Бу кюнледе Черкесскеде «Купол» деген спорт комплексде Къарачай-Черкесияда Росгвардияны управлениесини къуллукъчуларыны арасында къол тюйюшден (рукопашный бой) эришиуле бардырылдыла. Ёчлю орунланы алыр ючюн, 60-дан 100 килограммгъа дери ауурлукъда 50 адам юч къауумгъа юлешиниб эришдиле.

Ол джыйылыуда болгъанланы арасында Росгвардияны джергили управлениесини тамадасыны орунбасары, полицияны полковниги Сергей Богданов эмда джергили органны физкультурадан хазырлаудан тамадасы, полицияны капитаны Дураланы Мурат бар эдиле.

 Къарачай-Черкесияда «Архыз» курортну тау лыжа джоллары спорт эришиуле бардырырча болгъанлары тинтилиб, ачыкъланыб, спорт аралыкъланы Бютеуэресей реестрине кийирилгендиле. 

Аллай бегимни Эресей Федерацияны Спорт министерствосу этгенди.

«Курортну география, табигъат эмда инфраструктура ашхылыкълары арт джыллада кёб спортчуну эсин бёледи. Бир джылны ичинде курортну площадкасы  окъуу-юретиу джанындан тюрлю-тюрлю спорт эришиуле, юрениу джыйылыула бардырыргъа спортчуланы сюйген джерлери болуб бошагъанды», - деб хапар айтханды «Шимал Кавказны курортлары» деген акционер бирлешликни баш директору Хасан Тимижев.

 Къарачай-Черкесияны спортчулары-каратистлери Волгоградда бардырылгъан эришиуледе эки алтын эмда кюмюш медалгъа ие болгъандыла.

Бу эришиуле Къыбыла эмда Шимал Кавказ федерал округлада эм кючлюлени сайлаугъа аталгъандыла – киокусинкайдан джашла бла къызланы, кумитэ бла катадан эркишиле бла тиширыуланы араларында.

Кеслерини къарыуларын-кючлерин сынаргъа бери къралны къыбыла джанында орналгъан регионладан 250 спортчу келгенди.

- Бу эришиуледе Эресейни биринчилигине эм кючлю спортчуланы сайлау баргъаны себебли, анга кеслерине базгъанла къошулгъандыла. Къарачай-Черкесияны келечилери кёб спортчуну ичинде атларын сый бла айтдыргъандыла, - дегенди Черкесскени мэриясыны физкультура, спорт эмда джаш тёлю политика управлениесини тамадасыны орунбасары Елена Мурадова.

Джаш адамланы араларында Багъатырланы Расул, кеси тенглилени хорлаб, биринчи орунну алгъанды. Салпагъарланы Расул ол къауумну ичинде кюмюш медалгъа ие болгъанды.

Кюн сайын эки къолунг бла турникни аркъауундан (перекладина) тутуб, бир такъыйкъаны созулуб турсанг сыртынг тюзелликди эмда сыртынгы башха джунчутхан затлары (защемлениелери) бар эселе кетерикдиле.  

Джатдоланы Мудалиф алты джыл толгъан къызчыгъы Диананы Ючкекенде сабий-джаш тёлю спорт школгъа алыб келгенинде, каратэге юретген Гасанов Зульфикар, назик битген сабийни къатына келиб, башчыгъын сылай:

- Сен каратэни бекми сюесе? Не ючюн сюесе? - деб соргъанында, Диана, сагъыш эте турмай:

- Каратэ эркишиликни спортуду. Ала тюзлюк ючюн кюрешген, онгсузну джакълагъан спортчуладыла. Онглудан онгсузну джакълар ючюн, каратэчи таукел, кючлю, аякълары, къоллары бла да тюйюше билирге керекди, - деди. - Мен киши бла тюйюшюрюк тюлме. Онглу онгсузгъа артыкълыкъ эте башласа, артха турлукъ тюлме, онгсузну джакъларыкъма.