Кёб болмай Москвада «Сокольники» деген конгресс-кёрмюч аралыкъда «Эквирос - 2018» деб халкъла арасы уллу кёрмюч болгъанды.

Ол кёрмючде атланы не джаны бла да онглулукъларын ачыкълагъандыла. Бу уллу эришиуде «абсолютный чемпион» деген атха къарачай къанлы, Буракъ атлы аджир, ие болуб, кубокну алгъанды.

  2000-чи джыл Сидней шахарда баргъан Олимпиада оюнлада кюмюш медалгъа ие болгъан Байрамукъланы Ильясны джашы Ислам бусагъатда тутушханын къойгъанды.
 Ол Къазах Республиканы Парламентини депутатыды. Ата-анасы туугъан джерни – Кавказны - унутмайды. Къарачайда джууукъларындан, шохларындан хапарлы болгъанлай турады. Ислам бизни республикада къонакъда болгъан заманда «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут анга тюбеб талай соруу берген эди. Бюгюн ол ушакъны газетде басмалайбыз.
 - Ислам, къайда туугъанса, эркин тутуш бла къачан кюрешиб башлагъан эдинг?
- Мен 1971-чи джыл Къазах ССР-ни Джамбул областыны Луговское элинде туугъанма. Сабий джылларымда, хоншу джашчыкъла бла бирге ийнеклерибизни кютген заманымда, кенг талада тюрлю-тюрлю оюнланы ойнагъан бла къалмай, тутушхан да этиучен эдик. Тутушха асыры къызгъандан, кесибизни джыкъдырмазгъа излеб, тюрлю-тюрлю хыйлалыкълагъа барыб, ахыры тюйюш бла бошала эди. Арадан бир кесек заман озса, тюйюш-зат болмагъанча, джарашыб къала эдик.

 Джаш тёлюню саулукълу, ариу халили этиб ёсдюрюуде спортну уллу магъанасы болгъаны кёбден бери белгилиди.
 Алай а, бизни республикада бу арт джыллагъа дери, ол иш тыйыншлы дараджада этилмегенди. Эндиледе спорт комплексле, стадионла ишлениб, школлада да залланы джарашдырыб башлагъанлы, сабийле орамда кимге тюбедиле, не болдула деб, уллула алгъынча къайгъы этиб тургъан аз болгъанды, джаш тёлюге да бош заманын хайырлы ашырырча, чыныгъырча, тюрлю-тюрлю эришиулеге къошулурча таблыкъ барды. Бу айтылгъаннга Уруп районда баджарылгъан ишле да шагъатдыла. Ала Преградна станседе спорт аралыкъны тамалында этиледиле. Аны тамадасы Сергей Владимирович Исупов бла ушагъыбызны сизге теджейбиз. 

- Биз айланнган, джюрюген джерлерибизде былай ариу ишленнген, таб джарашхан спорт аралыкъны кёрмегенбиз. Кесине да 800-ден артыкъ сабий джюрюгенин билебиз. Аллай мекямны тутхан, аллай бир адамны юйюрсюндюрген къыйын ишди. Аны тындырыр ючюн окъуу да, билим да, усталыкъ да керекди. Алайды да, эм алгъа кесинги юсюнгден къысха хапар айтсанг эди.

 Бу кюнледе Оренбургда бардырылгъан бютеудуния спорт эришиуледе Къарачай-Черкесиядан дзюдоист Къайытланы Кемал, 100 килограмм, андан ёрге ауурлукъда эришиб, Европаны кубогун алгъанды. 

«Къайытланы Кемал, озгъан эришиуледе хорламгъа ие болуб, кесини ауурлугъунда игилени игиси болгъанын энтда да бир кере кёргюздю. Ол турнирни кёзюуюнде тёрт кере тутушханды. Аланы барын да, берилген заманны аягъына дери турмай, терк бошагъанды. Аллай хорлам аны мийик усталыгъын, кючюн, тёзюмлюлюгюн кёргюзеди. Биз энди Къыргъызияны кубогуна аталыб бардырыллыкъ джангы спорт эришиулеге хазырланныкъбыз. Ол никкол (июнь) айда боллукъду», - деди Къарачай-Черкесияда Дзюдо федерациясыны директору Бостанланы Аслан.

 Мындан алда Уруп муниципал районну Преградна стансесинде эркин тутушдан Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни кубогу ючюн III-чю ачыкъ турнир болду.

Анга къралыбызны регионларындан 200 чакълы бир спортчу къошулгъан эди.
Темрезланы Рашидни атындан турнирге къошулгъанланы Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов алгъышлады.
«Мен бюгюн эркин тутушдан республиканы Башчысыны ёчю ючюн спорт эришиулеге къошулгъанланы таза джюрекден алгъышлайма. Былайда болгъанлагъа, бу ишни къурагъанлагъа, спортчулагъа Темрезланы Рашидни атындан салам береме. Спортчулагъа джангы джетишимле теджейме. Ала спортда мындан ары да джангы хорламлагъа джетиб, Европаны, дунияны чемпионлары болсунла», - деди Иванов Александр.