Эресейни Кюнюне аталыб республикан ипподромда спорт эришиуле болдула. Баш ёч Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни ёчю эди.

Республиканы Башчысы Темрез улуну атындан чаришге келгенлени, чакъырылгъан къонакъланы КъЧР-ни Правительствосуну Председателини борчларын толтургъан Байчораланы Эльдар джылы алгъышлады.

«Бюгюн Эресейни Кюнюнде, биз адетдеча, ат спорт эришиуле бардырыб,  аланы, экономиканы, окъууну, эл мюлкню, социал сфера  бла спортну ёсюмюне, регионда джамагъат-политика болум бирча рахат болуб туруруна юлюш къошханлагъа, бизге, джууукъларыбызгъа саулукъ къайтаргъанлагъа, тамблагъы кюнюбюзге ышаныу келтиргенлеге, джашауубузда къыйын болумда болушлукъ табдыргъанлагъа атайбыз. Къралын, республикасын ким сюе эсе, аны кючлю болуруна къайгъыра эсе алагъа эмда Уллу Ата джурт къазауатны ветеранларына джоралайбыз», - деди джыйылгъанланы алгъышлай Байчораланы Эльдар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къазанны «Ак Барс» деген тутуш къаласыны базасында тхэквондодан Эресейни биринчилиги ючюн эришиуле болгъандыла. Ары, кеслерини регионларында хорламлы болуб, 700-ден артыкъ онглу спортчу баргъанды. Спортчула къралны 50 регионундан джыйылгъандыла.

Ол эришиуледе, Эресей гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини ОМОН-уну къуллукъчусу, полицияны кичи сержанты Боташланы Шамил, 100 килограмм ауурлукъда кёблени хорлаб, джез медаль алыб къайтханды.

 Мындан алда «Шимал Кавказны курортлары» АО-ну башламчылыгъы бла Къарачай-Черкес Республиканы Романтик посёлогунда биринчи кере «АрхызФанФест» деген ат бла фестиваль ётгенди.

Фестивалгъа Ставрополдан, Бештаудан, Невинномысскеден, Армавирден, Владикавказдан, Москвадан, Санкт-Петербургдан эмда уллу къралыбызны башха джерлеринден келген 60 спортчу къошулгъандыла.

«Окунись в весну» деген фестивалны чегинде къызла бла джашлагъа кеслерини энчиликлерин танытхан кийимле кийиб, лыжала бла, сноубордла бла профессионал тау чана джолда къызыу, ариу учууну кёргюзюрге эмда трамплинден чынгаргъа борч салыннганды. Андан сора да ала тау чана джолну чегинде орналгъан кёлню юсю бла юслерин джибитмей ётерге керек болгъандыла. Бу эришиулеге адамланы кеслери энчи неда бёлекле къураб къошулургъа эркинликлери болгъанды.

 Бусагъатха дери да спортну тюрлю-тюрлюсюнден талай дуния эришиуледе хорлагъан Ёзденланы Марат джангы дуния рекорд салгъанды. Ол бютеулей 8 тонна бла 100 килограмм ауурлукълары болгъан юч Джип машинаны биргелей 3 миллиметр базыкълыгъы болгъан тросгъа тагъыб, къыйырын да кесини бойнуна тагъыб, 7,7 метрге тартханды. Джерни юсюнде аллай зат биринчи кере болады. Къарачай джашны атын дуниягъа белгили этген ол мийик джетишими аны туугъан халкъыны, бютеу республиканы, Эресейни да хорламыды.

Быллай сейир иш Къарачай-Черкесияны Архыз курорт посёлогунда бардырылгъанды. Алайда ол кёзюуде Гиннессни рекордла китабыны келечилери, къралла арасы класслы экспертле  болгъандыла.

Халкъыбызны джаш тёлюсюню, школ окъуучуларыны арасында фахмулула кёбдюле. Ижаланы Салисни джашы Аскер да аллай фахмулуланы бириди.

Аскер Первомайское элде Тамбийланы Аубекирни атын джюрютген 6-чы номерли орта школгъа джюрюйдю. Джетишимли окъуй, устазла берген джумушланы да айыбсыз баджарады.

Аскер спорт бла да кюрешеди. Ол боксдан тюрлю-тюрлю дараджада бардырылгъан эришиулеге къошулуб, ёчлю орунланы алыб, атын айтдыргъанлай турады. Аны боксха спортну устасы Борлакъланы Марат юретеди. Аскер Ючкекенде сабий спорт школгъа джюрюген эки джылны ичинде адам къууанырча джетишимлеге ие болгъанды. Къарачай-Черкес Республиканы биринчилигине аталыб бардырылгъан эришиуледе хорлагъанды. Ставрополь крайда алчы болгъанды. Боксдан «Открытый риск» деген турнирге къошулуб анда да биринчи орунну алгъанды.