Эркин-Шахар посёлокда къарачай халкъ туугъан джуртуна къайтханлы 62 джыл толгъанына аталыб митинг болду. Ол биринчи эшелонла келген темир джол станцияда башланды.

Митингге КъЧР-ни Правительствосуну членлери, Халкъ Джыйылыуну (Парламентни) депутатлары, дин къуллукъчула, джамагъат организацияланы келечилери, Ногъай районну тамадалары къошулдула.

Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны председатели, Къарачай-Черкес Республикада Дин управлениени тамадасы Бердиланы Исмаил хаджи кёчгюнчюлюк джыллада ажымлы ёлгенлеге дууа этди. Андан сора КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни атындан КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов сёлешди. Къайсы халкъгъа да туугъан джуртундан къысталгъандан уллу бушуу болмагъанын чертди. Онтёрт джылны азаб чегиб, миллетликлерин, адетлерин, тиллерин, динлерин, маданиятларын сакълай билген халкъ не уллу махтаугъа, сыйгъа да тыйыншлы болгъанын айтды.

- 62 джылны мындан алгъа, биринчи эшелонла келиб, миллет термилиб тургъан Ата джуртунда ал атламланы былайда этиб башлагъанды. Ол къаллай къууанч болгъанын келиб тюшген къарачайлыла бла алагъа тюбеген оруслула, ногъайлыла, черкеслиле, абазалыла кеслери сынагъандыла, туугъанларына, туудукъларына да айтыб ангылатхандыла. Ма бюгюн къууанч митингге джыйылгъаныбыз да анга шагъатды, – деди Александр Иванов.

Андан сора «Абаза» джамагъат бирлешликни тамадасы Дзугов Заур, Ногъай районну администрациясыны тамадасы Керейтов Энвер, «Къарачай - алан халкъ» джамагъат бирлешликни тамадасыны орунбасары Боташланы Сулайман сёлешдиле.

1957-чи джыл ногъайлыла кёчгюнчюлюкден къайтхан къарачайлыланы кеслерини миллет хантлары бла сыйлагъандыла. Митинг бошалгъанында джыйылгъанланы аллай тепсилеге чакъырдыла.

 (Бизни корр.)

 
{jcomments}