Къарачай-Черкес Республиканы Архыз курортунда таудан дженгил тюшген аякъ машиналаны (даунхилл) кубогу ётгенди. 

Эришиулени ахыр IV-чю атламына Эресейни 24 шахарындан 53 спортчу къошулгъанды. Эресейни даунхиллден кубогу бла Екатеринбург шахардан Андрей Ушаков саугъаланнганды.
Эришиуле эки кюнню баргъандыла. Аланы эсеблерине кёре, «Элита» деген къауумда Виталий Хрипунов, «Мастера» къауумда Константин Гордиенко, «Юниоры» эмда «Любители» къауумда Михаил Тиунов бла Степан Якименко, тиширыуланы араларында да Анна Шишулькина хорламлы болгъандыла. Эришиулени толу эсеблери Эресейде Аякъ машиналаны федерациясыны сайтында басмаланнгандыла.
Эришиуле Архызда былтыр ишленнген байк-паркны къызыл джолунда бардырылгъандыла. Спортчула тенгизден 2240 метр мийикликден эришиб башлаб, 2,7 километр джолну ётгендиле.
«Архызны спорт джоллары Европаныкъыладан кем тюлдюле. Эресейде аякъ машиналада эришиб барышыргъа джараулу быллай асыулу джолла джокъну орнундадыла», - дегенди даунхиллден Эресейни эки къат чемпиону Виталий Хрипунов.
Даунхиллден Эресейни кубогун алгъан Андрей Ушаков айтхандан, Архызны къурулушу тамам адам сейирсинирчады, тюрлю-тюрлю спорт эришиуле бардырырча неси да деменгили джарашдырылыбды.
«Архыз» курортда байк-паркны мындан ары да игилендирир муратлыбыз. Ол дунияда джюрюген юлгюлеге тенг болурча этиб кюрешебиз. Алай бла, къралла арасы уллу эришиуле бардырыргъа мадарыбыз боллукъду», - дегенди «КСК» АО-ну баш директору Хасан Тимижев.
Даунхиллден Эресейни чемпионаты бла Эресейни биринчилиги ючюн эришиуле «Архыз» курортда энтда бардырыллыкъдыла. Ала къыркъар (август) айны 23-ден 26-на дери кёзюуде ётерикдиле. Ол эришиулеге деб байк-паркда джангы къара джол ишленникди. Ол къара джол да аякъ машинала бла барышхан къызыл джолдан эсе къыйын боллукъду. Кеси да аллай трассаланы халкъла арасы излемлерине толу келиширикди.
ХУБИЙЛАНЫ Фатима.

 

 
{jcomments}