Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, РФ-ны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведевни башчылыгъы бла баргъан РФ-ны Президентинде Советни президиумуну кенгешине къошулгъанды. Анда сёз стратегия ёсюмню эмда миллет проектлени юслеринден баргъанды.

«Биз сизни бла терен магъаналы административ оноула этдик. Бюджетле арасы трансфертлени юсюнде келишдик. Быйыл биз белгилеген ачханы асламысы регионлагъа джетгенди, бир къаууму джете турады. Саудан алыб къарагъанда хар зат быйыл башха джылладан эсе игиди. Регионла тири ишлейдиле.

Къарачай-Черкесияны багъалы джамагъаты!
Сизни барыгъызны да бу джарыкъ байрам бла – Юйдегини, сюймекликни, кертиликни кюню бла – таза джюрекден алгъышлайбыз!
Ёмюрледен бери да адамны не тюрлю джарсыудан къоруулагъан да, аны тин-иннет ангысын къурагъан да, джетишимле этдирген да, халкъны адебин-намысын сакълагъан да, тёлюлени араларында байламлылыкъны къурутмай тургъан да юйдегиди.
Бюгюнлюкде Къарачай-Черкесияда юйдегини бегитиу, аналыкъ бла сабийликге джакълыкъ этиу, алай бла адамланы джашауларын игилендириу джаны бла кёб иш этилгенди. Больницала, окъуу аралыкъла, солуу паркла, спорт майданла ишленнгендиле эмда хайырландырыладыла, алагъа аталыб къурулуш ишле бардырыладыла. Къарачай-Черкесияда юйдегиле бла сабийлени джашау дараджаларын ёсдюрюр, ала солурча мадарла къурар эмда спорт бла кюрешдирир ючюн къолдан келген не ашхылыкъ да этиледи. Джамагъатны ёсюмю бла джашауун насыблы эмда саулукълу юйдегиле баджаргъанларына ишексизбиз.
Бу байрам кюн кёб сабийли юйдегилеге, аны кибик сабий алыб ёсдюргенлеге айырыб уллу разылыгъыбызны билдиребиз.
Багъалы джердешлерибизни барына да саулукъ-эсенлик, уллу насыб эмда берекет теджейбиз. Хар юйдегиге да сюймеклик бла бир-бирин ангылау ашхы сезимле дагъан болгъанлай турсунла!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.

Никкол (июнь) айны 28-де Черкесскеде «Аскер - 2019» деген форум бардырылгъанды. Аны тамалында юч кюнню республиканы джамагъаты бла къонакъларына Эресейни Сауутланнган Кючлерини сауут-саба аскер техника юлгюлери салыннган кёрмючге къараргъа мадар чыкъгъанды.

«Аскер - 2019» деген аскер-техника форум Эресейни уллу шахарларыны барында да бардырылгъанды. Ол РФ-ны Къоруулау министерствосуну башламчылыгъы бла къуралгъанды. Къарачай-Черкесияда быллай форум биринчи кере болгъанды. Аны баш нюзюрю Эресейни Сауутланнган Кючлери бла ёсюб келген джаш тёлюню араларында байламлылыкъны бегитиб, джаш адамланы аскерде къуллукъ этерге къызындырыуду. Форумгъа келген джаш адамла кёрмючде салыннган техниканы, аскер къуллукъну юслеринден кёб соруу сорадыла.

Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Терроризмге къаршчы комиссияны кенгешин Ногъай районну Эркен-Шахар элинде бардыргъанды.

Джыйылыуну аллында Темрезланы Рашид, Терроризмге къаршчы миллет комитет билдиргеннге кёре, Эресей Федерацияда ведомствола арасы ишлени бардырыуну эсеблерине таяна, 2019-чу джыл террорист иннетли аманлыкъла былтыргъа кёре юч кереге аз болгъанларын чертгенди.

Мындан алда Тегеранда, «Иран и Северокавсказский федеральный округ РФ: перспективы торгового и культурного сотрудничества» деген 2-чи халкъла арасы конференция болгъан эди.

Аны ишине къошулгъанланы арасында Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв, Эресей Федерацияда Иранны, Толу эркинликли келечиси Мехди Санаи, Иранны энергетика министри Реза Ардаканиан, Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министрини заместители, статс-секретарь Олег Хацаев, Эресей Федерацияны Иранда Толу эркинликли келечиси Леван Джагарян, Эресей Федерацияны эмда Иранны властларыны, табышлылыкъларыны, илму бла окъуу джаныны келечилери да болгъандыла.