Москва шахарда «Эресейни  спорт объекти» деген номинацияда 2018-чи джыл хорлагъанланы саугъаларын  бериуню къууанчлары этилгендиле. Ол миллет саугъала бла саугъаланнганланы ичинде «Архыз» курорт да барды. Жюриге кирген адамланы оюмларына эмда онлайн чёб атыуну эсеблерине кёре ол кеси да «Эресейни спорт объекти» деген номинацияда эм игиге саналгъанды.

Къууанчда къралны белгили спортчулары, бютеуэресей спорт биригиуле бла федерацияланы башчылары, санатны айтылгъан къуллукъчулары, къралны спорт министри П. А. Колобковну да айтыб, РФ-ны Правительствосуну членлери да болгъандыла. 

Мындан алда Черкесск шахарда  биринчилик ючюн боксдан эришиуле болдула.

Анда 15-чи школну окъууучусу 11 джыл болгъан Теуналаны Карим кесини ауурлугъунда джашчыкъланы хорлаб, биринчи орунну алды. Ол джетишими ючюн Карим медаль, кубок, сыйлы грамота бла саугъаланнганды.

- Дагъыда бизни школдан талай сохта ал орунлагъа ие болдула. Чехов Георгий, Гумжачев Дамир да бардыла аланы араларында. Юренирге башха школладан да келедиле. Бир-бирде элли сабий болуб да къаладыла. Бары да дерследен сора джюрюйдюле, - дейди тренерлери Мударов Мухаммед.

(БИЗНИ КОРР.).

 Бу кюнледе Черкесскеде «Купол» деген спорт комплексде Къарачай-Черкесияда Росгвардияны управлениесини къуллукъчуларыны арасында къол тюйюшден (рукопашный бой) эришиуле бардырылдыла. Ёчлю орунланы алыр ючюн, 60-дан 100 килограммгъа дери ауурлукъда 50 адам юч къауумгъа юлешиниб эришдиле.

Ол джыйылыуда болгъанланы арасында Росгвардияны джергили управлениесини тамадасыны орунбасары, полицияны полковниги Сергей Богданов эмда джергили органны физкультурадан хазырлаудан тамадасы, полицияны капитаны Дураланы Мурат бар эдиле.

 Къарачай-Черкесияда «Архыз» курортну тау лыжа джоллары спорт эришиуле бардырырча болгъанлары тинтилиб, ачыкъланыб, спорт аралыкъланы Бютеуэресей реестрине кийирилгендиле. 

Аллай бегимни Эресей Федерацияны Спорт министерствосу этгенди.

«Курортну география, табигъат эмда инфраструктура ашхылыкълары арт джыллада кёб спортчуну эсин бёледи. Бир джылны ичинде курортну площадкасы  окъуу-юретиу джанындан тюрлю-тюрлю спорт эришиуле, юрениу джыйылыула бардырыргъа спортчуланы сюйген джерлери болуб бошагъанды», - деб хапар айтханды «Шимал Кавказны курортлары» деген акционер бирлешликни баш директору Хасан Тимижев.

 Къарачай-Черкесияны спортчулары-каратистлери Волгоградда бардырылгъан эришиуледе эки алтын эмда кюмюш медалгъа ие болгъандыла.

Бу эришиуле Къыбыла эмда Шимал Кавказ федерал округлада эм кючлюлени сайлаугъа аталгъандыла – киокусинкайдан джашла бла къызланы, кумитэ бла катадан эркишиле бла тиширыуланы араларында.

Кеслерини къарыуларын-кючлерин сынаргъа бери къралны къыбыла джанында орналгъан регионладан 250 спортчу келгенди.

- Бу эришиуледе Эресейни биринчилигине эм кючлю спортчуланы сайлау баргъаны себебли, анга кеслерине базгъанла къошулгъандыла. Къарачай-Черкесияны келечилери кёб спортчуну ичинде атларын сый бла айтдыргъандыла, - дегенди Черкесскени мэриясыны физкультура, спорт эмда джаш тёлю политика управлениесини тамадасыны орунбасары Елена Мурадова.

Джаш адамланы араларында Багъатырланы Расул, кеси тенглилени хорлаб, биринчи орунну алгъанды. Салпагъарланы Расул ол къауумну ичинде кюмюш медалгъа ие болгъанды.