Мындан алда Къарачай-Черкес Республикада «Лыжня России» деген Бютеуроссия лыжа эришиуле болдула. Аны Доммай посёлокну джеринде Къарачай-Черкесияны Физкультура бла спортдан министерствосу бардыргъанды.

Лыжалада учуб эришиуде къуру Къарачай-Черкес Республиканы адамлары болуб къалмай, Ставрополдан, Къабарты-Малкъардан, Волгограддан, Краснодар крайдан келиб солугъанла, къонакъла да болгъандыла. Ол эришиулеге бютеулей да 200 адам къошулгъанды.
Ала Орус талада 5, 10 километр узакълыкъгъа баргъандыла. Беш километр узакълыкъда 18 джылгъа дери джашла бла къызла эришгендиле. Он километр узакълыкъгъа 19 джылгъыла, андан тамадала да къошулгъандыла. Лыжала бла 500 метр узакълыкъгъа да баргъандыла.
Эришгенлени арасында 6 джылы толгъан джашчыкъ да болгъанды. Ол Краснодар крайдан келгенди. Эм тамада уа 71 джылы толгъан Ставрополчу болгъанды.

 
Ол таулыжачыланы, сноубордистлени эмда къыш солургъа сюйгенлени баш байрамларыды. Ол лыжа спортну къралла арасы федерациясыны башчылыгъы бла 2012-чи джылдан бери барады.
Байрамны баш мураты, спортну къышхы тюрлюсюне адамланы эс ийиулерин ёсдюрюб, джаш адамла бла сабийлени спортха тартыргъады.
Къарны кюнюнде кёб тюрлю спорт оюн болду. Мастер-классла, хороводла, тепсеуле, конкурсла, башха затла адамланы джюреклерин къууандыра эдиле. Кавказ эстраданы джулдузлары да уллу концерт бердиле.
Байрамда бютеулей да 300 адам бар эди. Аны КъЧР-ни Физкультура бла спорт министерствосу бла Къарачай шахар округну администрациясы къурагъан эдиле.
 
АЛИЙЛАНЫ Асият,
Первомай орта школну устазы.

 Джангы джылны байрамларында уллу къралыбызны курортларында 1,3 миллион турист болгъанды. Озгъан джыл бла тенглешдирсек, ол кёргюзюм 16,7 процентге ёсгенди. Аны юсюнден Россияны Президенти Владимир Путин Россия Федерацияны Правительствосуну членлери бла бардыргъан кенгешинде да айтханды.
Ростуризм билдиргенден, Джангы джылгъы байрамлада Сочини тау лыжа курортлары биринчи оруннга чыкъгъандыла. Ары солургъа 358 минг турист баргъанды. Ол сан озгъан джылдан 25 процентге кёбдю. Бизни республикабызны тау лыжа курортларында да 120 минг къонакъ солугъанды. Адамла бери озгъан джылдан эсе 50 процентге кёб келгендиле.

 Бу кюнледе конёкла бла чабхан спортну олимпия чемпионкасы, спринтден Россияны 5 кере чемпиону,  Россия Федерацияны Кърал Думасыны депутаты, Россия Федерацияны Федерация Советини члени, Светлана Журова, Джангы джылны аллы бла, юйдегиси бла келиб, «Архыз» курортда туугъан кюнюн белгилегенди.
«Архызны бек иги инфраструктурасы барды. Мында лыжала бла учхандан сора да адам, таза хауаны солуб, джашлыкъгъа учунады. Джюреги ариулукъгъа, сейирликге ачылады. Архыз меннге артыкъ да бек багъалыды. Не ючюн десенг,  мен «О курортах Северного Кавказа» деген законопроектни авторума. Ол джашауда къалай орун алгъанын кёзюм бла кёрюрге сюе эдим. Мени хар зат аламат къуралгъаны къууандырады. Къууанч тыбырлы болгъан адамла лыжалада сюйюб учадыла. Къонакъ юйле ишленнгендиле. Ала мындан ары ёсюб барырларына мен толу ышанама. Адамла бери сюйюб келедиле.
Архыз юйдегини курортуду. Былайда сабийлери бла кёб юйдеги солуйду. Сабийле лыжалада учаргъа юренирча, таб солурча мадарла къуралгъандыла. Аны тышында Архызда «А-ля детские сады» ишлейди. Атала, анала гитче сабийлерин бир-эки сагъатха анда къоюб кетерге боладыла. Ол зат а былайы Европа, дуния дараджагъа чыкъгъанын кёргюзеди.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы спортчулары боксдан джаш адамланы араларында болгъан  Бютеуроссия эришиуледе эки саугъа алгъандыла.
Эришиуле СССР-ни махтаулу юретиучюсю Б.Н. Грековну сыйына аталыб бардырылгъандыла. Алай бла ала Россияны джыйым командасыны къурамына киргендиле. Ол эришиуледе саугъалы орунланы Родион Хабеков 2-чи орунну, Арсен Шехмурзов 3-чю орунну алгъандыла. Уллу спорт эришиулеге, адетдеча, къралны онглу боксёр командалары джыйылгъандыла. 150 спортчу къарыуларын, кючлерин аямайын кюрешгендиле.
Эришиулеге Россияны боксёрлары да къошулгъандыла. Аланы арасында Тюмень областны боксуну федерациясыны президенти, дунияны талай кере чемпиону, профессионал Евгений Макаренко, СССР-ни 6 кере чемпиону Борис Лагутин, СССР-ни махтаулу юретиучюсю Владимир Черня, Россияны махтаулу юретиучюсю, Россияны джаш тёлюсюню джыйым командасыны баш юретиучюсю Николай Павлов, россиячы боксну ветеранлары болгъандыла.