Хапарлары кенгнге джайылгъан гёджебле Къарачайда бурундан бери да чыгъа келгендиле. Аллахны игилигинден, ол джаны бла бюгюн да къуру тюлбюз. Миллетибизни, республикабызны атларын саулай Джер юсюне айтдыргъан спортчуларыбыз да бардыла.

Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны джиперлери, Шимал Кавказ федерал округда бардырылгъан спортну трофиспринт тюрлюсюнде усталыкъ, джигитлик танытыб, беш орунда хорлаб, бир ёчлю оруннга ие болгъандыла. Ала алай бла команда зачётда биринчиге чыкъгъандыла.
«Мындан алда бизни командабыз, 7 экипаж болуб, Шимал Кавказ федерал округну кубогу ючюн бардырылгъан спортну трофиспринт тюрлюсюне къошулургъа джолгъа чыкъгъан эди. Ала спортну бу тюрлюсюнден озгъан джыл да ёчлю орунланы алгъан кючлюле эдиле. Бу джол да кючлерин, къарыуларын кёргюзюб, джетишимлеге ие болдула. Не къыйын болумда да усталыкъларын кёргюзюб, кёблени сейирсиндирдиле», - дегенди КъЧР-де «4х4 КъЧР» деген клубну келечиси Багъатырланы Роберт.
Ол айтыудан, джыйылгъан кёзюулеринде табигъат болум къолайсыз болгъанды. Джангур сау кюнню тохтаусуз джаууб тургъанды. Тайгъакъ, табсыз джоллагъа балчыкъ джайылыб, андан да къыйын боладыла. Бизникиле, аллай къыйын болумда да эс ташламай, кеслерини усталыкъларына, кючлерине базыб, иш этиб салыннган тыйгъычланы, табигъат къурагъанланы да джетишимли ётгендиле.

 Мындан алда Шимал Кавказ федерал округну биринчилигине аталыб, спортну «Грепплинг» бла «Грепплинг Ги» тюрлюлеринден Владикавказда бардырылгъан эришиуледе бизни спортчуларыбыз 8 медалгъа ие болгъандыла.

Аланы джыл санлары 12-ден  19-гъа дериди. «Болушлукъ да табыб, спортну бу тюрлюсюнде кюрешиб башлагъанлы бизни спортчуларыбызны усталыкълары иги танг ёсгенди. Бусагъатха дери бизни регион спортну бу тюрлюсюнден артха къалыучан эди. Энди бизни спортчуларыбыз Шимал Кавказ федерал округда юч кючлюню бири болгъандыла. Къысха заманны ичинде аллай джетишим бизни республикагъа игиге саналады. Биз, мындан ары да кюрешиб, эм онглу болургъа керекбиз», - дегенди ШКФО-да Грепплингден федерацияны тамадасы Рустам Кемрюгов.

 Ёзденланы Маратны аты бизни республикада, бютеу Россияда, тыш къраллада да белгилиди. Ол Къарачай-Черкесияда Джиу-джитсу федерацияны президентиди. Озгъан джыл Тюркде грепплингден бардырылгъан къралла арасы спорт эришиулеге къошулуб, 1-чи, Астраханда грепплинг бла миксфайтдан бардырылгъан Эресейни кубогуну чемпионатында да 1-чи орунну алыб, халкъыбызгъа, бютеу республикабызгъа уллу сый келтиргенди. Андан сора Россияны джыйым командасында болуб, Сербияда бардырылгъан дунияны чемпионатында 1-чи орунну алыб, Эресейни атын да махтау бла айтдыргъанды.
Мындан алда республикабызгъа къууанч хапар келгенди. Португалияда аскер искусстволаны не тюрлюсю да бардырылгъан 8-чи къралла арасы чемпионатында Россиядан джангыз кеси болуб, Марат грепплингден дунияны чемпиону болуб къайтханды.

 Джамагъатны джашауун иги этерге джораланыб къуралгъан Къарачай-Черкесияны къайсы бир санагъаты да  бюгюнлюкде тыйыншлы джетишимлеге джетиб ишлейди. КъЧР-ни Физкультура бла спорт министерствосу да адамланы саулукъларын иги этер джанындан, къолундан келгенни аямай кюрешеди. Бу санагъатны министри Ёзденланы Юсуфну джашы Рашидди.
«Арт джыллада 60 спорт объект ишлениб хайырланыугъа берилгенди. Аланы ичинде: 6 футбол тюз, 3 бассейн (2-си ачыкъ), саулукъ сакълагъан 10 комплекс, «Газпром-детям» деген программада республиканы районларында, сабийле не тюрлю оюнну да ойнарча 10 площадка, «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020-го года» деген федерал программаны тамалында кёб функциялы 6 спорт площадка (алада гандбол, волейбол, къол тоб, баскетбол башха спорт оюнла ойнаргъа болады) бардыла. Аланы асламысы элледедиле.