Кёб болмай У.Дж. Алий улу атлы Къарачай-Черкес кърал университетни тамалында къарачай-малкъар эмда черкес маданиятла бла тиллени аралыкълары къууанч халда ачылгъандыла.

Бюгюнде бизни университетде бютеулей да тёрт маданият эмда тил аралыкъ ишлейди. Ала республикада джашагъан тёрт халкъны маданиятларын эмда тиллерин сакълаугъа эс бёллюкдюле. Къарачай-малкъар маданият бла тилни аралыгъыны юсюнден айтхан заманда, чертерге излегеним, бу ишде бизни сынамыбыз уллуду. Нек десегиз, къарачай-малкъар эмда ногъай филологияны кафедрасы бу затла бла кюрешгенли талай джыл болады. Биз ана тил бла маданиятны къолубуздан келгенича халкъгъа ангылатыб, джайыб, сингдириб кюрешгенбиз, аны юсюнден илму конференцияла да бардыргъанбыз, - дегенди филология илмуланы доктору, профессор, къарачай-малкъар эмда ногъай филология кафедраны тамадасы Алийланы Тамара.

Ол билдиргенден, кафедра ары дери да ана тилни билмеген сабийлеге окъуу эмда суратлау китабла джарашдыргъанлай тургъанды. Мындан алда бу иш энчи проектни тамалында бардырылгъанды. Энди ол ишлеге джангы ачылгъан Аралыкъ джууаблыды.

Ол себебден аралыкъ илму эмда юретиу ишле бла бирге окъуу, дерс китабла да хазырларыкъды.

Абаза эмда черкес филология кафедраны тамадасы Амир Клычев черкес тил бла маданиятны аралыгъы бардырлыкъ ишлени юслеринден хапар айтды.

- Бюгюн бизни аралыкъны официал эм къууанч халда ачылыуу болгъанды. Баджарылгъан эмда этиллик ишлени юсюнден айтхан заманда, джылына эки кере басмаланныкъ журналны магъанасын чертерге излейме. Ары аууз чыгъармачылыкъны айтыулары, джомакълары, хапарла, назмула, аны кибик башха чыгъармала кирликдиле. Бизни халкъда джазгъан адамла чыгъармаларын басмалар мадар табмайдыла. Мындан ары фахмулу адамларыбызгъа чыгъармачылыкъ бла кюреширге джол ачарыгъыбызгъа да ышанама, - дегенди А. Клычев.

Эсгертирге излегенибиз, эки джыл мындан алда ачылгъан ногъай эмда абаза маданият эмда тил аралыкъла ишлерин джетишимли бардырадыла.

Тёрт аралыкъ да ана тиллени, маданиятны, халкъ адетлени юсю бла республиканы школ сохталары, джамагъат, илму организациялары, муниципал къуралышлары бла иш джюрютюрюкдюле.

(Бизни корр.).

 

 
{jcomments}