Суу бёрекле


Суу бёрекле 400 грамм ундан, 1 гаккыдан, 100 миллилитр суудан, 400 грамм таза къой этден, 200 грамм сохандан этиледиле. Тузну, пурчну адам кеси сюйгенича къошады.
Сохан бла бирге тартылгъан къой этге туз, шибижи къошулады. Аны иги къатышдыргъандан сора къалынлыгъы 1,5-2 миллиметр  болгъан тылы джазылады. Аны стакан бла неда башха зат бла тёгерек-тёгерек кесиб, алагъа гитче къашыкъчыкъ бла биришер фарш салынады. Тылыны тёгереклерин бир-бирине джабышдырыб тузлуракъ сууда биширирге керекди.
Тепсиге сютбашы бла неда сары джау бла бериледи.
Бурун заманда къарачайлыла суу бёреклени уллула этиб, сууну тылпыуунда (парында) биширгендиле. Уллу къазаннга суу къуюб, ичине иш этиб этилген тёгерек чалдыш (решётка) агъачны салгъандыла. Суу къайнагъандан сора аны юсюне суу бёреклени тизиб, чоюнну башын джабыб, аны тылпыуунда биширгендиле.

 Къарачай-Черкес Республиканы рекордларыны китабын джасагъан Къобаныбыз тенгизден 1340 метр мийикликде Минги Тауну шимал-кюнчыкъгъан, шимал-кюнбатхан джанларыны этегинден къайнаб чыкъгъан гараладан, ёмюрлеге тургъан кюмюш бетли гыйы бузланы тюблеринден, бугъойладан чыгъыб, баш энгишге  шоркъулдаб баргъан сууладан къуралады. Алайды да, къартла айтхандан, джомакълы Уллу Кам суу бла таурухлу Хурзук суу бир-бирине къошулгъан джерден Къобан башланады. Къарачайны назмучулары  сюйген Къобанларына назмула, джырла джазгъанлай тургъандыла. Къобан уллулугъу бла, узунлугъу бла да Шимал Кавказда, Краснодар крайда да биринчиди. Россия Федерацияны къыбыла джанында эм уллу сууланы бирине саналады. Уллу толкъунлу, шууулдагъан, къызыу баргъан, къозгъалгъан, кёлтюрюлген, тынгысыз сууду.

Къарачай-малкъар халкъыбызны ашхы адетлерин, джорукъларын сакълауда, айнытыуда, ёсюб келген джаш тёлюню тюз джолгъа салыуда Хубийланы Юсуфну къызы Мариямны къыйыны бек уллуду. Мариям миллетибизни аш, кийим, мекям, къысхасыча джашау турмушларын иги билиб, аланы адамлагъа кёргюзгенни тышында да, халкъыбызны хар тюрлю адетин джазыб, сабийлени эслеринде къалырча этиб кюрешеди. Бизни сартын, аны джазгъанларын сабийле къой эсенг, абаданла билселе да дурусду, деб келеди кёлюбюзге. Ма ол нюзюр бла, Хубийланы Мариямны халкъыбызны адетлерини юсюнден назму халда джазгъан талай тёрттизгинин (назму джазыуну джорукъларына келишдириб, сыйдамлаб  кюрешмегенлей), кеси джазгъанча къоюб, окъуучулагъа теджейбиз.

       Джазаланы Лида.