Къралда иш этилиб къуралгъан энчи экономика зонала бардыла. Аллай зона Къарачай-Черкесияда да ишлейди. Аланы къуралгъан кюнлеринден бери бардыргъан ишлерини эсеблери чыгъарылыб, аланы юслеринден Россия Федерацияны Экономика ёсюмюню министерствосу тыйыншлы материал басмалагъанды. Анда айтылгъанына кёре, 2016-чы джыл ол экономика зоналаны ичинде эм игилени бирине Къарачай-Черкесияда энчи экономика зона саналгъанды.

Карачаево-Черкесская республика лидирует среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по результатам внедрения и развития комплекса ГТО за 2016 год.

Министерство спорта РФ и федеральный оператор комплекса ГТО АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" в своем неофициальном рейтинге регионов дали Карачаево-Черкесии 1 место по СКФО по итогам внедрения и 24 место по всей России.

 

Россия Федерацияны адамы (гражданы) болургъа излеген муратына толу джетер ючюн, ант этерге керекди деген оюм этилиб тургъанлы талай заман бола эди. Ол антны къалай, къаллай сёзле айтыб этерге керек болгъанын сюзе депутатла июнь айдан бери кёб сагъыш этген эдиле. Ахырында, июль айны 12-де Россия Федерацияны Кърал Думасыны депутатлары бир оюмгъа келиб, бегим алдыла. Ол бегимге кёре Россия Федерацияны адамы (гражданы) болургъа излеген, ма быллай сёзлени айтыб ант этерге керекди:

Алийланы Умар атлы Къарачай-Черкес кърал педагогика университетни базасында къуралгъан «Фахму бла джетишим» деген аралыкъ фахмулу сабийлени ачыкълаугъа джораланнганды. Бу аралыкъ экономиканы баш школуну лицейи бла бирге «Эльбрус» деб джайгъы гуманитар-математика школну къурагъанды. Ол университетни Теберди шахарда орналгъан базасыны джериндеди.

КартинкаКъайсы халкъны тамалын да юйдеги къурайды. Юйдеги не къадар кючлю болса, кърал да ол къадар кючлю болады. Адамланы адамлыкълары да юйдеги хауагъа, ата-ана аланы къаллай иннетде ёсдюргенлерине кёре къуралады. Къралгъа, халкъгъа керекли къыйын кюн адам ёрге тура эсе, Джуртуну сыйы, намысы ючюн, арам-къарам этмей, адам кесичала бла атакагъа бара эсе, артдан-алдан кириб, кесине табын излемей, тёгерегинде джашагъанлагъа иги болурун излеб, кёбчюлюк бла бирге харамлыкъсыз ишлеб, харамлыкъсыз джашай эсе, ол кимден да алгъа ата бла ананы махтаууду. Ала айтханны, кёргюзгенни алыб ёседиле сабийлери, джашау джолларын да анга кёре сайлайдыла.