб, юсюне тузлу суу чачыб, къойну ич джаууна чырмаб, шампургъа кийириледи. Аны отну кёсеуюне салыб, юсюне тузлукъ неда шорпаны аз-аз къуя, джау бауургъа сингинчиннге дери биширирге керекди. Хазыр болгъандан сора ол аламат хант тепсиге иссилей бериледи.

Алимлени илму ишлеринде эмда фольклорда айтылгъаннга кёре, доммайла нартланы заманларындан огъуна Минги Тауну этегинде джайылыб джашагъандыла. Анга толу шагъатлыкъ этеди къарачай нарт эпосда «Доммай ууда» деген джыр. Нарт бабаларыбыз доммайлагъа уугъа барырны аллы бла, тепсеген, джырлагъан да этгендиле.

Доммай ууда

Усхуртукъ элден чыгъыб барабыз,
Ойра-рирара, ой!
Нарт Ёрюзмекни алгъа салгъанбыз,
Ойра-рирара, ой!
Анда ёхтемлик барыбыздады,
Ойра-рирара, ой!
Аны джюреги къаныбыздады.
Ойра-рирара, ой!
Къарлы таулагъа биз джетерикбиз,
Ойра-рирара, ой!
Доммайла къырыб биз келтирликбиз.
Ойра-рирара, ой!..