Быйыл хычаман (май) айны 3-де къарачай халкъны джуртуна къайтханына 62 джыл толгъанын Къарачай-Черкесияны миллетлери бары да, биригиб, кеслерини энчи къууанчларынча белгиледиле.

Къарачайны бу джарыкъ байрамына аталыб, кёбчюлюк къошулгъан къууанч джыйылыула, тойла-оюнла болдула. Ол байрамгъа аталгъан баш джыйылыу республиканы ара шахарында бардырылгъанды. Джыйылыугъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид келген эди. Келгенлени арасында КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) спикери Иванов Александр, Правительствону Председатели Озов Аслан, КъЧР-ни Правительствосуну эмда Администрациясыны тамадасы Озов Мурат, РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини члени Салпагъарланы Ахмат, федерал структураланы  джергили бёлюмлерини келечилери, закон-джорукъ сакълагъан органланы тамадалары, республиканы Правительствосуну членлери, депутатла, дин къуллукъчула, джамагъат бирлешликлени келечилери эмда республиканы районлары бла шахарларындан адамла бар эдиле.

КъЧР-ни Башчысы ол кюн Къарачай шахарда  халкъыбызны репрессиядан джарсыгъанларына аталыб ишленнген мемориал аралыкъда да болду.

Митингни аллында Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны башчысы, КъЧР-ни муфтийи Бердиланы Исмаил хаджи, Къарачай-Черкес клиса округну протоиерейи Александр бабас кёчгюнчюлюкде ёлгенлеге дууала окъудула.

Темрезланы Рашид ара шахарда бардырылгъан джыйылыугъа келгенлени барын Къарачай халкъны джангырыууну кюню бла алгъышлады.

- Кёб джылларын кёчгюнчюлюкню къыйынлыкъларын сынай ашыргъан къарачайлыланы биринчи къаууму мингнген эшелонла ата-бабаларыны джерлерине келиб тюшген кюнден бери 62 джыл ётдю. Саулай халкъны джашаууна къуру аман джаны бла къатылгъан ачы зулмулукъланы биз бюгюн да унутмагъанбыз. Аны бла бирге биз, ол джарсыулагъа къаршчы тургъан тёзюмлю, чыдамлы аккаларыбыз бла аммаларыбызны, аталарыбыз бла аналарыбызны этген джигитликлерин да унутмай, хар заманда эсибизде сакълайбыз. Бу кюн бизни барыбызгъа да эки сезимни чекдирген кюндю: бир джанындан саулай халкъ туугъан джеринден зор бла кёчюрюлген джыллада кеслерини эм джууукъ адамларындан айырылгъанлары бла байламлы бушуу этиб, алагъа къайгъы сёз беребиз; экинчи джанындан, туугъан джуртларындан узакъда болсала да, адеб-намыс кемситиулеге эмда адам къоранчланы къыйынлыкъларына бой бермей, кеслерин да, тиллерин да, маданиятларын да, адетлери бла адеблерин да сакъларгъа, джуртларына сынмай-бюгюлмей къайтыргъа болумлары джетген абадан тёлюлерибиз ючюн ёхтемленебиз. Аллай сезим а не ачы къыйынлыкъгъа да тёзе-чыдай, аны онглар ючюн, къаджыкъмай кюреше, хорлай билген халал, батыр халкъда болады, - деди Башчы Темрезланы Рашид.

Джыйылыуда башхалагъа да сёз берилди. Гитче Къарачай районну къартларыны советини тамадасы Хубийланы Гитче да сёлешди. Ол джыйылгъан миллетни байрам бла алгъышлаб, къарачайлыланы къыйын джыллада къазауатда джигитликлерини, урунууда да джетишимлерини юслеринден айтды.

Джыйылыуну ахыр сюреминде Шимал Кавказны, Къарачай-Черкесияны белгили джырчылары, тепсеу коллективлери концерт кёргюздюле. Келген адамлагъа той къуруб,  байрамны джарыкъ ашырдыла.

 

 БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}