Мычкыу то же, что мыт-мыт инертный, неуклюжий, рохля. Мышт карач.: бютеу аскер ~ болду погибло всё войско; ~ этерге а) перебить, истребить кого ; б) победить всех. Мюйюзлю къамыжакъ зоол. жук-олень. Мюкюл 1. признание, покояние 2. согласный, довольный. Мюрзеу

Миллетни атын сый бла айтдыргъанла аны алчы уланлары бла къызларыдыла. Хубийланы Роза аланы бириди.
Таулу къыз кёчгюнчюлюкню заманында Къыргъызияда туугъанды. Сабийлигинден ачлыкъны, джаланнгачлыкъны да сынагъанды.
Къыйын болумда джашасала да, бу юйюрде адеб-намыс, миллетни ашхы адетлери, маданияты толу сакъланнгандыла. Киши джерде сабийле сюйгенлерича окъургъа мадар табмасала да, тырмашыб кюрешгендиле. Роза да, уллула баджаргъан ишлени къарыууна кёре эте, школда иги окъугъанды. Эшитген, билген макъамларын эсге алыб, хаман джырлагъанлай тургъанды. Алай бла музыканы джарыкъ джолунда биринчи атламла этиб башлагъанды.

 Къачан да болуучусуча, быйыл да каникулланы кёзюуюнде сабийлени солууларына эс бёлюннгенди. Республиканы школларыны сан биринден къалгъанында лагерле ачылгъандыла. Къуру Гитче Къарачай районда ала сегиз бардыла. Анда халкъ окъуу бёлюмню тамадасы Тамбийланы Умар билдиргенден, алагъа джюрюген сохталаны не джаны бла да излемлерин баджарыргъа 1323000 сом джоюм этилликди. Аны джартысы республикадан келгенди, джартысын да район кеси бергенди.
Биз Гитче Къарачай районну Ючкекенде 7-чи номерли орта школунда ол иш къалай къуралгъанына къарадыкъ.
Кенг арбаз ариу джарашыб эди. Тартыула, джырла джарыкъ эшитиле эдиле. Сохтала, къауум-къауум болуб, тюрлю-тюрлю спорт эришиуледе бир-бирлерин хорларгъа кюреше эдиле.  Алагъа да бир кесек къараб, лагерни тамадасы Тамбийланы Альмирагъа хапар сордукъ.

Римма Мухабовна Аброкованы къыз тукъуму Камбиевады. Мен аны эртдеден бери таныйма. 20 джылны мындан алгъа ол Первомайское элни орта школуну директору болуб ишлеген сагъатында мен аны юсюнден джазгъан эдим.
Римма Мухабовна, пенсиягъа чыкъгъанындан сора, Первомай аграр-колледжде кадрланы бёлюмюню тамадасы ишге джарашады. Школну юсюнден джазгъан заманымда мен Римма Мухабовна Гитче Къарачай районнга къалай тюшгенини, къарачайлыланы арасында ненча джыл джашагъаныны юслеринден джазмагъан эдим. Первомайское элде школну директоруду, коллективге таб башчылыкъ эте биледи, деб джазгъан эдим.
Мындан алда анга тюбеб, Гитче Къарачай районнга джашаргъа, ишлерге къачан келгенини, къарачайлыла бла къалай шохлукъ джюрютгенини юслеринден хапар сордум.
- Къабарты-Малкъар Республикада Зольский районда Каменномост деб бир эл барды, - дейди Римма Мухабовна. – Анда 1954-чю джыл аууз-герги айны 22-де туугъанма. Школгъа джюрюб башладым. Атам Мухаб, къазауатны ветераны, школну директору эди. Кесине да 1957-чи джыл «КъМАССР-ни махтаулу устазы» деген ат аталгъан эди. Арадан 11 джыл озуб, 1968-чи джыл, «Социалист Урунууну Джигити» деген атха ие болгъан эди. Кечирек кесим Къабарты-Малкъар университетни филология факультетин бошаб, орус тилден, литературадан школда дерсле бере башладым. Атам хаман дерслериме келиб, талай сагъатны тынгылаучан эди. Дерсле бошалсала кемликлерими айтыучан эди.

Республиканы эм къыйырында эллени юслеринден хапарланы газетни бетлеринде окъуй тургъансыз, бюгюн Майский посёлок бла шагъырей этерге излейбиз.
 Ол Ставрополь крайны чегинде орналгъанды. Тарих джолуна къарасакъ, эски эллени бириди дерге да боллукъду. Аны юсюнден хапар билирге излегеннге, «Эдиланы Надяханнга бир тюбе» дейдиле элчиле. Ол орта школну устазы, джамагъатда уллу сыйы болгъан адамды. Кёб джылланы узагъына эл къалай къуралгъаны бла байламлы документле джыйыб, къартла бла ушакъ этиб айланады. Толу хапар айталлыкъ олду дегенлеринде, биз да анга тюбеб хапар сордукъ.
- 1787-чи джыл, къралны кюн чыкъгъан джанында чеклени бегитир ючюн, Воровсколесский посёлокга бойсуннган бир къазакъ бетджан ишлейдиле. Узаймай «Пост Новенький» деб къурайдыла. 1790-чы джыл тёрт джанына къарарча къадама ишлеб бегитедиле, кесине да Воровской атайдыла. Артда аскер къуллукъ этгенлени юйдегилери да келиб, аны тёгереги бла тамал салыб башлайдыла. Хауасы, джери да келишгени амалтын, кёбле джашау къураргъа былайын сайлайдыла. Заман оза, эл да кенгере барады. Совет власть келирни ал джылларында Медняков бла Силин деб эки помещикге мюлк джерле этиб бередиле. Революциядан сора ат завод къуралады. Атланы ёсдюрюб аскерлеге бериб турадыла. Къазауат башланыб, немецле бери джууукълашханлай, алагъа къарагъанла Сергей Завгородныйни башчылыгъы бла эм асыулу тукъумлу атланы айырыб, джылкъыны Аскер-Гюрджю джол бла сюрюб кетедиле. Артда ызына къайтарадыла. Бу санагъатдан уллу хапары болгъан И. С. Ромазов С. М. Будённыйни аскеринде къазауат этеди. 1943-чю джыл ол джаралы болгъанында, маршал ат заводну аякъ юсюне сал деб, аны бери иеди. Биринчи къанджалбаш юйлени джангы директор ишлетеди, тёгерекге да терекле, кёкенле орнатдырады, элни джарашдырыуда башха джумушланы да этдиреди. Ол ажымлы ёлгенинде, Будённый самолёт бла келиб, самолёту  бусагъатдагъы тауукъ ферма болгъан талагъа къонуб, айтылгъан маршал бушуу митингде сёлешиб кетеди. Хорламдан сора хар не джарашыб башлайды. Алтмышынчы джыллада алайына  Майский деб атайдыла, – деб хапар айтды Надяхан.