Бу кюнледе Эресей Федерацияны Миллет гвардия аскерлерини федерал къуллугъуну КъЧР-де управлениесинде Чернобыль АЭС-де болгъан къыйынлыкъгъа 33 джыл толгъаны бла байламлы джыйылыу болду.

Джыйылыугъа «Союз Чернобыльцев» деген джергили джамагъат бирлешликни келечилерин - Гурьев Владимирни, Кургов Хазретни, Мекеров Викторну, Шебзухов Владимирни, Акбашев Хизирни эмда Ионов Викторну - чакъыргъан эдиле.

Джыйылыуда Чернобылде болгъан ветеранла Миллет гвардияны аскерчилерине ол джылланы эсге тюшюре атом станцияда болгъан палахны эмда аны къоратыу бла байламлы этген ишлерини юслеринден хапар айтхандыла. Ала билдиргенден, 1986-чы джыл къралыбызгъа къыйынлыкъ джетген кюн къалгъан джерледенча, бизни Къарачай-Черкес областдан да 1200 адам Чернобылге тюшген палахны къоратыр джанындан кеслерин аямай кюрешгендиле. Аланы 300-ю Черкесск шахардан болгъандыла.

- Биз вертолёт бла атылгъан атом станцияны юсю бла учуб радиацияны ачыкълай эдик. Ол кюнледе алайда радиацияны ууу тамам уллу эди. Аны бла чернобылчилени бир къаууму радиацияны ууундан замансызлай кетгендиле керти дуниягъа. Бирси къаууму уа бюгюнлюкде сакъатладыла, - деди Владимир Гурьев.

- Ол къыйын кюнлени эсде тутуб, бюгюн бизге сый бере былайгъа чакъырыб, тюбешиу бардыргъаныгъыз ючюн, тенглерими атындан да разылыгъымы билдиририм келеди. Сизге саулукъ, узакъ ёмюр теджейме, - деб сёлешди Хазрет Кургов да.

Управлениени тамадасыны орунбасары, полицияны полковниги Анатолий Таран да джыйылыугъа келген ветеранлагъа разылыгъын билдириб,  сюек саулукъ, узакъ ёмюр, юйлерине берекет  теджеди.

Джыйылыуну аягъында Миллет гвардияны келечилери чернобылчиле бла бирге Чернобылны юсюнден документал фильмге къарадыла.  

 
{jcomments}