Къарачай-Черкесияны Премьер-министри Аслан Озов адамла бла тюбешиу бардыргъанды.

Ала Правительствону Председателине джумушларын айта, республиканы эллерини социал-экономика ёсюмюню, кърал программаланы тамалларында турмуш болумну игилендириуню юслеринден соргъандыла.

Къобан районну Мичуринский элинден кёб сабийли ана, Лайпанланы Альбина, Аслан Озовдан, «Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 годы» деген программагъа кёре джашау болумун иги этерге болушуругъун тилегенди. Аны кесини юйю болмагъаны амалтын, бусагъатда юйдегиси, киши юйде ачха тёлеб турады.

Аслан Озов Лайпанланы Альбинагъа ол программаны КъЧР-ни Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерствосу бардыргъанын билдириб, министерство кёб сабийли юйдегилеге юй болумларын иги этерге джораланыб берилген субсидияны, кёзюулери джетгенлей, алырча, контролда тутарыгъын айтханды.

Къарачай-Черкесия «Телеаллея» деген Бютеуэресей акциягъа къошулгъанды. Аны тамалында республиканы Правительствосуну членлери, джамагъат организацияла бла кёбчюлюк информация мадарланы келечилери эсде къаллыкъ биринчи аллея орнатхандыла.

«Къарачай-Черкесияны адамлары цифралы телевидениени агъачлылыгъына тыйыншлы багъа берликлерине мен ийнанама. Бюгюнлюкде биз 20 терек орнатдыкъ, ала цифралы форматда джамагъат къарарыкъ 20 федерал каналны белгилейдиле. Барыгъызны да бу джангы джетишим бла алгъышлайма», - дегенди Къарачай-Черкесияны Премьер-министри  Аслан Озов.

Ол айтхандан, республиканы джери цифралы телевидениени сигналы бла 99,9 процентге баджарылгъанды. Ол кёргюзюм Эресей Федерацияда эм игилени бириди.  Къарачай-Черкесия арттотур (апрель) айны 15-ден цифралы телевидениеге толу кёчерик 20 регионну бириди.

Къарачай-Черкесияны промышленность бла сатыу-алыу министри Мурат Аргунов чертгенден, республиканы адамлары хайырланыргъа боллукъ экинчи мультеплексге 20 хакъсыз канал кирликди. Джангы аллеяда хар салыннган терек, ариу кёргюзтюрюк, бир канал болгъанын билдиреди.

Связь бла коммуникацияланы ёсюмюню аралыгъыны тамадасы Станислав Беляков билдиргенден, бара баргъан заманда регионал каналла да цифралы форматда ариу кёргюзтюрюкдюле.

«Кёб турмай «Архыз 24» джангы форматлы телевидениени 21-чи каналы боллугъуна биз ышанабыз. Бюгюн ол бизни республикагъа, бютеу къралыбызгъа уллу магъанасы болгъан, алгъа тири атлагъан затды», - дегенди ол.

  Къарачай районну джамагъаты цифралы телевидениеге кёчерге хазыр болгъанды.

- Къарачай районну администрациясы джамагъатны арасында юретиу-ангылатыу ишни таймаздан бардыргъанлай тургъанды. Адамла кёб джыйылыучу джерлеге цифралы телевидениеден хапар айтхан материалла тагъылгъандыла – почта бёлюмледе, социал объектледе, кёб функциялы аралыкълада, районла бла эллени официал сайтларында, - деб хапар айтханды Къарачай районну башчысыны орунбасары Алботланы Рамазан.

Ол чертгеннге кёре, районда болушлукъ керекли адамлагъа цифралы телевидениеге джараулу оборудование алыб бергендиле. Айтыргъа, районну эллерини администрациялары къарыусуз джашагъан юйдегилени тизимин табдыргъандыла, анда 186 адам болгъанды. Энди ол адамла барысы да приставкала бла баджарылгъандыла.

Бюгюнлюкде районда 106 юйдеги цифралы телевидение бла хайырланады. Районда 7111 юйден 6988 юйню иелери бла бу джумуш бла байламлы ушакъ этилгенди, аланы хазырлыкълары тинтилгенди.

Албот улу айтханнга кёре, юйлеринде таймаздан джашамагъан адамла бла тюбешир муратда эл администрацияланы келечилери эмда волонтёрла аланы арбазларын джокълагъанлай турадыла.

 Хурметли  джамагъат!

2019-чу джыл арттотур (апрель) айны 15-ден Къарачай-Черкес Республика цифралы эфир телевидениеге кёчерикди. Алгъыннгы аналог телевизион сигналланы джукълатырыкъдыла.

Цифралы эфир телевидениеге кёчюуде  ангылашынмагъан  сорууугъуз болса, алтотур (март) айны 5-ден арттотур (апрель) айны 30-на дери  8-800-201-28-89 номерли телефоннга, къаллай телефон бла да, хакъсыз сёлеширге боллукъсуз.

Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууабла берликдиле.

 

 

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Аслан Озов республиканы Правительствосуну кенгешин бардыргъанды. Анда социал магъанасы болгъан 13 соруугъа къаралгъанды.

Кенгешни кёзюуюнде Къарачай-Черкесияны Правительствосуну членлери «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2025 годы» деген  республикан адресли программаны бегитгендиле. Къарачай-Черкес Республиканы къурулуш эмда фатар-коммунал мюлкюню министри Евгений Гордиенко билдиргенден, адамланы къоркъуулу, къолайсыз юйледен кёчюрюуню программасына къолайсыз болумгъа 2017-чи джылны башил (январь) айына дери чыгъарылгъан  юйле кирликдиле. Бюгюнлюкде КъЧР-ни аллай реестринде 7 кёб фатарлы юй барды. Аланы 5-си Джёгетей Аягъы райондады. Эркен-Шахар бла Адыге-Хабль элледе да биришер юй барды. Быйыл Джёгетей Аягъында 16 адам джашагъан 202,8 квадрат метр джери болгъан аллай къолайсыз юйде джашагъан адамла кёчюрюллюкдюле.