Багъалы джердешлерибиз!

Къарачай халкъ тарих джуртуна къайтыб, джангыдан айныб башлагъан байрам кюн бла таза джюрекден алгъышлайбыз!

1957-чи джылны хычаман (май) айыны 3-чю кюнюнде сюргюнден къайтхан къарачай халкъны алыб келген биринчи эшелонланы кёзюбюзге кёргюзтсек, кёчгюнчюлюкню азаб джылларында къарачайлыла къаллай джарсыуланы сынагъанларын эсибизге тюшюрмей болмайбыз. Ол бушууланы сынагъан бизни абадан тёлюбюз сау болуб, ала кёргенлерин бир заманда да унутурукъ тюлдюле.

14 джылны ичинде Орта Азия бла Къазахстанда ачлыкъны, джаланнгачлыкъны, аурууланы, зулмулукъну сынагъан къарачай халкъ сыныб къалмай,  ана тилин, маданиятын, ёмюрледен келген адетлерин да сакълаялгъанды.

Къарачайлыла ата тыбырларына къайтхандан сора, кеслерини тириликлери бла, къарнаш хоншу халкъланы да болушлукълары бла, тау джуртубузну да, уллу Эресей къралыбызны да айнытыр ючюн уллу юлюш къошхандыла.

Къарачай халкъны сюргюнден Джуртуна къайтхан кюню барыбызны да байрамыбызды. Бу байрам кёб миллетли Къарачай-Черкесияда тюзлюкге, джюрек тазалыкъгъа, шохлукъгъа, келишимлиликге белги болгъан байрамды.

Бюгюнлюкде ёсюб келген джаш тёлюбюз  къралыбызны, республикабызны тарихлерин, джангыргъан Эресейни айнытыугъа уллу къыйынлары кирген джигитлерибизни, джигер ишчилерибизни атларын эслеринде къаты тутаргъа керекдиле.

Къралыбызны тарихинде болгъан джарсыула энди бир заманда да болмасынла, унутулгъан а этмей, зулмулукъ, зорлукъ болмазгъа кереклисин эсге салгъанлай турсунла.

Хурметли джердешле, таза джюрекден хар биригизге саулукъ-эсенлик, юйюгюзге мелхумлукъ теджейбиз.

Сабий кюлген тауушла, къартланы акъыл сёз айтхан аууазлары джюреклерин  джылыта джышасын Къарачай-Черкесияны хар бир адамы! Насыб, мелхумлукъ, берекет хар юйню да джокълагъанлай турсунла!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид

 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан.

 
{jcomments}