Мындан алда Эсентюк шахарда Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министерствосуну коллегиясы ахыр эсеблерин чыгъарыугъа атаб кенгеш бардыргъанды. Ол кенгешде Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да болгъанды.

 Кенгешни ишине Эресейни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко, РФ-ны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри Сергей Чеботарёв, РФ-ны Президентини Администрациясыны, РФ-ны Правительствосуну, РФ-ны Кърал Думасыны, РФ-ны Федерация Советини, Эресейни Тергеу палатасыны келечилери, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини башчылары эмда правительстволарыны, джамагъат бирлешликлерини келечилери къошулгъандыла.

Эресейни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко, кенгешни ачыб, стратегия кёргюзюмлеге эмда арт кёзюуде ШКФО-ну социал-экономика ёсюмюню эсеблери бла байламлы ишлеге энчи эс бёлюб сёлешгенди.

Эсентюкде баргъан кенгешде РФ-ны Президентини «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» деген указыны эмда федерал инвестицион программаланы толтуруу бла байламлы бардырылгъан ишлени айырыб сюзгендиле. Виталий Мутко, социал инфраструктураны ёсюмюне, эл мюлк комплексге, туризмге, инвестпроектлеге айырылыб уллу магъана берилгенин чертиб сёлешгенди. Округну экономикасын къурагъан бу баш санагъатла айнысала, джамагъатны джашауу да иги боллугъун чертгенди.

Александр Матовников РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министерствосу уллу иш бардыргъанын да билдиргенди. Министерствону кючю бла округну регионларында экономикаланы айныуларында биринчи джетишимле кёрюнюб башлагъанларын эмда социал джаны бла ишлеге эс бёлюннгенин да айтханды.

«Бюгюнлюкде министерство РФ-ны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечисини аппараты бла, Шимал Кавказны федерал округунда бютеу регионларыны бир-бирлери бла байламлылыкълары эмда бирден бардыргъан ишлери тамамлы болгъаны себебли, къралны Башчысы эмда Правительствосу белгилеген ишлени къысха заманны ичинде джашауда орунлу этер мадар болады», - дегенди Александр Матовников.

Дагъыда ол, министерство бла регионланы властларыны органлары округда чыкъгъан бютеу соруулагъа айырыб уллу эс бёлюрге кереклисин чертгенди.

Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри Сергей Чеботарёв, 2018-чи джыл министерство бардыргъан ишлени эсеблеб эмда быйыл баджарыллыкъ проектле бла къаллай затла этилликлерини юслеринден сёлешгенди.

Сергей Чеботарёв ШКФО-да субъектлени башчыларындан инвестпроектлени джашаугъа сингдириу джаны бла бардырылгъан ишлени джюрюшюн сериуюн этмей эмда джамагъатны джашауун игилендириу бла байламлы инфраструктура бла социал борчланы толтурур джаны бла да къаджыкъмай кюреширге кереклисин чертгенди.

«Быйыл бизни барыбызны да баш борчубуз, бу чертилген ишлени ажымсыз толтурууду», - дегенди министр.

Сергей Чеботарёв Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министрини биринчи орунбасары Байсултанов Одесге округну регионларыны башчылары башында айтылгъан затла бла бардыргъан ишлерин бир-бирлери бла келишиб баджарыргъа кереклисин чертди. Дагъыда анга регионла теджеген ишле, проектле биринчи атламларындан огъуна терен тинтилиб, тамамлы джарашдырылыб,  келишиуле бегитирге борч салгъанды.

Бюгюнлюкде, тюрлю-тюрлю санагъатланы айнытыргъа деб 22 инвестпроект джакъланнганды. 2018-чи джыл аланы 2-си хайырландырыугъа берилгенди. Он проект да 2019-чу джылны биринчи джыл джарымында этилиб бошаллыкъды.

Джыйылыуда коллегияны келечилери дагъыда Шимал Кавказ федерал округну регионларыны мындан ары да ёсюмюне джораланнган талай затны юсюнден сёлешдиле.

 
{jcomments}