Къазанны «Ак Барс» деген тутуш къаласыны базасында тхэквондодан Эресейни биринчилиги ючюн эришиуле болгъандыла. Ары, кеслерини регионларында хорламлы болуб, 700-ден артыкъ онглу спортчу баргъанды. Спортчула къралны 50 регионундан джыйылгъандыла.

Ол эришиуледе, Эресей гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини ОМОН-уну къуллукъчусу, полицияны кичи сержанты Боташланы Шамил, 100 килограмм ауурлукъда кёблени хорлаб, джез медаль алыб къайтханды.

 Мындан алда «Шимал Кавказны курортлары» АО-ну башламчылыгъы бла Къарачай-Черкес Республиканы Романтик посёлогунда биринчи кере «АрхызФанФест» деген ат бла фестиваль ётгенди.

Фестивалгъа Ставрополдан, Бештаудан, Невинномысскеден, Армавирден, Владикавказдан, Москвадан, Санкт-Петербургдан эмда уллу къралыбызны башха джерлеринден келген 60 спортчу къошулгъандыла.

«Окунись в весну» деген фестивалны чегинде къызла бла джашлагъа кеслерини энчиликлерин танытхан кийимле кийиб, лыжала бла, сноубордла бла профессионал тау чана джолда къызыу, ариу учууну кёргюзюрге эмда трамплинден чынгаргъа борч салыннганды. Андан сора да ала тау чана джолну чегинде орналгъан кёлню юсю бла юслерин джибитмей ётерге керек болгъандыла. Бу эришиулеге адамланы кеслери энчи неда бёлекле къураб къошулургъа эркинликлери болгъанды.

 Бусагъатха дери да спортну тюрлю-тюрлюсюнден талай дуния эришиуледе хорлагъан Ёзденланы Марат джангы дуния рекорд салгъанды. Ол бютеулей 8 тонна бла 100 килограмм ауурлукълары болгъан юч Джип машинаны биргелей 3 миллиметр базыкълыгъы болгъан тросгъа тагъыб, къыйырын да кесини бойнуна тагъыб, 7,7 метрге тартханды. Джерни юсюнде аллай зат биринчи кере болады. Къарачай джашны атын дуниягъа белгили этген ол мийик джетишими аны туугъан халкъыны, бютеу республиканы, Эресейни да хорламыды.

Быллай сейир иш Къарачай-Черкесияны Архыз курорт посёлогунда бардырылгъанды. Алайда ол кёзюуде Гиннессни рекордла китабыны келечилери, къралла арасы класслы экспертле  болгъандыла.

Халкъыбызны джаш тёлюсюню, школ окъуучуларыны арасында фахмулула кёбдюле. Ижаланы Салисни джашы Аскер да аллай фахмулуланы бириди.

Аскер Первомайское элде Тамбийланы Аубекирни атын джюрютген 6-чы номерли орта школгъа джюрюйдю. Джетишимли окъуй, устазла берген джумушланы да айыбсыз баджарады.

Аскер спорт бла да кюрешеди. Ол боксдан тюрлю-тюрлю дараджада бардырылгъан эришиулеге къошулуб, ёчлю орунланы алыб, атын айтдыргъанлай турады. Аны боксха спортну устасы Борлакъланы Марат юретеди. Аскер Ючкекенде сабий спорт школгъа джюрюген эки джылны ичинде адам къууанырча джетишимлеге ие болгъанды. Къарачай-Черкес Республиканы биринчилигине аталыб бардырылгъан эришиуледе хорлагъанды. Ставрополь крайда алчы болгъанды. Боксдан «Открытый риск» деген турнирге къошулуб анда да биринчи орунну алгъанды.

 Сюйюнчланы Хусей эркин тутушдан Эресейни джыйым командасыны къурамында тутушуб, дунияны кубогуна ие болгъанды.

«Биз анга къууанабыз десек, ол азды. Биз аны бла ёхтемленебиз, джердешибизни ол мийик хорламы бизни учундурады. Чертиб айтыргъа излейме, Хусей къуру биринчи орунну алыб къоймагъанды. Ол дунияны эм кючлю спортчуларын хорлагъанды.

Асланча, артха тура неда арый билмей, ол керти уллу кючню, чыдамлылыкъны, усталыкъны дараджасын кёргюзгенди. Хусейни, республиканы бютеу спорт джамагъатын алгъышлайма», - дегенди Къарачай-Черкесияны джыйым командасыны баш юретиучюсю Айбазланы Алий.

Ол айтхандан, Къарачай-Черкес Республиканы келечиси эркин тутушдан дуния эришиуледе биринчи кере хорлайды.

«Хусей мындан ары да кесини мийик джетишимлери бла бизни къууандырлыгъына, Къарачай-Черкесияны атын дуниягъа махтау бла айтдырлыгъына мен толу ийнанама», - дегенди Айбаз улу.

Эресейни Сюйюнчланы Хусей къошулгъан джыйым командасы Иранны, Кубаны, Японияны джыйым командаларын хорлагъанды.