Мындан алда Росгвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини ОМОН-ну къуллукъчусу полицияны сержанты Малсюйгенланы Рамазан, Монакода дзюдодан бардырылгъан 25-чи къралла арасы эришиуледе хорлаб алтын медаль алыб къайтханды.

Бизни махтаулу джашыбыз 100 килограмм ауурлукъда джыгъышыб алты гёджебни хорлагъанды.

Алай бла ол Эресейни джетишимлерине энчи юлюш къошханды.

Малсюйгенланы Рамазан дзюдодан, самбодан, бел тутушдан спортну устасыды. Ол «Гран-при Тунис 2018» деб дзюдодан бардырылгъан къралла арасы эришиуледе кюмюш медаль алгъан эди. Андан сора Рамазан Сочини Къышхы Олимпиадасында эмда 24-чю Къышхы Универсиадада да джанган чыракъны (факел) элтгенди.

 Москва шахарда «Эресейни  спорт объекти» деген номинацияда 2018-чи джыл хорлагъанланы саугъаларын  бериуню къууанчлары этилгендиле. Ол миллет саугъала бла саугъаланнганланы ичинде «Архыз» курорт да барды. Жюриге кирген адамланы оюмларына эмда онлайн чёб атыуну эсеблерине кёре ол кеси да «Эресейни спорт объекти» деген номинацияда эм игиге саналгъанды.

Къууанчда къралны белгили спортчулары, бютеуэресей спорт биригиуле бла федерацияланы башчылары, санатны айтылгъан къуллукъчулары, къралны спорт министри П. А. Колобковну да айтыб, РФ-ны Правительствосуну членлери да болгъандыла. 

Мындан алда Черкесск шахарда  биринчилик ючюн боксдан эришиуле болдула.

Анда 15-чи школну окъууучусу 11 джыл болгъан Теуналаны Карим кесини ауурлугъунда джашчыкъланы хорлаб, биринчи орунну алды. Ол джетишими ючюн Карим медаль, кубок, сыйлы грамота бла саугъаланнганды.

- Дагъыда бизни школдан талай сохта ал орунлагъа ие болдула. Чехов Георгий, Гумжачев Дамир да бардыла аланы араларында. Юренирге башха школладан да келедиле. Бир-бирде элли сабий болуб да къаладыла. Бары да дерследен сора джюрюйдюле, - дейди тренерлери Мударов Мухаммед.

(БИЗНИ КОРР.).

 Бу кюнледе Черкесскеде «Купол» деген спорт комплексде Къарачай-Черкесияда Росгвардияны управлениесини къуллукъчуларыны арасында къол тюйюшден (рукопашный бой) эришиуле бардырылдыла. Ёчлю орунланы алыр ючюн, 60-дан 100 килограммгъа дери ауурлукъда 50 адам юч къауумгъа юлешиниб эришдиле.

Ол джыйылыуда болгъанланы арасында Росгвардияны джергили управлениесини тамадасыны орунбасары, полицияны полковниги Сергей Богданов эмда джергили органны физкультурадан хазырлаудан тамадасы, полицияны капитаны Дураланы Мурат бар эдиле.

 Къарачай-Черкесияда «Архыз» курортну тау лыжа джоллары спорт эришиуле бардырырча болгъанлары тинтилиб, ачыкъланыб, спорт аралыкъланы Бютеуэресей реестрине кийирилгендиле. 

Аллай бегимни Эресей Федерацияны Спорт министерствосу этгенди.

«Курортну география, табигъат эмда инфраструктура ашхылыкълары арт джыллада кёб спортчуну эсин бёледи. Бир джылны ичинде курортну площадкасы  окъуу-юретиу джанындан тюрлю-тюрлю спорт эришиуле, юрениу джыйылыула бардырыргъа спортчуланы сюйген джерлери болуб бошагъанды», - деб хапар айтханды «Шимал Кавказны курортлары» деген акционер бирлешликни баш директору Хасан Тимижев.