Бу кюнледе Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег Къарачай-Черкесиягъа кърал хошкелдилик бла келиб кетгенди.
Сыйлы къонакъгъа республиканы чегинде Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр, Къобан районну башчысы Къазийланы Хусейн, Пятигорск бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны башчысы Бердиланы Исмаил хаджи тюбегендиле. Андан сора къонакъбайла сыйлы къонакъгъа  посёлокда бир-биринден узакъ болмай орналгъан храм  бла межгитни кёргюзгендиле.


Уллу къонакъ бла тюбешиуню кёзюуюнде айтылгъандан, анда Святой Великомученик Георгий Победоносецни храмыны юйю, КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни болушлугъу бла къысха заманда ишлениб, 2014-чю джыл  Покров Божей матери байрамны кюнюнде хайырланыугъа берилгенди. Бираздан ол церковдан узакъ болмай анда межгит да ишленнгенди. Бюгюн анга байрым кюн сайын джума намазгъа эллиге джууукъ муслиманлы джюрюгенлей турады.
Аллахны бу сыйлы юйлерин ишлерге КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид да, элчиле да аз къыйын салмагъандыла. 
Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег межгитге баргъан заманында аны имамына Сыйлы Къур'анны, Георгий Победоносецни храмына баргъан заманда да Сыйлы китаб Библияны саугъа этгенди.
РФ-ны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечиси Кавказ посёлокда джашагъанлагъа туугъан джерлерин сакълауда, миллетле арасы джарашыулукъну бегитиуде джетишимле теджегенди.
Андан сора сыйлы къонакъ,  Черкесск шахарда культура бла солууну паркы «Джашил айрымканда» болуб, аны хар затына эс бёлюб къарагъанды. Шахарны мэри Тамбиев Руслан да, аны паркда орналгъан Аскер джигитликни аллеясына элтиб,  анга уллу орус аскер башчыланы бюстларын, Аскерчини-Азатлаучуну эсгертмесин кёргюзгенди.
 Андан сора сыйлы къонакъ бла аны биргесине болгъанла эсгертмелеге гокка хансла салгъандыла.
 РФ-ны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечиси,  «Джашил айрымкан» шахарчыла иги солурча джарашдырылгъанын айтыб,   республиканы башчылыгъына да, шахарны башчылыгъына да, шахарчылагъа да джюрек разылыгъын билдиргенди.

 
{jcomments}