Мындан алда Санкт-Петербург шахарда «2018-чи джылны устазы» деген атлы Эресейни устазларыны конкурсу бардырылгъан эди.


Аладан къуру 15 педагог алчы болгъан эди, аланы бири да бизни джердешибиз – Зеленчук станседе 1-чи номерли школну математика, алгебра эмда геометрия дерследен устазы - Капалкина Юлия болгъанды. Конкурс башланырны аллы бла финалгъа чыкъгъан устазла бла РФ-ны Президенти Владимир Путин тюбешгенди. Ол алчыланы алгъышлаб, алагъа эмда бу санагъатда ишлеген бютеу устазлагъа джангы джетишимле, саулукъ-эсенлик теджегенди.

Биз билгеннге кёре, Джерни юсюнде джашагъанладан къуру адам улугъа анг (сознание) бергенди Уллу Аллах.

Къалгъан джаныуарла ариу айтылгъанны, хыны этилгенни, сан ачыгъанны эмда башха затланы сезген болмаса, акъыллары джетиб: «Мен маймулма», «Мен дельфинме», «Мен итме», – деб, кеслерини ким болгъанларына тюшюнелмейдиле.

Алийланы Умарны атын джюрютген Къарачай-Черкес кърал университетге быйыл 80 джыл  толады. Бу кюнледе анда байрамгъа хазырланыу ишле къызыудадыла.
Университетни тарих джолундан, бюгюннгю джетишимлеринден, тамблагъы кюнюнден хапар айтады аны ректору Ёзденланы Аубекирни джашы Таусолтан бизни газетни Къарачай районда энчи корреспонденти Ахматланы Якъуб бла ушагъында.

Мычкыу то же, что мыт-мыт инертный, неуклюжий, рохля. Мышт карач.: бютеу аскер ~ болду погибло всё войско; ~ этерге а) перебить, истребить кого ; б) победить всех. Мюйюзлю къамыжакъ зоол. жук-олень. Мюкюл 1. признание, покояние 2. согласный, довольный. Мюрзеу

Миллетни атын сый бла айтдыргъанла аны алчы уланлары бла къызларыдыла. Хубийланы Роза аланы бириди.
Таулу къыз кёчгюнчюлюкню заманында Къыргъызияда туугъанды. Сабийлигинден ачлыкъны, джаланнгачлыкъны да сынагъанды.
Къыйын болумда джашасала да, бу юйюрде адеб-намыс, миллетни ашхы адетлери, маданияты толу сакъланнгандыла. Киши джерде сабийле сюйгенлерича окъургъа мадар табмасала да, тырмашыб кюрешгендиле. Роза да, уллула баджаргъан ишлени къарыууна кёре эте, школда иги окъугъанды. Эшитген, билген макъамларын эсге алыб, хаман джырлагъанлай тургъанды. Алай бла музыканы джарыкъ джолунда биринчи атламла этиб башлагъанды.