Бу кюнледе Оренбургда бардырылгъан бютеудуния спорт эришиуледе Къарачай-Черкесиядан дзюдоист Къайытланы Кемал, 100 килограмм, андан ёрге ауурлукъда эришиб, Европаны кубогун алгъанды. 

«Къайытланы Кемал, озгъан эришиуледе хорламгъа ие болуб, кесини ауурлугъунда игилени игиси болгъанын энтда да бир кере кёргюздю. Ол турнирни кёзюуюнде тёрт кере тутушханды. Аланы барын да, берилген заманны аягъына дери турмай, терк бошагъанды. Аллай хорлам аны мийик усталыгъын, кючюн, тёзюмлюлюгюн кёргюзеди. Биз энди Къыргъызияны кубогуна аталыб бардырыллыкъ джангы спорт эришиулеге хазырланныкъбыз. Ол никкол (июнь) айда боллукъду», - деди Къарачай-Черкесияда Дзюдо федерациясыны директору Бостанланы Аслан.

 Мындан алда Уруп муниципал районну Преградна стансесинде эркин тутушдан Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни кубогу ючюн III-чю ачыкъ турнир болду.

Анга къралыбызны регионларындан 200 чакълы бир спортчу къошулгъан эди.
Темрезланы Рашидни атындан турнирге къошулгъанланы Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов алгъышлады.
«Мен бюгюн эркин тутушдан республиканы Башчысыны ёчю ючюн спорт эришиулеге къошулгъанланы таза джюрекден алгъышлайма. Былайда болгъанлагъа, бу ишни къурагъанлагъа, спортчулагъа Темрезланы Рашидни атындан салам береме. Спортчулагъа джангы джетишимле теджейме. Ала спортда мындан ары да джангы хорламлагъа джетиб, Европаны, дунияны чемпионлары болсунла», - деди Иванов Александр.

 Къарачай халкъны Джуртуна къайтхан кюнюне аталыб Къарачай шахарда ат чабдырыу болду. Анда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид баш ёчню салгъан эди. 

Ол эришиулени Къарачай районну администрациясыны тамадасы Кушджетерланы Спартак бла Къарачай шахарны мэри Диналаны Алик биригиб бардыргъан эдиле. Ала джыл сайын да байрамланы тыйыншлысыча белгилеб, район бла шахарны джамагъатындан бюсюреу табханлай турадыла. Бу джол да алай болду. Шахарны шимал джанында, уллу тюзде, хар зат таб джарашыб, чаришле сейир халда ётдюле. Анда тиширыула, сабийле, къартла, джашла да кёб эдиле. Ала бир-бирлерин байрам бла алгъышлай, район бла шахарны тамадаларына джюрек разылыкъларын билдире эдиле.

 Хапарлары кенгнге джайылгъан гёджебле Къарачайда бурундан бери да чыгъа келгендиле. Аллахны игилигинден, ол джаны бла бюгюн да къуру тюлбюз. Миллетибизни, республикабызны атларын саулай Джер юсюне айтдыргъан спортчуларыбыз да бардыла.

Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны джиперлери, Шимал Кавказ федерал округда бардырылгъан спортну трофиспринт тюрлюсюнде усталыкъ, джигитлик танытыб, беш орунда хорлаб, бир ёчлю оруннга ие болгъандыла. Ала алай бла команда зачётда биринчиге чыкъгъандыла.
«Мындан алда бизни командабыз, 7 экипаж болуб, Шимал Кавказ федерал округну кубогу ючюн бардырылгъан спортну трофиспринт тюрлюсюне къошулургъа джолгъа чыкъгъан эди. Ала спортну бу тюрлюсюнден озгъан джыл да ёчлю орунланы алгъан кючлюле эдиле. Бу джол да кючлерин, къарыуларын кёргюзюб, джетишимлеге ие болдула. Не къыйын болумда да усталыкъларын кёргюзюб, кёблени сейирсиндирдиле», - дегенди КъЧР-де «4х4 КъЧР» деген клубну келечиси Багъатырланы Роберт.
Ол айтыудан, джыйылгъан кёзюулеринде табигъат болум къолайсыз болгъанды. Джангур сау кюнню тохтаусуз джаууб тургъанды. Тайгъакъ, табсыз джоллагъа балчыкъ джайылыб, андан да къыйын боладыла. Бизникиле, аллай къыйын болумда да эс ташламай, кеслерини усталыкъларына, кючлерине базыб, иш этиб салыннган тыйгъычланы, табигъат къурагъанланы да джетишимли ётгендиле.