Озгъан джыл джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесеги ёсгенмиди? Аны эсеблери къалайдыла? Джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесегин ёсдюрюр ючюн, быйыл а не этилликди?

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Сюдю приставланы федерал къуллугъуну Къарачай-Черкесияда управлениесини тамадасы Орусланы Рамазанны мындан алда болгъан тюбешиулеринде ол ишлеге къаралгъанды.

Тюбешиуде Управлениени тамадасы Орусланы Рамазан КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидге билдиргеннге кёре, республиканы властлары бла кеси оноуларын кеслери этген органла, Сюдю приставланы федерал къуллугъуну Къарачай-Черкесияда управлениесини бёлеклери бла биригиб  ишлей, 2018-чи джыл джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесегин ачхалы этиуде белгили джетишимлеге  джетгендиле. Алай бла кетген джыл сюдлени кесаматларыны юслери бла аны аллында джылда джыйылгъанындан эсе кёб ачха джыйылгъанды.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Инстаграмда аккаунтунда аны юсюнден джаза: «Адамлагъа таб болур ючюн, озгъан джыл бу къуллукъну ишине хапар бериучю сервисле да кийирилген эдиле. «Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет» стороны исполнительного производства», «Электронная очередь» - ма былайдыла аланы атлары.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Москвада Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри С. Чеботарев бла тюбешгенди.

Ол тюбешиуню кёзюуюнде Къарачай-Черкесияны тау лыжа курортларында туризмни ёсдюрюуню эсеблерине къаралгъанды. Анда айтылгъанына кёре, къуру джангы джылгъы солууланы кёзюуюнде алада 125 минг адам болгъанды. Ол а былтырны бу заманындагъыдан 5 минг адамгъа кёбдю.

Къарачай-Черкесияны лыжа курортларынында орунла толусу бла толадыла. Дуниягъа белгили Доммай курорт бла бирге Архыз курортну сыйы да ёсе, кенгере барады.

 Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла  «Шимал Кавказ» федерал кърал учреждениени джол управлениесини тамадасы Л. Лечхаджиев,  тюбешиб, КъЧР-де «Къоркъуусуз эмда асыулу джолла» деген миллет проектни 2019-чу джыл биргелей толтурууну планын сюзгендиле. 

Ол тюбешиуден сора Темрезланы Рашид Инстаграмда кесини аккаунтунда джазгъандан, миллет проектде кёргюзюлген джолланы ишлер ючюн, быйыл кёб зат этилликди. Биринчиси, Эресейавтодор Джёгетей Аягъы шахарны юсю бла ётген тёрт полосалы джолну битдирликди. Экинчиси, 2019-чу джылны аягъына Зеленчук станседен Архыз посёлок бла Эресейни Илмуларыны академиясыны обсерваториясына баргъан джолну тамамлы ремонту этилиб бошаллыкъды.

Былтыр абыстол (ноябрь) айда «Кавказцемент» АО-да ремонт ишле башланнгандыла. Ала 2019-чу джылны хычаман (май) айына дери барлыкъдыла.

Ол заманны ичинде «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» «Кавказцемент» АО-ну ремонту бла модернизациясын этерге 1 миллиард сомдан артыкъ ачха бёллюкдю. Аны себеби  «Кавказцемент» АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» холдинге киреди.

Ремонтну кёзюуюнде «Кавказцемент» АО-ну иш кереклери джангылагъа ауушдуруллукъдула, автоматизация кенг сингдирилликди. Ол затланы кючлеринден чыгъарылгъан продукцияны багъасы тюшюб, асыулулугъу ёсерикди. Предприятие, бёлюнмей ишлегени бла да къалмай, Эресейни къыбыла джанын агъачлы цемент бла толу баджарыб да турлукъду.

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид быйыл Правительствону членлери бла биринчи кенгеш бардырды.

Башчы алгъы бурун Правительствону членлерине, законну сакълагъанлагъа, кюч структуралагъа, къутхаргъан джол къуллукълагъа, Джангы джылда биригиб ишлегенлери ючюн, бюсюреу этиб, разылыгъын билдирди.   Андан сора кенгешде 2019-чу джылгъа толтуруучу, законла чыгъарыучу, муниципал властланы органларыны этерик ишлери белгилендиле.

«Бютеулей алыб айтсакъ, Къарачай-Черкес Республикада Джангы джылны байрамы рахат ётгенди. Адамла кёб джыйылгъан джерледе  халкъны тынчлыгъын бузгъан зат болмагъанды. Этилирге керекли джумушла тири баджарылгъандыла. Адамла бир-бирлерине ашхылыкъ, игилик теджей, Джангы джылны байрамы элледе, шахарлада къууанч халда ётгенди. Аны ючюн федерал, республикан властланы, кеси оноулу джергили органлагъа биригиб иш бардыргъанлары ючюн, джюрек разылыгъымы билдиреме», - деди Темрезланы Рашид.