Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресейни маданият министри Владимир Мединский бла тюбешгенди.

Ала ол тюбешиуде республиканы маданиятыны ёсюмюню эмда джетишмеген затланы юслеринден сёлешгендиле.

Темрезланы Рашид Владимир Мединскийге элледе джарыкълыкъ юйлени ишлеуню джакълагъан проектни джашаугъа сингдирирге болушханы ючюн разылыгъын билдиргенди.

«Ахыр эки джылны ичинде ол джаны бла бизни республикада уллу тюрлениуле болгъандыла. Бюгюннгю Къарачай-Черкесияны тарихинде, биринчи кере болуб, 27 джангы джарыкълыкъ юй ачылгъанды. Быйыл да ачылыргъа кеслерини кёзюулерин 9 джарыкълыкъ юй сакълаб турады. Андан сора да Къарачай шахарда кёб функциялы маданият аралыкъ хайырланыугъа берилирге хазырды», - дегенди Темрезланы Рашид.

Эресейни Маданият министерствосуну болушлугъу бла Къарачай-Черкесияда мындан ары да элледе джарыкълыкъ юйледе техника база бегий барлыкъды, уллу элледе джарыкълыкъ юйледе уа кинематография тыйыншлысыча ишлерча керекли затла саллыкъдыла.

Аны бла да къалмай, министр республикан театр бла филармонияны мекямларын джангыртыуну юсю бла чыкъгъан сорууланы оноуларын этерге айтханды.

 
{jcomments}