Къарачайлыланы араларында джигитле, джигерле, атларын сый, махтау бла айтдыргъанла кёбдюле. Не къыйын болумда да къаджыкъмай урунуб, билим алыргъа тырмашхандыла. Алай бла халкъда белгили джазыучула, поэтле, композиторла, суратчыла, скульпторла, алимле, башха устала кёб чыкъгъандыла.

Сабий болуб, кёчгюнчюлюкню ачы джылларын сынагъан, атын махтау бла айтдыргъан къарачайлы,  Тамбийланы Сеит-Умарны джашы Асланбек, аллай адамларыбызны бириди. Ол къарачайлыладан биринчи геологду, геология-минералогия илмуланы докторуду, профессорду.

Парпан  бот.  колоквинт.

Парууат  то  же,  что  парууатай  бот.   лиана,  вьюнок.

Парыз  1. уст.  непреложная  обязанность,  долг  перед  кем-чем   (напр.  перед  чьей-л.  памятью)   2. куча  камней  на  огороде.

Папхы   бот. молочай  ларский.

Паташ  калий.

Мындан алда Санкт-Петербург шахарда «2018-чи джылны устазы» деген атлы Эресейни устазларыны конкурсу бардырылгъан эди.


Аладан къуру 15 педагог алчы болгъан эди, аланы бири да бизни джердешибиз – Зеленчук станседе 1-чи номерли школну математика, алгебра эмда геометрия дерследен устазы - Капалкина Юлия болгъанды. Конкурс башланырны аллы бла финалгъа чыкъгъан устазла бла РФ-ны Президенти Владимир Путин тюбешгенди. Ол алчыланы алгъышлаб, алагъа эмда бу санагъатда ишлеген бютеу устазлагъа джангы джетишимле, саулукъ-эсенлик теджегенди.

Биз билгеннге кёре, Джерни юсюнде джашагъанладан къуру адам улугъа анг (сознание) бергенди Уллу Аллах.

Къалгъан джаныуарла ариу айтылгъанны, хыны этилгенни, сан ачыгъанны эмда башха затланы сезген болмаса, акъыллары джетиб: «Мен маймулма», «Мен дельфинме», «Мен итме», – деб, кеслерини ким болгъанларына тюшюнелмейдиле.

Алийланы Умарны атын джюрютген Къарачай-Черкес кърал университетге быйыл 80 джыл  толады. Бу кюнледе анда байрамгъа хазырланыу ишле къызыудадыла.
Университетни тарих джолундан, бюгюннгю джетишимлеринден, тамблагъы кюнюнден хапар айтады аны ректору Ёзденланы Аубекирни джашы Таусолтан бизни газетни Къарачай районда энчи корреспонденти Ахматланы Якъуб бла ушагъында.