Бусагъатда республиканы школларын джангы окъуу джылгъа хазырлау иш къызыудады. Аны бла бирге, озгъан окъуу джылда болгъан джетишимлени, кемликлени да эсгере, белгиленнген борчларын алгъындан да иги баджарыр ючюн кюрешедиле. Бу ишле Гитче Къарачайда да этиледиле.
Районда сабийле онбеш школгъа джюрюйдюле, аланы асламысы уллу школладыла. Окъуу джыл бошалгъанлай мекямланы джарашдырыу башланнган эди, бюгюнлеге ууакъ-тюек джумушладан къалгъанла этилиб бошалгъандыла, дерге боллукъду. Быйыл толу ремонт этилген школ джокъду, алай а къыркъаууз (сентябрь) айны 1-не Ючкекенде 1-чи номерли эмда Терезеде 5-чи номерли школлада экишер джангы кабинет ачылыргъа хазыр болуб турадыла. Ала миллет программагъа тюшюб этилгендиле. Ол кабинетлени хар бирине бир миллион бла алтыджюз сом багъасы оборудование алыныб салыннганды. Башха уллу школлада да аллай кабинетле къурала барлыкъдыла. Ол иш районда 2022-чи джылгъа битерикди. Аланы барында да дерследен тышында джумушла этилликдиле.
Озгъан окъуу джылны районну школлары къурамлы ашыргъандыла. Онбиринчи классны 165 сохта тауусханды. Аладан 39 сабий айырмагъа школну бошагъанды. Красный Курган элден Аппакъланы Ильяс, Римгоркадан Чомаланы Зарема, Терезеден Биджиланы Джамиля кърал экзаменледе (ЕГЭ) 100 балл алгъандыла. Саулай да айтсакъ, муну аллында окъуу джылдан эсе бу джол экзаменлени иги бергендиле. Ол себебден быйыл Эресей Федерацияны алчы окъуу заведениелерине кёбле кирликлерине ышанадыла устазла.
Республикада тюрлю-тюрлю олимпиадалагъа къошулуб, ал орунланы алгъанла бла да махтаныргъа боллукъдула ала, артыкъ да бек 1-чи номерли орта школну коллективи. Мындан ары да аллай фахмулу сабийлени санын керелерге кёлленибдиле.
Талай джылны ичинде районда бир джангы школ бла юч сабий сад ачылгъанды. Бу окъуу джылны аягъында уа тёбеннги классланы сохталары солурча мадарла да этилген эдиле. Сегиз школда лагерле ачылыб, алада 630 сабий каникуллада бош заманларын хайырлы, джарыкъ ашыргъандыла. Бир къауумла Тебердиде, Доммайда лагерледе да солугъандыла.
Быйыл 1-чи классха 600-ден артыкъ сабий барлыкъды. Алай бла окъуучуланы саны беш мингден атларыкъды. Ол а былтырдан эсе джюз сабийге кёбдю. Аланы окъутурукъ, ариу халиге юретирик устазла да 400-ден асламдыла. «Эресей Федерацияны билим бериуюню махтаулу къуллукъчусу», «Къарачай-Черкес Республиканы махтаулу устазы» деген сыйлы атланы джюрютгенле да аз тюлдюле.
Школланы къайсы биринде да компьютер классла, спорт залла бардыла. Районну окъуу бёлюмюнде айтханларына кёре, дерс китабла бла да баджарылгъандыла. Школланы асламысында, сохтала тарих джолубуздан хапарлы болурча музейле бардыла. Биринчи класслагъа барлыкъланы школгъа хазырлагъан 12 садикни эшиклери сабийлеге ачыкъдыла.
Алайды да, джаш тёлюню окъутуу, юретиу ишле къурамлы башланыб, джетишимли бошаллыкъларына ишексиздиле. Бу затлагъа джууаблы  къуллукъчула бла школланы директорларына тюбеген  сагъатыбызда,  Гитче Къарачай районну администрациясыны башчысы Байрамукъланы Рамазан бла окъуу бёлюмню тамадасы Тамбийланы Умаргъа, къайсы устаз коллективге да таймаздан эс бёлюб тургъанлары ючюн разылыкъларын билдириб, сёлешдиле.
АППАЛАНЫ Билял.
 
{jcomments}