Къарачай-Черкес Республиканы ич ишлерини министри Игорь Трифонов МВД-ны коллегиясыны джыйылыуун бардырды. Ол 2019-чу джылны биринчи джарымында этилген ишлеге аталгъан эди.
Джыйылыугъа КъЧР-ни прокуроруну орунбасары Махов Артур, бу министерствону бёлюмлерине, шахарла бла районлада полицияны бёлюмлерине башчылыкъ этгенле да келген эдиле.

 

Элия (июль) айны 17-де федерал эмда Къарачай-Черкесияны кёбчюлюк информация мадарларыны келечилери КъЧР-ни джолларында пресс-тургъа къошулуб, регионну федерал джолларында къурулуш эмда джангыртыу ишлеге къарагъандыла.

«Биз регионда джолларыбызны агъачлыкъларын эмда джангыртыу ишлени къалай бардырылгъанларын кесигиз кёзюгюз бла кёрюрча къурагъанбыз пресс-турну. Бюгюн джоллагъа ремонт этилген джерлени барына да барлыкъбыз», - дегенди «Кавказ» деген федерал джол управлениени республикан бёлюмюню тамадасыны орунбасары Анатолий Озов журналистлеге.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни аманаты бла республиканы къурулуш эмда фатар-коммунал мюлкюню министри Евгений Гордиенко Джёгетей Аягъы районда кенгеш бардыргъанды.

Аны ишине Къарачай-Черкес Республиканы окъуу бла илму министри Инна Кравченко, Джёгетей Аягъы муниципал районну башчысы Лайпанланы Мурат, Гюрюлдеуюк элни башчысы Айбазланы Хыйса эмда «Карачаевочеркесавтодор» РГКУ-ну управлениесини келечилери да къошулгъан эдиле.

Уллу Ата джурт къазауатны заманында кавказ ауушла ючюн баргъан урушланы джоллары бюгюн-бюгече да тинтилиб бошалмагъандыла. Джыл сайын джаш адамла джыйылыб, тинтиу-излеу ишле бардыра, ауушлагъа чыгъадыла.
Быйыл регионла арасы тау ауушлагъа чыгъыу слётха Эресейни башха регионларындан Къарачай-Черкес Республикагъа 200-ден артыкъ джаш адам келликди.
КъЧР-ни Правительствосунда тау ауушлагъа чыгъыуну регионла арасы слётуна хазырланыу ишлени бардыргъан къурау комитетни кенгеши болду.

 

Джангы окъуу джылны аллында Къарачай-Черкес Республиканы 10 районунда «Точка роста» деген 19 окъуу аралыкъ ачыллыкъды.

Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Аслан Озов республиканы Окъуу бла илму министерствосуну келечилери, муниципал районланы башчылары бла бирге Хабез, Абаза, Адыге-Хабль эмда Ногъай районланы бир бёлек эллеринде болгъанды. Ала «Образование» деген миллет проектни «Современная школа» деген федерал проекти эл школлада къалай толтурулгъанына къарагъандыла.