Багъалы джердешле!

Къарачай-Черкесияны сыйлы джамагъаты! Хурметли ветеранла!

Байрым (февраль) айны 17-де Къарачай шахар округну Орджоникидзевский посёлогунда Кавказ ауушланы фашистледен азатланнганларыны 80-джыллыгъына аталгъан бушуу митинг болгъанды.

Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!
Эресейни аскер махтаууну кюню бла – Ата джуртну къоруулаучуну кюню бла – барыгъызны да алгъышлайбыз!

Мен Сторожевой стансени участок больницасында 2021-чи джыл абыстол (ноябрь) айны ал кёзюуюнде болгъан эдим.