Хурметли джердешлерибиз!

Джаз бла Урунуугъа аталгъан джарыкъ байрам бла таза джюрекден алгъышлайбыз!

Джылла оза, тёлюле келе-кете баргъанлыкъгъа, бу джазгъы байрам кесини магъанасын тас этмей, этимлиликни, келишмекликни, азатлыкъны, рахатлыкъны, халал урунууну белгилери болгъанлай турады.

Хар заманда да биз кеслерини ишлерин сюйюб этгенлени, халал уруннганланы сыйларын кёргенлей турабыз. Эл мюлкде ишлегенле, къоллары хар неге да устала, устазла, врачла, башха къуллукълада уруннганла, сизни чемерлигигиз, тутхан ишигизни айыбсыз баджаргъаныгъыз себебден, къралда иш тохтаб къалмай аллына барады.

Хар бир юйге да берекет, мелхумлукъ келтириб кюрешгенигиз ючюн, сизге джюрек  разылыгъыбызны билдиребиз.

Уллу Ата джурт къазауатда уруш этгенлени, урушну кёзюуюнде къаджыкъмай ишлегенлени, къазауатдан сора оюлгъан шахарланы, эллени, кърал мюлкню аякъ юсюне салыб кюрешгенлени бюгюн эсибизге тюшюребиз.  Биз кесибиз алагъа ушай, аланы джашау джолларын джаш тёлюге юлгю этгенлей турургъа керекбиз.

Багъалы джердешлерибиз! Сиз тутхан иш хар заманда кёбчюлюкге керек болгъанлай турсун. Баджаргъан ишигизге тыйыншлы багъа берилсин. Этген ашхы ишигиз халкъгъа къууанч, берекет келтире, Къарачай-Черкесиябызны да, саулай Эресей къралыбызны да джашнатыргъа себеб болгъанлай турсун. Рахатлыкъ, джюрек джылыу тилейбиз сизге!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

                                                                                                                                                         Озов Аслан

 
{jcomments}