Бусагъатха дери да спортну тюрлю-тюрлюсюнден талай дуния эришиуледе хорлагъан Ёзденланы Марат джангы дуния рекорд салгъанды. Ол бютеулей 8 тонна бла 100 килограмм ауурлукълары болгъан юч Джип машинаны биргелей 3 миллиметр базыкълыгъы болгъан тросгъа тагъыб, къыйырын да кесини бойнуна тагъыб, 7,7 метрге тартханды. Джерни юсюнде аллай зат биринчи кере болады. Къарачай джашны атын дуниягъа белгили этген ол мийик джетишими аны туугъан халкъыны, бютеу республиканы, Эресейни да хорламыды.

Быллай сейир иш Къарачай-Черкесияны Архыз курорт посёлогунда бардырылгъанды. Алайда ол кёзюуде Гиннессни рекордла китабыны келечилери, къралла арасы класслы экспертле  болгъандыла.

Халкъыбызны джаш тёлюсюню, школ окъуучуларыны арасында фахмулула кёбдюле. Ижаланы Салисни джашы Аскер да аллай фахмулуланы бириди.

Аскер Первомайское элде Тамбийланы Аубекирни атын джюрютген 6-чы номерли орта школгъа джюрюйдю. Джетишимли окъуй, устазла берген джумушланы да айыбсыз баджарады.

Аскер спорт бла да кюрешеди. Ол боксдан тюрлю-тюрлю дараджада бардырылгъан эришиулеге къошулуб, ёчлю орунланы алыб, атын айтдыргъанлай турады. Аны боксха спортну устасы Борлакъланы Марат юретеди. Аскер Ючкекенде сабий спорт школгъа джюрюген эки джылны ичинде адам къууанырча джетишимлеге ие болгъанды. Къарачай-Черкес Республиканы биринчилигине аталыб бардырылгъан эришиуледе хорлагъанды. Ставрополь крайда алчы болгъанды. Боксдан «Открытый риск» деген турнирге къошулуб анда да биринчи орунну алгъанды.

 Сюйюнчланы Хусей эркин тутушдан Эресейни джыйым командасыны къурамында тутушуб, дунияны кубогуна ие болгъанды.

«Биз анга къууанабыз десек, ол азды. Биз аны бла ёхтемленебиз, джердешибизни ол мийик хорламы бизни учундурады. Чертиб айтыргъа излейме, Хусей къуру биринчи орунну алыб къоймагъанды. Ол дунияны эм кючлю спортчуларын хорлагъанды.

Асланча, артха тура неда арый билмей, ол керти уллу кючню, чыдамлылыкъны, усталыкъны дараджасын кёргюзгенди. Хусейни, республиканы бютеу спорт джамагъатын алгъышлайма», - дегенди Къарачай-Черкесияны джыйым командасыны баш юретиучюсю Айбазланы Алий.

Ол айтхандан, Къарачай-Черкес Республиканы келечиси эркин тутушдан дуния эришиуледе биринчи кере хорлайды.

«Хусей мындан ары да кесини мийик джетишимлери бла бизни къууандырлыгъына, Къарачай-Черкесияны атын дуниягъа махтау бла айтдырлыгъына мен толу ийнанама», - дегенди Айбаз улу.

Эресейни Сюйюнчланы Хусей къошулгъан джыйым командасы Иранны, Кубаны, Японияны джыйым командаларын хорлагъанды.

 Къарачай халкъ узакъ ёмюрледен бери да кесини пелиуан кючлери болгъан адамлары, гёджеблери бла дуниягъа айтылыб келгенди. Аланы юслеринден халкъда кёб тюрлю хапар джюрюгенди, джырла этилгендиле – ала да аууз чыгъармачылыкъны юсю бла бир тёлюден бир тёлюге бериле келгендиле. Биз бюгюн хапарын айтыргъа излеген джаш адам да аллай адамланы бириди. Анга, бюгюннгю пелиуан, кючлю уланыбыз, дерге эркинлигибиз барды.

Ол Гаталаны Динисламды. Алийланы Умар атлы Къарачай-Черкес кърал университетни физкультура факультетини магистрантыды.

Динислам Къарачай шахарда туугъанды. Гитчелигинден огъуна борбайлы сабий болгъаны себебли, аны уллу кючю боллугъу билиниб тургъанды. Ол 10-чу классда окъугъан заманында спортну адамы боллугъун толу сезгенди, кеси да къол тутуш бла кюрешиб тебрегенди. Къысха заманны ичинде армспортдан танг джетишимле этиб, спортну устасына кандидат болгъанды.

Алай а джашау джолу анга башха спортну сайлатханды. Пелиуан кючю болгъан джашны Эресей Федерацияны ауур атлетикадан махтаулу тренери Алхазланы Алихан, Динисламны Аллах берген уллу кючю-къарыуу болгъанын кёрюб, спортну бу тюрлюсю бла кюреширге тыйыншлысын ангылатады.

 Къарачай-Черкесия бла хоншу регионладан, озгъан солуу кюнледе Доммай посёлокда аякъ чанала бла учуб эришиулеге 200 джаш спортчу къошулгъанды.

«Эресейни аякъ чаналары» деген ачыкъ Бютеуэресей эришиулеге Къарачай-Черкесия биринчи кере къошулмайды. Республиканы  джаш спортчулары аллай эришиулеге джыл сайын да къошулуб, усталыкъларын, джигитликлерин танытханлай турадыла. Быйыл да аллай эришиулеге республика бла джууукъ регионладан 200 адам къошулгъанды. Ол хайыр келтирген джарыкъ къууанч  спортчулагъа, къарагъанлагъа да файдалы болгъанды», - дегенди КъЧР-ни Физкультура бла спорт министерствосуну физкультура бёлюмюню тамадасы Джатдоланы Рустам.

Ол айтхандан, спортчула 500 метр, 5 эмда 10 километр узакълыкъгъа бек къыйналмай баргъандыла. Ала джылларына кёре, тюрлю-тюрлю къар джоллада эришгендиле. Кючлерин, къарыуларын таныта, аламат спорт оюнла бардыргъандыла.