Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны «Архыз» курортунда тау чабыудан, скайраннингден, трейлраннингден «Архыз Sky Race» деген аты бла халкъла арасы фестиваль болуб ётгенди.

Фестивалда баш рекордну салгъан Москвадан чабыучу Илья Цыганков болгъанды. Ол тау джолну 80 километрин 18 сагъат бла 51 минутха ётгенди. Фестиваль бардырылгъан кёзюуде анга дери ол джолну киши ётмегенди.
Фестивалгъа бютеулей да 6, 11, 30, 50, 80 километр узакълыкъгъа чабаргъа саулай къралдан 70 адам къошулгъанды. Спортчула Федосеев бла Агур ауушланы, Кяфарь кёлню, Таулу таланы, Софий кёллени, Губулу джалпакъны къатлары бла белгиленнген джолланы чабхандыла. 50 километр джолну эркишиле бла бирге тиширыула да чабхандыла: биринчи оруннга 11 сагъатны чабыб Алексей Шевченко, экинчи оруннга Франциядан белгили чабыучу Кюссак Тьерри, ючюнчюге, алчыдан тёрт сагъатха кечигиб, Каролина Дергунова чыкъгъандыла.
30 километр узакълыкъда эркишиле бла тиширыуланы арасында да Дмитрий Шадрин бла Чотчаланы Елена, 11 километр узакълыкъда Павел Климов бла Людмила Тимофеева, 6 километр узакълыкъда Яков Голуб бла Ольга Романова хорлагъандыла. Алчыла бла ёчлю орунлагъа чыкъгъанла Хурмет грамотала, медалла эмда кубокла бла саугъаланнгандыла.
Фестивалны къурагъанла Архыз курорт алагъа не джаны бла да болушлукъ этгени ючюн, «Нёгерликни» медалын бергендиле. Къарачай-Черкесияны джеринде Чабыуну фестивалы быйыл 4-чю кере бардырылгъанды.
«Эришиуле уллу дараджада ётгендиле. Мындан ары да курортну башчылыгъы бла къысха байламлылыкъда Архызны тауларында чабыудан эришиуле бардырыр муратлыбыз. Шимал Кавказны башха курортлары да бизге къонакъбайлыкъ этериклерине ышанама», - дегенди фестивалны къураб бардыргъан, эришиулени баш сюдюсю Юрий Вялых.
(Бизни корр.).
 
{jcomments}