Къарачай халкъны Джуртуна къайтхан кюнюне аталыб Къарачай шахарда ат чабдырыу болду. Анда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид баш ёчню салгъан эди. 

Ол эришиулени Къарачай районну администрациясыны тамадасы Кушджетерланы Спартак бла Къарачай шахарны мэри Диналаны Алик биригиб бардыргъан эдиле. Ала джыл сайын да байрамланы тыйыншлысыча белгилеб, район бла шахарны джамагъатындан бюсюреу табханлай турадыла. Бу джол да алай болду. Шахарны шимал джанында, уллу тюзде, хар зат таб джарашыб, чаришле сейир халда ётдюле. Анда тиширыула, сабийле, къартла, джашла да кёб эдиле. Ала бир-бирлерин байрам бла алгъышлай, район бла шахарны тамадаларына джюрек разылыкъларын билдире эдиле.

 Хапарлары кенгнге джайылгъан гёджебле Къарачайда бурундан бери да чыгъа келгендиле. Аллахны игилигинден, ол джаны бла бюгюн да къуру тюлбюз. Миллетибизни, республикабызны атларын саулай Джер юсюне айтдыргъан спортчуларыбыз да бардыла.

Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны джиперлери, Шимал Кавказ федерал округда бардырылгъан спортну трофиспринт тюрлюсюнде усталыкъ, джигитлик танытыб, беш орунда хорлаб, бир ёчлю оруннга ие болгъандыла. Ала алай бла команда зачётда биринчиге чыкъгъандыла.
«Мындан алда бизни командабыз, 7 экипаж болуб, Шимал Кавказ федерал округну кубогу ючюн бардырылгъан спортну трофиспринт тюрлюсюне къошулургъа джолгъа чыкъгъан эди. Ала спортну бу тюрлюсюнден озгъан джыл да ёчлю орунланы алгъан кючлюле эдиле. Бу джол да кючлерин, къарыуларын кёргюзюб, джетишимлеге ие болдула. Не къыйын болумда да усталыкъларын кёргюзюб, кёблени сейирсиндирдиле», - дегенди КъЧР-де «4х4 КъЧР» деген клубну келечиси Багъатырланы Роберт.
Ол айтыудан, джыйылгъан кёзюулеринде табигъат болум къолайсыз болгъанды. Джангур сау кюнню тохтаусуз джаууб тургъанды. Тайгъакъ, табсыз джоллагъа балчыкъ джайылыб, андан да къыйын боладыла. Бизникиле, аллай къыйын болумда да эс ташламай, кеслерини усталыкъларына, кючлерине базыб, иш этиб салыннган тыйгъычланы, табигъат къурагъанланы да джетишимли ётгендиле.

 Мындан алда Шимал Кавказ федерал округну биринчилигине аталыб, спортну «Грепплинг» бла «Грепплинг Ги» тюрлюлеринден Владикавказда бардырылгъан эришиуледе бизни спортчуларыбыз 8 медалгъа ие болгъандыла.

Аланы джыл санлары 12-ден  19-гъа дериди. «Болушлукъ да табыб, спортну бу тюрлюсюнде кюрешиб башлагъанлы бизни спортчуларыбызны усталыкълары иги танг ёсгенди. Бусагъатха дери бизни регион спортну бу тюрлюсюнден артха къалыучан эди. Энди бизни спортчуларыбыз Шимал Кавказ федерал округда юч кючлюню бири болгъандыла. Къысха заманны ичинде аллай джетишим бизни республикагъа игиге саналады. Биз, мындан ары да кюрешиб, эм онглу болургъа керекбиз», - дегенди ШКФО-да Грепплингден федерацияны тамадасы Рустам Кемрюгов.

 Ёзденланы Маратны аты бизни республикада, бютеу Россияда, тыш къраллада да белгилиди. Ол Къарачай-Черкесияда Джиу-джитсу федерацияны президентиди. Озгъан джыл Тюркде грепплингден бардырылгъан къралла арасы спорт эришиулеге къошулуб, 1-чи, Астраханда грепплинг бла миксфайтдан бардырылгъан Эресейни кубогуну чемпионатында да 1-чи орунну алыб, халкъыбызгъа, бютеу республикабызгъа уллу сый келтиргенди. Андан сора Россияны джыйым командасында болуб, Сербияда бардырылгъан дунияны чемпионатында 1-чи орунну алыб, Эресейни атын да махтау бла айтдыргъанды.
Мындан алда республикабызгъа къууанч хапар келгенди. Португалияда аскер искусстволаны не тюрлюсю да бардырылгъан 8-чи къралла арасы чемпионатында Россиядан джангыз кеси болуб, Марат грепплингден дунияны чемпиону болуб къайтханды.