Россия Федерацияны махтаулу устазы, Россия Федерацияны окъуууну айырмасы, талай кърал саугъаны иеси, Биджиланы Адейни джашы Солтан 1934-чю джыл апрелни 7-де Учкуланда туугъанды.
 Мында ал башланнган школну 3-чю классын бошай тургъанлай, Биджиланы юйюр халкъ бла бирге зор бла Къазахстаннга кёчюрюледи. Ала Джамбул областны Гродиково элине тюшедиле. Къыйын кёзюуню ауурлугъун кёлтюре, таулу джашчыкъ окъууун андан ары бардырады. Алайдагъы школну 1955-чи джыл джетишимли бошаб чыгъады. Андан сора Фрунзеде кърал университетни химия факультетине киреди. Аны эки курсун бошагъандан сора, къарачай халкъгъа Джуртуна къайтыргъа эркинлик бериледи. 1957-чи джылны джазында Биджилары халкъ бла бирге Кавказгъа къайтадыла. Ала эллерине къайтыб, Огъары Учкуланда орналадыла. Заманын бошуна иймезге кюреше, Солтан ол джыл Дондагъы Ростовну кърал университетине барады. Аны химия факультетини ючюнчю курсуна аладыла. С. Биджи улу, окъууун 1961-чи джыл бошаб, устаз усталыкъ алыб чыгъады. Ол, элине келиб, Учкуланны орта школунда химия бла биологиядан устаз болуб ишлейди. Арадан заман озуб, аны ВЛКСМ-ни Къарачай район комитетини 1-чи секретары этедиле.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид «школа+детский сад» деген окъуу комплексни къурулушуна къарагъанды. Ол ишлене тургъан мекям Хабез районну Псаучье-Дахе элинде 264 окъуучу бла, школгъа дери 75 сабийге джораланнганды.
 

Эсигизге салайыкъ, «школа+детский сад» деген форматда окъуу комплекслени къурулушу Темрезланы Рашидни аманаты бла, быйыл башланнганды. Бусагъатда школну къурулуш-монтаж ишлери битиб бошагъандыла. Ишчиле школну тёгерегин джарашдыра турадыла. Ичинде да бир къауум иш этиледи. Ол бусагъат заманны излемине джууаб берген мекям боллукъду. Аны неси да таб джарашдырылгъанды. Школну залыны 300 орну барды. Футбол ойнарча джери эркинди.
Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид окъуу комплексни арбазында элчиле солурча джерле этилиб, объектни къысха заманны ичинде хайырланыугъа берирге кереклисин айтханды.
(БИЗНИ КОРР.).

Быйыл «Хурмет Белгиси» орденни джюрютген Къарачай-Черкес гуманитар тинтиу-излем институт 85-джыллыкъ юбилейин байрамлагъанды. Октябрны ал сюреминде республиканы 25-джыллыгъына атаб, «Къарачай-Черкесия Кавказны социокультура «тийресинде» деген аты бла конференция бардыргъанды.
Джыйылыуда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни атындан институтну коллективин республиканы окъуу бла илмуну министри Инна Кравченко алгъышлагъанды. КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну атындан  комитетни тамадасы Исмель Биджев да сёлешгенди. Институтну юбилейи бла алгъышлай Абхазиядан, Москвадан, Ростов областдан, Адыгеядан, Шимал Кавказны бютеу регионларындан эмда баш окъуу учреждениелеринден келечиле келген эдиле. Илму институтланы тамадалары эмда келечилери КъЧИГИ-ни алимлерине саулукъ-эсенлик, илмуда джангы джетишимле теджедиле. Ингуш Республиканы Башчысы, РФ-ны Джигити Юнус-Бек Евкуровну эмда Абхазияны Башчысы Рауль Хаджимбаны  КъЧИГИ-ге алгъышлау къагъытларын аладан келген келечиле Институтну директору Рамазан Тхагапсовгъа къууанч халда бердиле…

 -  Магомет Исмаилович бизни школну дараджасын мийикге кёлтюрген эди. Андан ёрге чыгъалмасакъ да, энгишге болургъа эркинлигибиз джокъду. Ол нюзюр бла ишлейбиз, - деб башлады хапарын Курорт Тебердиде 2-чи номерли школну директору, баш категориялы устаз Алботланы Джагъафарны къызы Аминат.
   Тюзю, биз да бу школну Къарачай шахар муниципал къуралыуда махталыб тургъаны ючюн, коллективни иши бла шагъырей болургъа келген эдик. Он джылдан артыкъ заманны ичинде, эм игиге саналгъан юч школну бири болуб  келеди. Былтыр да экинчи орунну алгъанды. Школгъа, 2005-чи джыл джашлай дуниядан кетген директорлары, Халилланы Магометни аты аталгъанды. Кеси да, мемориал къангадан, джаш тёлюге огъур теджегенча къарайды.

Багъалы педагогла, билим бериучю учреждениелени къуллукъчулары, педагогика ишни ветеранлары!
Сизни барыгъызны да усталыкъ байрамыгъыз бла - Устазны кюню бла – алгъышлайбыз эмда этген иши
Сиз кесигизни эм къыйын эмда эм сыйлы ишлени бирине – ёсюб келген тёлюге билим бериу бла аны юретиу ишге – бергенсиз.
Педагогну усталыгъы адамны анга толу бериллигин, уллу билим, тёзюм, акъылманлыкъ, аны бла да къалмай, сабийлени сюерин излеген усталыкъды. Къарачай-Черкесияны устазлары ол шартланы джюрютген адамла болгъанлары себебли сабийлени джашауларына уллу муратла бичген тири, терен билимли адамла этиб ёсдюредиле.
Республиканы башчылыгъы да сабийлени окъутуу  иш таб къуралырча  мадарла этиб кюрешеди.  Шахарла бла районлада, аны кибик узакъ джерледе орналгъан элледе ишленнген сабий садла, школла, физкультура-саулукъ комплексле – быланы бары да сабийле педагогланы башчылыкълары  бла кеслерини фахмулары бла эблиликлерин ёсдюрюрге бирча мадарла табар ючюн деб ишленедиле.