Хурметли джердешле!

Сыйлы джердешле! Хурметли къазакъла!
Сизни, юйдегилеригизни да къобан къазакъланы реабилитацияларыны кюню бла таза джюрекден алгъышлайбыз.

* * *
Къазла учуб бара эдиле: бири алларында, экиси артларында, бири артларында, экиси алларында, бири да экисини арасында.
- Ненча эдиле къазла?
- Юч .

Къушла ётгюр, кеслерин ёхтем тутхан джыртхыч къанатлыладыла. Ала кючлюдюле, тиридиле, кёб тюрлюлери барды. Алимле ачыкълагъандан, джерни юсюнде 40 тюрлю къуш барды.

Бу кюнледе Къарачай районну Орджоникидзевский посёлогуну орта школунда сохталаны Джуртубузгъа эмда ана тилибизге сюймекликлерин ёсдюрюрге джарарыкъ иш бардырылгъанды.