Озгъан гюрге кюн Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла тюбешгенди. Президент бла Башчы бизни республиканы социал-экономикасын ёсдюрюуню, санитар-эпидемиология болумну игилендириуню юсюнден сёлешгендиле.

Владимир Путин, хош келди айтыб, эм алгъа КъЧР-ни саулукъ сакълау санагъатындан толу хапарлы болургъа излегенди.
- Хурметли Владимир Владимирович! Хапарымы башларны аллы бла сизни излемигиз бла толтурулгъан программаланы себеблеринден Къарачай-Черкес Республикада социал магъаналы проектле толтурулуб, джашау-турмуш игиленнгенин черте, аны ючюн сизге разылыгъымы билдиреме.

Джууукълашыб келген джангы окъуу джыл Черкесск шахарны 19-чу номерли гимназиясыны сохталары физика, химия, биология дегенча дерследе окъугъанларын сынаб кёрюр мадар да табарыкъдыла.

Джерни юсюнде эл мюлк къуралгъанлы бери аны тамалын кёб тюрлю усталыкъ джасайды. Агроном аланы бириди. Бу усталыкъны тутхан адам эл мюлк ёсюмлюкню ёсдюрюрге джораланнган ишлени бардырыугъа тамадалыкъ этеди. Ол затха джууаблы болуб, тюрлю-тюрлю мадарланы, амалланы хайырландырыб ишлейди. Аллай сынамлы усталаны бириди Ортабайланы Магометни джашы Барадин.

Элия (июль) айны 28-ден 30-на дери А. Бакулев атлы Миллет медицина тинтиу аралыкъны джюрекге къарагъан бёлюмюню хирурглары Къарачай-Черкесияны ара шахарында клиника больницада ишлегендиле.
Сынамлы устала джюрек аурууладан бек инджилген джердешлерибизге къарагъандыла, технология джетишимлени кючлери бла алагъа себеблик этерге да кюрешгендиле.

Озгъан ыйыкъда КъЧР-ни Сайлау комиссиясыны председатели Абазалыланы Лариса быйыл къыркъаууз (сентябрь) айны 19-да ётерик сайлаулагъа хазырланыуну юсюнден хапар айтханды.

Джууукълашыб келген сайлауланы кёзюулеринде чёб атар эркинликлери болгъан адамла Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Кърал Думасыны 8-чи чакъырыууна депутатлыкъгъа теджелген кандидатладан кеслери ушатханлагъа кёлтюргючлюк этерикдиле.
Белгиленнген кюн Кърал Думагъа депутатла бла бирге Къарачай-Черкесияны тёрт районунда эл къуралышлагъа да депутатла сайланныкъдыла.