Ич ишлени органларыны къуллукъчулары закон-джорукъ къалай сакъланнганына къарайдыла. Ала рахатлыкъ, мамырлыкъ ючюн кюрешген, махтаугъа тыйыншлы адамладыла.

Уллу Ата джурт къазауатны джоллары не аз да тынч болмагъанлары хакъды. Аланы къайсы бири да совет халкъны Уллу Хорламны унутулмазлыкъ кюнюне элте эдиле.

КъЧР-ни Теберди миллет паркында Никита Михалковну студиясы салыб башлагъан джангы «Бременские музыканты» деген фильмни эпизодларын алгъандыла. 2024-чю джыл башил (январь) айны 1-де аны кёргюзюрюкдюле.

Бу кюнледе КъЧР-ни Правительствосуну Юйюню Гитче залында республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Евгений Поляковну башчылыгъы бла Къарачай-Черкесияны «Россия» деген халкъла арасы кёрмючге-форумгъа къошулуууну хакъындан къурау комитетни кенгеши ётгенди.

Бизни республикада «Лучший учитель родного языка и родной литературы - 2023» деген Бютеуэресей конкурсну ахыр кёзюую бардырылды.