Элия (июль) айны 24-де Къарачай-Черкес Республиканы Байрамукъланы Халимат атлы ара библиотекасында джаш тёлю этнокультура фестивалны тамалында «тёгерек стол» бардырылды. «Тёгерек столну» баш темасы – «Джамагъат бирлешликлени миллетле арасы келишиулюкге къошхан юлюшлери».
«Тёгерек столну» Пятигорскеден «Сервис-персонал» деген джамагъат бирлешлик къурагъан эди. Аны ишине КъЧР-ни Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министрини орунбасары Хубийланы Ислам, КъЧР-ни джамагъат, джаш тёлю бирлешликлерини келечилери эмда башхала къошулгъан эдиле.

Бу кюнледе Байчораланы Мариям атлы Къарачай-Черкес кърал тарих-маданият эмда табигъат музейни-заповедникни мекямында «Дом национальностей» деген, тохтамай ишлеб турлукъ, кёрмюч ачылды.

Кёрмючню ачылыууна Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Аслан Озов, республикабызны маданият министри Рамазан Бороков, финансла министри  Сюйюнчланы Мурат, миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министрини орунбасары Хубийланы Ислам, башха кърал ишчиле, республикабызда джамагъат бирлешликлени келечилери, алимле, студентле, тарихни, этнографияны сюйгенле, журналистле джыйылгъан эдиле.

 Арт джыллада Къарачай-Черкес Республикада спорт инфраструктураны къурулушу тири бардырылады.  Районлада, шахарлада спорт аралыкъла, бассейнле, спорт площадкала, футбол тюзле ишленедиле. Саулай да аллай объектле 60-дан асламдыла.

Быйыл Джёгетей Аягъы шахарда физкультура эмда саулукъ сакълау аралыкъ ачыллыкъды. Аны къурулушу къалай бардырылгъанына бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид къарагъанды. Аралыкъны тамалы уллу спортзалды, анда волейбол, баскетбол, гандбол эмда мини-футбол ойнарча неси да джарашдырыллыкъды.

 Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин «Правда и справедливость» деген медиафорумну пленар кенгешини эсеблерине кёре талай джумушну белгилегенди, аланы толтурургъа деб, къол салыб бегитгенди. 

«Правда и справедливость» деген VI-чы медиафорумгъа Эресейни регионларында кёбчюлюк информацияланы бойсунмагъан мадарларыны келечилери къошулгъандыла.

 Джыл сайын элия (июль) айны 14-де Къарачай-Черкес Республикада Эресейни Почтасыны кюнюн белгилейдиле.
Озгъан ыйыкъда республиканы почтасыны къуллукъчулары санагъат байрамларына республикан эмда джамагъат бирлешликледен къонакъла чакъырыб, къууанч халда джыйылыу бардырдыла.
«Эресейни Почтасы РФ-ны баш предприятиелерини тизимине киреди. Къралда болгъан предприятиеле бла тенглешдирсенг, Эресейни Почтасыны филиалларыны саны барындан да асламды. Аны 42 минг почта бёлюмюнде 300 минг ишчи къуллукъ этеди. Алай бла ол Эресейде эм кёб къуллукъчусу болгъан организациягъа саналады.